Norwegian-English translation of i fellesskap

Translation of the word i fellesskap from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i fellesskap in English

i fellesskap
allmenn? jointly
Synonyms for i fellesskap

 
 

More examples
1.Da han hadde tatt det for gitt at hun, den ufruktbare, skulle vike plassen, forlate det de hadde bygget opp i fellesskap.
2.Jeg tror det forlengst er for sent å lure på om vi i Europa kan drøfte sikkerhetsspørsmål i fellesskap eller ikke.
3.Vanligvis var det flere ungersvenner som i fellesskap dro til skogs Valborsmessedagen og hentet et Maitre, ble plassert på torvet, og ung og gammel danset omkring det.
4.Å bo i fellesskap" var nettopp tittelen på en av elevoppgavene ved Statens håndverkog kunstindustriskole, linje for møbler og innredningsarkitektur.
5.Den eneste grunn til at jeg ber om fornyet mandat er ønsket om å fullføre den innsats vi innledet i fellesskap for fire år siden, fremholdt ham i en TVtale inatt.
6.Dette står vi sammen om, og vi gjør best i å vinne i fellesskap.
7.Her hadde de nordiske land i fellesskap fremlagt et detaljert og gjennomarbeidet forslag hvor det blant annet ble henstilt om å konsentrere UNESCOs innsats om enkelte spesielt viktige områder, sier Grethe Værnø.
8.Hvis EB og Northrop i fellesskap skulle komme inn i FAAkontrakten, vil det ha stor betydning som referanse i andre land, sier direktør Petter Pay.
9.Jeg er takknemlig for den tillit dere har vist meg og takknemlig og stolt over hva vi har oppnådd i fellesskap, fremholdt Reagan.
10.La striden om gråsonen ende uavgjort så vi kan utnytte området i fellesskap, sa Gustavsen, som i samme åndedrett omtalte Norge som en" imperialistisk pøbelnasjon" i havrettssammenheng.
11.Men i 1976 gikk vi over til Alo 28 i plast - i fellesskap - og fra siste sommer en Maxi95 som vi har sammen med mine foreldre.
12.Opprettelsen av det nye direktorat er et viktig løft for naturvernet i Norge, og jeg kan bare beklage at vi ikke klarer dette løft i fellesskap idag, sa Surlien, som en" hilsen" til Arbeiderpartiets talere.
13.Trim og trening i fellesskap har også andre, meget positive sider.
14.Vi, du og jeg, kan løse problemene i fellesskap.
15.Vi forsøker i fellesskap å diskutere løsninger, og vi samarbeider med en rekke andre etater og organisasjoner når det gjelder å få stoppet narkotikastrømmen til landet.
16.Aksjeselskapet som foreslås etablert skal eies i fellesskap av industribedrifter, universitetsog forskningsinstitusjoner, bank og forsikring og Oslo kommune.
17.Alle lærerne er sammen i lengre tid enn undervisningen og kan ta opp spesielle problemer med hverandre og løse dem i fellesskap.
18.Alle vet jo at det i en regjering bestående av flere partier må forhandles med sikte på å komme frem til et kompromiss, et forslag som regjeringspartiene kan stå sammen om og forsvare i fellesskap både overfor Stortinget og opinionen.
19.Alternativ to er at Staten og Hydro i fellesskap skal eie den samlede aluminiumsvirksomhet.
20.Anne Nygren og Leif Erik Ellingsen i fellesskap til videreutvikling av ideer og arbeidsformer innenfor audiovisuell kommunikasjon.
21.Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har i fellesskap bedt om tiltak for å begrense hurtigvinproduksjonen.
22.Arbeiderpartiet vil derimot foreslå at det opprettes et fond til fremme av forskning og utvikling, og at dette fondet disponeres i fellesskap av Statoil, Hydro og Saga.
23.Arbeidsdirektoratet og Borregaard går nå ut i fellesskap og" banker på" hos 35 arbeidsgivere i Sarpsborgområdet for om mulig å skaffe beskjeftigelse til overflødige Borregaardmedarbeidere.
24.Av de mange utstillinger rundt om i landet på Frimerkets Dag, vil vi fremheve de to regionale mønstringene" ULLFIL 84" og" SKAGERAK 84", arrangert av henholdsvis Jessheim Frimerkeklubb og Arendal og Grimstad Filatelistklubber i fellesskap.
25.Av hensyn til de store og påtrengende oppgaver som må løses i fellesskap, ville alle parter være tjent med at det innføres slike samarbeidsrutiner at man får en følelse av å trekke lasset sammen.
26.Bakgrunnen for brevet er at Oljedirektoratet har henvendt seg til Statoil og Norsk Hydro med spørsmål om Statoils bøyelastterminal og den rørledningsterminalen selskapene skal bygge i fellesskap, begge kan legges til Sture i Øygarden.
27.Bare på denne måten kan vi vise vilje til å løse landets problemer i fellesskap.
28.Bildene er laget i fellesskap av flere elever, og formingslærer Ragnhild Stamnæss forteller at det er en arbeidsform man ofte bruker på skolen.
29.Boligrådmannen minner om at partene så sent som for en uke siden var enige om at de i fellesskap skulle vurdere de muligheter for utleielokaler som forelå, og at befaring av ledige lokaler, blant annet i Maridalsveien og i Stenersgaten, skulle finne sted 2. mai. Lokalene i Storgaten 36 ble også på det tidspunktet ansett som aktuelle for formålet, men i mellomtiden gikk altså foreningen til okkupasjon av lokalene i Storgaten.
30.Bonn holder fast på at alle disse sakene fortsatt må løses i fellesskap, mens Paris skal være innstilt på å" åpne pakken" for å løse et og et problem.
Your last searches