Norwegian-English translation of grovhet

Translation of the word grovhet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grovhet in English

grovhet
vektnoun heaviness
  materialenoun coarseness
  oppførselnoun asperity, harshness, roughness, coarseness, crudeness, crudity, rudeness, curtness, terseness
Similar words

 
 

More examples
1.Programmene viet homofile har tiltatt i grovhet efter at Hans Bratterud i juni ble frifunnet i Oslo byrett for anklagene om brudd på straffeloven, skriver forbundets generalsekretær Karen Christine Friele blant annet.
2.Aktor, statsadvokat Steinar Trovåg, hadde lagt ned påstand om 12 års fengsel, og påtalemyndigheten ønsker nå å få Høyesteretts vurdering av straffenivået i en sak de mener vanskelig kan overgås i grovhet, skriver Hamar Arbeiderblad.
3.Bør det tas et initiativ for at straffereaksjonen for promillekjøring blir mer nyansert og tilpasset handlingens grovhet ?
4.De aviser som får en uttalelse mot seg, pålegges å betale et ekspedisjonsgebyr som bør variere med overtredelsens grovhet og avisens økonomi.
5.Dessverre er domstolenes chanse til å avpasse straffen efter ugjerningens grovhet sterkt beskåret i promillesakene.
6.Dog vedgikk samferdselsministeren at en tilpasning av straffereaksjonen ved promillekjøring efter forseelsens grovhet vil være i overensstemmelse med vanlig rettspraksis og at en slik ordning vil bli vurdert når veitrafikkloven nå skal revideres.
7.En diplomatisk grovhet, sa de kyndige i diplomatiets skikk og bruk.
8.Kommisjonen skal" efterforske de forbrytelser som på grunn av sin grovhet og sine nasjonale og internasjonale ringvirkninger utgjør en alvorlig trusel mot salvadoranske borgere og det salvadoranske samfunn".
9.Myndighetene vil nå vurdere en differensiering av fengselsstraff for promillekjøring, slik at straffereaksjonen i høyere grad enn nå blir tilpasset forseelsens grovhet.
10.Politiet på sin side må gjøre andre vurderinger, det må ta utgangspunkt i forbrytelsens karakter og grovhet, og også skjele til hvem som rammes av lovbruddet.
11.Samferdselsdepartementet skal sammen med Justisdepartementet vurdere en sterkere differensiering av promillestraff, slik at straffereaksjonen i større grad enn nå kan tilpasses forseelsens grovhet.
12.Samferdselsminister Johan J. Jakobsen mener det nå er påkrevet å differensiere fengsels straff for promillekjøring slik at den tilpasses forseelsens grovhet.
13.Av disse var igjen ca. 90 prosent tyverier av varierende grovhet.
14.En viss grovhet i utformingen kledde sonatens" djevelske" preg.
Your last searches