Norwegian-English translation of i prinsippet

Translation of the word i prinsippet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i prinsippet in English

i prinsippet
resonerendeother in principle, basically
Synonyms for i prinsippet
Examples with translation
Paul kommer av prinsippet ikke for sent for en avtale.
Similar words

 
 

More examples
1.De skal i prinsippet bestå av det kvalitativt beste i de deltagende lands egenproduksjon.
2.Forslaget til endret reguleringsplan avviker i prinsippet ikke fra hverken vinnerutkastet eller fra programprosjektet.
3.Med etterpåklokskapens heslige selvsikkerhet som modererende faktor et sted i bakhodet, er vi kommet til at de i prinsippet har rett.
4.NRK har i prinsippet redaksjonell frihet i forhold til myndighetene.
5.Amerikanerne har i prinsippet akseptert at norske vedlikeholdsprosedyrer skal følges.
6.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
7.Det er naturlig at myndighetene også ser nærmere på ordninger som under benevnelse av tariffavtaler i virkeligheten er rene konkurransereguleringer, til tross for at tariffavtaler i prinsippet ikke rammes av gjeldende kartellovgivning, poengterer Harald Ellefsen.
8.Det fremgikk av Mondales uttalelser at han for sin del trodde en vending til det bedre i forholdet mellom USA og SovjetUnionen er viktig og i prinsippet mulig.
9.Er man i prinsippet for kommunalt selvstyre, må man også være villig til å la kommunene prioritere ulikt, og tildels kan det også gå på tvers av stortingsflertallets syn.
10.Hvis det står at kontrakten kan fornyes - med f. eks. 10 år ad gangen, betyr det A : at det i prinsippet dreier seg om en evigvarende kontrakt.
11.I NATOlandene ligger forholdene i prinsippet godt til rette for å frembringe det nødvendige konvensjonelle materiell.
12.I prinsippet er jeg enig i at alle skal ha anledning til å fiske, men det bør koste.
13.I prinsippet er jeg for en betydelig grad av frihet.
14.I prinsippet er vi enige i at brukerne skal betale det banktjenestene koster, men først må vi få avklart hvor mye vi allerede betaler i form av renter, sier Forbrukerrådets leder Kristin Moe.
15.I prinsippet har vi ingen ting imot at Lund uttaler seg om sin sak, og det skulle ikke være noe i veien for at arrangørene av møtet kan komme til Ullersmo og få en samtale med ham, sier direktør Bakken.
16.I prinsippet kan jeg frigis til alle landskamper, men det er ikke særlig fornuftig å spille en landskamp midt i et hardt program her nede.
17.I prinsippet mener jeg at renteutgifter ikke skal være fradragsberettiget.
18.I prinsippet mener vi at Grunnlovens paragraf 109 om almen verneplikt må tolkes dithen at uttrykket" en hver borger" i våre dager også må gjelde kvinner.
19.I prinsippet måtte det være riktig at det ikke ble dannet overskudd på disse ordninger utover det som er forsikringsteknisk nødvendig, fremholder direktør Fredrik Evang i Industriforbundets Servicekontor i brevet til livsforsikringsselskapene.
20.I prinsippet skal de samme lover og regler gjelde for reklame i satellittsendinger som i andre medier med reklame i Norge, sier statssekretær Jan S. Levy til Aftenposten.
21.I prinsippet tror jeg ikke det, jeg tror nok at svenskene har hatt en fordel av at de har hatt et hardere klima enn oss i noen år.
22.Idag er forskjellige ønsker fra samfunnet oppfylt i prinsippet, fremfor alt løslatelsen av politiske fanger, tilføyet han.
23.Ja, i prinsippet er Stortinget enig om dette, men samtidig vil politikerne ikke helt ta konsekvensen av sin egen oppfatning.
24.Ja, men lappecodesillen, som riktignok er fra 1751, gjelder fortsatt i prinsippet.
25.Med en aksjekapital på 60 millioner vil man i prinsippet kunne klare en eiendomsmasse som er dobbelt så stor, sier adm. direktør Alf Asheim som leder Eiendomsutvikling.
26.Når de nye postnumre er kommet i alminnelig bruk, blir selvsagt de separate sonenumrene på postforsendelsene overflødige i prinsippet.
27.Når det gjelder spørsmålet om lærerkvalifikasjoner bør man i prinsippet stille de samme krav til den som skal påta seg annen religions og livssynsundervisning som de man stiller til lærere som underviser i kristendomskunnskap, dvs. at de som har utdannelse i kristendomskunnskap m / livssynsorientering eller alternativt livssynskunnskap, er kvalifisert til å undervise i de alternative" fagene".
28.Når man vedtar en lov om offentlig kontroll, bør utgiftene til en slik kontroll i prinsippet dekkes av det offentlige - ikke av næringslivet.
29.Selv om forsøkene i prinsippet tilsvarer amerikanske DNAforsøk med levende dyr, så har vi i vårt opplegg valgt levende celler.
30.ASEAN står i prinsippet fortsatt fast på kravet om at Vietnam må rette seg efter FNs resolusjon om Kampuchea, som krever at alle vietnamesiske styrker trekkes betingelsesløst tilbake, og at det holdes frie valg under internasjonal oppsikt.
Your last searches