Norwegian-English translation of holde tilbake

Translation of the word holde tilbake from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde tilbake in English

holde tilbake
følelserverb bottle up, suppress, hold in, choke back, hold back
  kraftverb restrain
  aktivitetverb restrain, check
  ordverb bite back
Synonyms for holde tilbake
Anagrams of holde tilbake
Similar words

 
 

More examples
1.Da var det vel ikke mulig å holde tilbake følelsene, selv for en gudbrandsdøl ?
2.Det dreier seg om å holde tilbake de statlige midlene som skulle dekke driftstilskuddet til spesialistene og til poliklinisk virksomhet i fylket.
3.Det er opp til hvert enkelt borettslag om de eventuelt vil holde tilbake all innbetaling til Husbanken neste år, men vi regner med at dette vil bli drøftet på de forskjellige generalforsamlingene.
4.Det har ofte vært vanskelig å holde tilbake tårene, men det hjelper å vite at han er i de beste hender.
5.Fordi saken skal fremlegges i retten, finner vi det riktig å holde tilbake endel opplysninger.
6.I Norge har vi flere ganger måtte holde tilbake skip på grunn av mangler.
7.Nå som Pakistan tydeligvis er i stand til produksjon av atomvåpen, virker det på lang sikt usannsynlig at India vil holde tilbake.
8.Påtalemyndigheten tenkte for kortsiktig da de spontant oppfordret giverne til å holde tilbake sine tilskudd.
9.Vi oppfatter brevet som en påminnelse til bankene om at lån til næringslivet og boligformål skal prioriteres, og at man dermed må holde tilbake rene forbrukslån.
10.Bakgrunnen er klubbens nei til å efterkomme oppfordringen fra skolesjef Steinar Riksaasen om å holde tilbake overfor almenheten opplysninger om at skolen mottok rasistisk materiell.
11.Budsjettrevisjonen skal legges frem for formannskapet 16. mai, og finansrådmannen kan holde tilbake saker som får økonomiske konsekvenser frem til juni.
12.Da Aftenposten fortalte at kanadieren var ute av OLturneringen kunne ikke Vonen holde tilbake følelsene sine.
13.Da britene holdt tilbake det nigerianske fraktflyet på Stansted, svarte de nigerianske myndigheter med å holde tilbake et britisk passasjerfly med over 200 mennesker i Nigeria.
14.Den britiske regjering vil avvente utfallet av tirsdagens møte mellom EFs utenriksministre før den eventuelt bestemmer seg for å holde tilbake regulære bidrag til EFs felles budsjett.
15.Det er imidlertid klart at britene vil holde tilbake et ekstraordinært bidrag på 1100 millioner kroner inntil tirsdagens møte er slutt.
16.Det kan derfor bli nødvendig å holde tilbake midler som er tilstrekkelige til å dekke disse utgifter, om nødvendig fremlegge saken for Stortinget.
17.En arrangør har forøvrig ikke lov til å holde tilbake en rytters lisens hvis ikke rytteren har brutt reglene under løpet.
18.Et lovforslag som ikke oppnådde flertall i Kongressen, ville, hvis det var blitt godtatt, ha økt myndighetenes mulighet til å unnta dokumenter fra offentlig innsyn, og gjort det mulig å holde tilbake dokumenter som gjelder organisert kriminalitet.
19.Forsvaret har rett til å holde tilbake dokumenter som isolert sett skal være tilgjengelige efter offentlighetsloven.
20.Han er for større åpenhet i forvaltningen og hadde ikke funnet grunnlag for å holde tilbake opplysninger for pressen om problemene da han bla spurt.
21.Han er villig til å forklare seg, og det virker ikke som om han forsøker å holde tilbake opplysninger om den virksomhet han har drevet.
22.I gjennomsnitt koster det imidlertid kommunene 12 kr. i investeringer å holde tilbake et gram fosfor.
23.Ifølge enkelte rykter vil myndighetene holde tilbake Kuron og Michnik, som har vært skarpest angrepet for sin opposisjonelle virksomhet.
24.Kjell Bohlin var åpenbart ikke fornøyd med statsrådens svar, for han spurte hvor stor prosentandel av rammetilskuddet sosialministeren anså nødvendig å holde tilbake for å skremme fylkene til å godta legeavtalen.
25.Kommunen kan av hensyn til likviditeten bli tvunget til å holde tilbake overføringer til Staten.
26.Kynisme, resignasjon, men også en sitrende ømhet som han ikke klarte å holde tilbake, ømhet for den verden som ble for liten for Jacques Brel.
27.Man anbefaler å holde tilbake all militær hjelp inntil de politiske mord er stanset og de ansvarlige dømt.
28.Mange kritikere av loven hevder at den gir regjeringen altfor store fullmakter til å holde tilbake opplysninger.
29.Men efter hvert som det samlet seg mennesker rundt ringen og stemningen steg, så var det naturligvis ikke så lett å holde tilbake.
30.Meroffentlighet går ut på at etatene oppfordres til å være liberale i å frigi dokumenter, selv der hvor de strengt tatt kunne ha hjemmel til å holde tilbake et dokument.
Your last searches