Norwegian-English translation of grundig

Translation of the word grundig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grundig in English

grundig
gradother thoroughly, profoundly, extensively, completely
Synonyms for grundig
Derived terms of grundig
Examples with translation
Vask kvedene grundig.
Similar words

 
 

More examples
1.... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
2.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
3.Det annet kjønn" er en grundig dokumentasjon av kvinneundertrykkingen i historisk, psykologisk, sosiologisk, økonomisk, seksuelt og litterært perspektiv.
4.Foreldrenes rett til å velge oppdragelse / påvirkning av barna er grundig slått fast i norsk skole og internasjonale konvensjoner.
5.Grovarbeidet" har ofte bestått i at hun har satt seg grundig inn i forholdene på de stedene vi har bodd rundt omkring i verden.
6.Maos likelønnsprinsipp blir ikke bare forkastet, men også grundig fordømt som en hemsko for all utvikling.
7.På dette punkt tok han som kjent grundig feil.
8.Stortinget bør ikke gi seg inn på forsøk med reklame før hele reklamespørsmålet er grundig gjennomdrøftet i partiene.
9.Til tross for at han grundig bryter dette løfte over de følgende fem spalter, greier han allikevel å smyge unna sakens kjerne og eneste virkelige spørsmål.
10.(Dette er grundig dokumentert i CarlAksel Äkermans bok," Legal narkotikadød", utgitt på Sober Forlag).
11.Anmeldelsen blir nå vurdert meget grundig.
12.At vi får denne forlengelsen av avtalen med Attføringsinstituttet, gir oss mulighet til en skikkelig høringsrunde og grundig politisk behandling, sier rådmannssekretær Erik Arthur til Aftenposten.
13.Beslutningen om å si nei ble fattet efter grundig vurdering av hver enkelts søknad.
14.De britiske soldatene er svært motivert for oppgaven, og det blir foretatt en grundig opprydding, sier han.
15.De eneste betingelser som bør stilles er at et toppmøte må planlegges meget grundig med en bred omforenet dagsorden, og at det skal avvikles uten propagandaintensjoner, sa Kohl.
16.De har ansvar for at de straffesaker som fremmes for statsadvokaten og domstolene, får en grundig faglig behandling.
17.De økonomiske konsekvenser av å legge større vekt på den konvensjonelle del av vårt forsvar er en minusfaktor, men det kan ikke avholde oss fra en grundig vurdering av mulighetene, sier Stray.På det punkt kom det ikke til uttrykk noen generell uenighet om målsetningen.
18.Det beste er å ta hele komplekset grundig nå, så det kommer noe godt ut av det til slutt.
19.Det er beklagelig at flyhavarikommisjonen ikke har kommet frem til en entydig årsak til flyulykken, men kommisjonen har fort et grundig arbeide, og vi må bare avfinne oss med at en rekke faktorer kan få ført til havariet, sier Røed.
20.Det er en av årsakene til at vi nå ønsker å gi et grundig og moderne utdannelsestilbud i klassisk akupunktur, sier stud.med.
21.Det er klart dette kan være et lykketreff, men jeg trenger allikevel tiden frem til onsdag på å vurdere tingene grundig.
22.Det er nødvendig å være grundig i denne typen saker.
23.Det er svært viktig å følge opp med en grundig debatt når telematikkmelding nummer to kommer ved juletider.
24.Det er viktig at aksjonen blir fulgt opp, og det vil i første omgang bli gjort gjennom en grundig prosjektevaluering.
25.Det vi gjør, også i samarbeide med arkitekter, er å gå inn i en grundig forprosjektering.
26.Dette er et felt vi må undersøke grundig.
27.En partikamerat har allerede fått grundig kjeft for misbruk av sin dataskjerm, sa en talsmann for TASS.
28.Et krav om en slik fordobling betyr at vi må slakte oss selv, bryte eftertrykkelig Bokbransjeavtalens strenge regler og avskjære oss grundig fra å kunne fortsette driften av forlaget, fortsetter Hedlund.
29.Et slikt krav betyr at vi må slakte oss selv, bryte eftertrykkelig Bransjeavtalens strenge regler og avskjære oss grundig fra å kunne fortsette driften av forlaget.
30.Først må vi grundig definere problemene, klargjøre posisjoner og muligheter.
Your last searches