Norwegian-English translation of innmark

Translation of the word innmark from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innmark in English

innmark
allmenn? infields
Anagrams of innmark
Similar words

 
 

Wiki
Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. I moderne landbruk er det innført nye begrep som «nær utmark», «gjengroingsareal» og «beitelandskap».

More examples
1.De kan bli innmark for rike avlinger i norsk industrielt kulturbruk år 2000.
2.Den dyrkede innmark var utvidet på bekostning av skog og natureng.
3.Født på gård med mor, far og eldre bror, 17 kyr på båsen, innmark og utmark rundt tre kilometer fra Kolvereid sentrum, nord i NordTrøndelag.
4.Gården ligger ca. 30 kilometer fra Bergen sentrum, har 120 mål fulldyrket innmark, og ble frem til konkursen drevet av skipsreder Reksten.
5.I disse dager forhandler Staten og Akershus fylke om overdragelse av eiendommen på 510 dekar innmark og 778 dekar skog.
6.Innmark og utmark og tettsteder.
7.Kaasbøll bondegård 60 mål innmark og 200 mål skog, 2 etasjes hovedbygn. og gode uthus for 32 000 kr. Og da var det ikke noe snakk om boplikt eller konsesjon !
8.Legatstyret som bestyrer eiendommen på 60 mål innmark og 1200 mål utmark, har investert halvannen million kroner i restaureringsarbeider.
9.Også på innmark beiter tamreinflokkene fra Trollheimen, og dette har naturlig nok også satt sinnene i kok hos grunneiere med eiendommer som grenser mot Knutsho", skriver Gudbrandsdølen.
10.Samtidig ble innmark på gården leiet bort til en privat naboeiendom.
11.Så langt det er forenlig med sikring av byens drikkevannsforsyning, tar jord og skogbruksdriften i dette området sikte på å skape harmoniske landskapsestetiske enheter av dyrket mark og skog med innblanding av løvskog i barskogen og gode overganger og skogbryn mellom innmark og skog.
12.Vi har søkt Kirke og undervisningsdepartementet om å få forpakte både husene og gårdens innmark.
13.Forresten er det vel ikke så mye kontinuerlig arbeide med 75 sauer og 80 mål innmark.
14.Ingrid og Anders Dølhaug klarer gården på 140 mål innmark og 900 mål skog alene, uten leiet hjelp.
Your last searches