Norwegian-English translation of hensyn

Translation of the word hensyn from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hensyn in English

hensyn
følelsernoun deference, respect, regard, esteem [formal]
Synonyms for hensyn
Derived terms of hensyn
Similar words

 
 

More examples
1.Av hensyn til balansen", sier flyvertinnen.
2.Bli fridykker" heter den, og Tomas Jangvik har ført den i pennen mens Schibsted og Norges Dykkerforbund har tatt seg av utgivelsen - den siste sikkert mest som garantist med hensyn til innholdet.
3.Bruk prevensjon, vær kritisk med hensyn til hvem du omgås.
4.Byen og Fjorden"s juryformann, Birger LambertzNilssen og Bjørn Wærenskjold fra Holte Prosjekt A / S, som utarbeidet vinnerutkastet" Deilig er fjorden", la vekt på at idekonkurransen skulle vurdere havneområdet i et helhetsperspektiv der det ble tatt hensyn til flerbruksinteressene.
5.De parkmessige hensyn må tillegges den største vekt dersom det skulle oppstå konflikt ved skogbehandlingen.
6.Det blir da tatt hensyn til hvordan tilslutningen er, til utjevning av melkeprisen for produsentene og de driftsøkonomiske sider ved ordningen.
7.Det generelle rentefradraget innebærer statlig støtte i milliardklassen til formål som det ut fra sosiale eller næringspolitiske hensyn ikke ville vært mulig å prioritere gjennom normale bevilgninger.
8.Det kan være vanskelig å forutsi et seilfartøys (og kanskje spesielt et seilbretts) manøver, fordi et slikt fartøy må ta hensyn til vind, strøm og dypgående på en ganske annen måte enn et motordrevet fartøy.
9.Dette er langt det beste frimerke både med hensyn til emnets originalitet og tekniske kvalitet.
10.En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, medmindre legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den.
11.Er De alt i alt optimist med hensyn til det norske demokratis fremtid og videre utvikling ?
12.Her var det to hensyn å ta.
13.Hvis utviklingen skulle bli en annen enn vi tror, vil vi måtte ta hensyn til det".
14.I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
15.Ja vel, statsråd" nådde nye høyder i sin harselas med hva som er regjeringspraksis, om ikke akkurat regjeringens offisielle politikk, med hensyn til bestikkelser for å hale i land store kontrakter, og hvordan man omgår alkoholforbud i islamske land.
16.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
17.Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
18.Man har tatt hensyn til spesielle omstendigheter", sa han.
19.Man kan ikke erstatte millimeterrettferdighet med metervis av urettferdighet og tro at det blir akseptert av hensyn til" helheten".
20.Men det er ikke desto mindre et faktum, som det må tas hensyn til i de sikkerhetspolitiske overveielser, og som stiller økede krav til årvåkenhet", tilføyes det.
21.Menn gråter ikke" heter en roman av Nils Schjander, om ledernes problemer med å forene hensyn til familie, karriere og seg selv.
22.Når man er i opposisjon er det lettvint å bruke penger uten å ta hensyn til balansen i samfunnsøkonomien.
23.Og" vi (redaktørene) bestemte oss for å være hensynsløst subjektive - hvert dikt er kommet med her, fordi vi synes det er et godt dikt, uten hensyn til om forfatteren er en av de etablerte".
24.Pressestøtten er blitt en paraplyordning for allehånde interesser som mest har som formål å ivareta partipolitiske hensyn," skriver Dagbladet.
25.Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det".
26.Ronald Larsen i Tønsbergkameratene er ikke optimist med hensyn til økonomisk gevinst i årets" Norway Box Cup", som starter i Oslo torsdag og avsluttes med finaler i Tønsberg søndag.
27.Siden det er statsministeren som nå har brakt dette temaet på bane, er det nærliggende å understreke hvordan det nettopp er opp til regjeringens sjef å lede arbeidet på en slik måte at det tar rimelig hensyn til de partier som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag.
28.Straffenivået bør så langt som mulig bestemmes ut fra rent kriminalpolitiske hensyn.
29.Såfremt ikke annet er vedtatt ved avtale med fremmed stat, kan Kongen av hensyn til rikets sikkerhet eller interesser forøvrig beslutte utvist enhver utlending.
30.Såvel etiske som faglige hensyn taler for at pasienten behandles der ventetiden er kortest, uavhengig av geografiske grenser.
Your last searches