Norwegian-English translation of innhente

Translation of the word innhente from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innhente in English

innhente
folkverb catch up with
  informasjonverb gather, collect
Synonyms for innhente
Similar words

 
 

More examples
1.For det første er det klart at det ikke burde by på særlige problemer for norske politikere å innhente informasjoner om hva PLO står for.
2.At vi kan vise til at så mange av de ansatte tidligere er domfelt for narkotikaforbrytelser både en og flere ganger, viser klart hvor hjelpeløse operatørene og kontraktørene er med hensyn til å innhente opplysninger.
3.De to politibilene forsøkte å innhente ungdommene, men vi hadde mistet bilen av syne da dødsulykken skjedde, sa et politividne i en straffesak mot en 22 år gammel mann som er tiltalt for uaktsomt drap efter en bilulykke i januar iår.
4.Det nye solteleskopet vil gi oss enestående muligheter til å innhente nye og viktige opplysninger om vår nærmeste stjerne, Solen.
5.Det vil si at hvis man vil rive, bygge på eller forandre en husfasade, må man innhente uttalelse hos de antikvariske myndigheter før man kan regne med å få forslaget godtatt hos bygningsmyndighetene.
6.Feydt har hatt de samme mulighetene som oss til å samle dokumenter og innhente opplysninger som er viktige for å kunne bevise eiendomsretten til dokumentene.
7.Hensikten med høringsrunden er å innhente reaksjoner.
8.I tillegg har vi de såkalte illegale residenter - efterretningsoffiserer som under falsk identitet og annet dekke opererer for å innhente opplysninger.
9.Jeg antar at departementet vil innhente min uttalelse i sakens anledning, og derfor finner jeg det ikke riktig å gi uttrykk for mitt syn i pressen, sier politimester Rolf Solem.
10.Jeg kjenner bare denne saken fra avisoppslaget, og vil derfor innhente opplysninger fra de tre sykehusene før jeg uttaler meg om det her er begått feil, sier helsedirektør Mork.
11.Jeg trodde vi skulle greie å innhente Fredrikstads ledelse både da vi gikk opp til 12 og 23, erklærte Nils Ove Hellvik som med sin scoring umiddelbart efter at Fredrikstad hadde laget sitt tredje mål for dagen, ga finalen ytterligere nerve.
12.Når det gjelder riving av bakbygningene til Kirkegaten 1, ble grunneieren anmodet om å innhente en antikvarisk uttalelse.
13.Politiets virksomhet bør drives mest mulig i åpenhet, og det er viktig at man ikke innskrenker massemedienes mulighet til å innhente informasjon.
14.På grunn av manglende data om samene spesielt er det uhyre vanskelig å innhente informasjon om denne folkegruppen, sier Amalendu Guha, leder for Institutt for Alternativ Utviklingsforskning.
15.På tyngre føre hadde jeg hatt en chanse til å innhente Miettinen.
16.Uansett vil vi innhente opplysninger fra så mange hold som overhodet mulig.
17.Vi vil innhente en skriftlig redegjørelse fra Vårt Land om hvilke økonomiske konsekvenser dagsavisplanene får for Vårt Land.
18.Vi ønsker at stil og lengde fortsatt skal telle balansert like mye, sier Jan Erik Martinsen, som sammen med sine kolleger akter å innhente ekspertutsagn fra såvel aktive som trenere og andre størrelser innen hoppsporten.
19.Aldri mer kan du lokke meg til å le, aldri mer skal jeg løpe efter deg langs stranden, forsøke å innhente deg og fange deg, og så slenge meg andpusten ned i strandgresset og vente på at du skal komme til meg og krype sammen ved siden av meg.
20.Alle som driver salg utenfor fast utsalgssted i Oslo må innhente skriftlig tillatelse og bære denne på seg.
21.Allikevel var han bare millimetre fra å innhente Toddy på målstreken.
22.Ambassaden ble også instruert om å innhente forsikringer om at noe lignende ikke skjer i fremtiden, og om at alle skader blir erstattet.
23.Arbeidsgiveren har heller ikke lov til å iverksette tiltak for å innhente denne type opplysninger på annen måte.
24.At Ap. tar opp debatten med mer alvor enn Høyre, kan bare bety at Ap. har så mye å innhente at alvoret er på sin plass.
25.Av det materiale svensk politi beslagla hos Owen Wilkes fremgår at han var i besittelse av mer gradert materiale enn det som var kjent under rettssaken mot ham i Norge, og endel av materialet viste at han under oppholdet i Sverige hadde fortsatt sin virksomhet med å innhente ulovlig materiale fra Norge også efter dommen i PRIOsaken.
26.Av og til foretas forsøk på utbrudd, og å skaffe seg så stort forsprang at det enten holder til mål, eller at konkurrentene tappes for kreftene i anstrengelsene på å innhente forspranget.
27.Avdelingsjef Dag Nafstad i boligavdelingen kan opplyse at det ikke er vanlig å innhente uttalelser fra bydelsutvalgene i bruksendringsaker.
28.BSK var snart oppe i femmålsledelse, en ledelse KSH i realiteten ikke hadde chanser til å innhente.
29.Bankfolk har på tomannshånd i flere år sagt at de ser med gru frem til den dag da det lokale ligningskontor kan koble seg inn på bankenes store datasentral - og innhente alle opplysninger de ønsker seg om bankkundenes personlige økonomi.
30.Banksjefen var tiltalt for ikke å ha forlangt tilstrekkelig sikkerhet for lån som ble gitt til flere av bankens kunder, og for å ha unnlatt å innhente godkjennelse for lån og garantier fra bankens styre.
Your last searches