Norwegian-English translation of hemsko

Translation of the word hemsko from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hemsko in English

hemsko
allmenn? chant
Synonyms for hemsko
Similar words

 
 

More examples
1.Maos likelønnsprinsipp blir ikke bare forkastet, men også grundig fordømt som en hemsko for all utvikling.
2.Det interne styrkeforhold mellom de politiske partiene har vært en hemsko for beslutningsprosessen i bystyret, der et flertall av de folkevalgte har stått for - og står for - en samferdselspolitikk som har ført til dagens begredelige forhold.
3.Er innføringen av arbeidstidsbestemmelser en hemsko når det gjelder å øve ?
4.Bakspor er en hemsko, men feilfritt lar han seg neppe tukte i V6 - annet løp.
5.Byråkratene er åpenbart der som i andre etasjer i det kinesiske høyhus en hemsko for utvikling og fremskritt.
6.Collett sier i denne forbindelse at bruken av glideskalaen virker som en hemsko for dem som finner et stort olje eller gassfelt.
7.Den har utvetydig fortalt at det nære samarbeidet med Arbeiderpartiet er blitt en hemsko for fagbevegelsens videre utvikling.
8.Denne usikkerheten til hans fremtidige forhold bidro til å holde hans psykiske lidelser vedlike, og representerer en alvorlig hemsko for den psykiatriske behandling.
9.ETABLERINGSLOVEN føles fremdeles som en hemsko for næringslivet i Oslo, til tross for at kvotebestemmelsene omsider er blitt opphevet.
10.En langt større hemsko for utviklingen på norsk idretts toppplan har vært de snerpete holdninger til eliteidrettsutøvere og fremdyrking av disse fra politikere og samfunnet.
11.Energimangel er idag en alvorlig hemsko for Kinas industri.
12.For det første er tomteproblematikken et hinder for nyetablering og utvidelser, for det annet maler vår beslutningskvern svært sent, og for det tredje er etableringsloven fortsatt en hemsko for vår by.
13.Han karakteriserer godseierdriften i regi av store jordeiere bosatt i Nairobi og andre byer som et problem og en hemsko for utvikling.
14.I utformingen av reglene for arbeidet mot doping har NIF prioritert personvernet i den grad at mange fortsatt mener det er en hemsko.
15.I Özals fremstøt for å skape en mere dynamisk økonomi inngår også et oppgjør med byråkratiet, som til dels er en arv fra det osmanske rike og en hemsko for utviklingen.
16.Jeg vil her bare peke på at når etikkfostringen i skolen er knyttet til kristendomsundervisningen, et fag som flertallet av elevene finner lite inspirerende og hvis trosinnhold mange stiller seg fremmede overfor, så er dette i seg selv en hemsko når det gjelder å få ungdom til å ta etikk og moral alvorlig.
17.Langskuddene er også en hemsko for de fightervillige ungguttene som ikke har tatt sin siste seier for sesongen.
18.Man bør ikke se bort fra at det byråkratiske regelverk som det her legges opp til, kan komme til å virke som en hemsko overfor krefter som vi i særlig grad er avhengig av for å kunne skaffe nødvendige arbeidsplasser i dette land.
19.Men evnen til fordypelse i det intime format og gleden ved det nitide arbeide har langt fra vært noen hemsko for Ellingsens skapende evner.
20.Men fortsatt føles loven som en hemsko for næringslivet i Oslo.
21.Men hun trakk frem den økonomiske situasjonen i Norge som en hemsko for full likestilling mellom kjønnene, idet hun mener tiden ennå ikke er inne for en reduksjon av arbeidsdagen til seks timer med full lønnskompensasjon.
22.Men i en ekspansjonstid, med økende oppdrag for industri og oljebransjen, er de begrensede åpningstidene til Haugesunds lufthavn blitt en hemsko, og selskapet utfolder seg nå i vel så stor grad fra Sola.
23.Navare har vært en alvorlig hemsko for Investa, og en lysning på skipssiden vil bety at selskapet kan avhende deler av denne virksomheten.
24.Partiorganet Folkets Dagblad klager i et førstesides oppslag over at endel lokale partiledere stadig er påvirket av feilaktige venstretendenser, som har vært en hemsko for utviklingen i Tibet.
25.Prestisje som sådan kan i seg selv være verdifull, men når den blir en hemsko for det som kunne blitt et fruktbart samarbeide, er den samme prestisje destruktiv og et hinder for fremskritt.
26.Ressurser av en slik art hadde den aller største betydning for norske selskapers likviditet og for mulighetene til å inngå gunstige kontrakter, der avhengigheten av hjemlig lisensbehandling ville være en hemsko.
27.Russernes monolittiske og rigorøse organisasjonsstruktur kan her vise seg å være en hemsko.
28.SwedBanks konsernsjef Birger Lønnquist sier at det er restriksjoner på finansielle transaksjoner mellom landene som idag er den største hemsko i en videre utvikling av det økonomiske samarbeide.
29.Under den store økonomiske kraftanstrengelsen som ble kalt" Det store spranget" hevdet formann Mao det syn at forskjellene mellom folkeslagene var en hemsko som sinket utviklingen.
30.Varden er det ikke vanskelig å se" at den detaljstyring NRK hittil har vært gjenstand for, må være en hemsko for det utviklingsarbeid institusjonen ønsker å fremme.
Your last searches