Norwegian-English translation of inntil

Translation of the word inntil from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inntil in English

inntil
allmennother next to, alongside of, closest to, next-door
  stedother near, next to
Synonyms for inntil
Derived terms of inntil
Similar words

 
 

More examples
1.Amalie Wergeland hadde kontakt med sin svigerfar efter Henriks død inntil hun i juli 1846 fortalte ham at hun skulle gifte seg med presten Biørn.
2.Den, som, i hensigt derved å forøve nogen forbrytelse, anskaffer, tilvirker eller oppbevarer sprængstoff... straffes med Fængsel i inntil seks år.
3.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
4.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
5.Det ytes godtgjørelse for inntil 400 sprøyter og spisser pr. år.
6.Det ytes godtgjørelse for inntil 400 sprøyter og spisser pr. år....
7.Elevene bør så langt det er mulig tilegne seg skolens lærestoff gjennom sitt morsmål inntil de kan få utbytte av undervisningen på norsk.
8.Forbudstiden" i Porsgrunn vil imidlertid vare inntil videre, forteller Porsgrunns Dagblad, og det er et åpent spørsmål hva bystyret vil beslutte når det torsdag 2. februar skal behandle saken.
9.Fredningen" bør gjelde inntil myndighetene har stadfestet en endelig reguleringsplan for parken og randsonen, fremholder Erik Aamot, talsmann for Fellesaksjonen.
10.Germa Lionel" har nå ligget i arrest siden 11. mai, og myndighetene har inntil nå ikke tillatt representanter for rederiet eller norske myndigheter å gå ombord.
11.Hvem spøkefuglene er, kan ingen si noe sikkert om, men denne" köpenickiade" må dog anses som avslørt", fremholder Aftenposten og tilføyer at" det er på det rene at denne sak har vakt en viss munterhet i kommunen, der alle inntil nå har gått" fem på".
12.Høvdingen" har inntil nå spilt inn mer enn 2,5 millioner kroner og er dermed praktisk talt på høyde med Olsenbanden i publikumsmagnetisme.
13.Inntil disse folkene produserer skikkelig statistiske, resultater og publiserer dem i vitenskapelige tidsskrifter, tror jeg ikke vi kan ta dem alvorlig.
14.Inntil for vel et år siden var det et velferdssenter i Stavanger, men det måtte nedlegges fordi man ikke fant folk til å drive stedet.
15.Inntil nå har nordmenn som har vært interessert i å holde seg orientert om den generelle medieutviklingen, måttet satse på ulike typer bransjeorganer og såkalte newsletters".
16.Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det.
17.KGB" var lenge favoritt, inntil fjorårets seierherre familien Brudeli fra Trøgstad med" Adundas" greide å slå dem.
18.Lokalet" er overtatt av kommunen for å tilgodese behovet for møtelokaler og fellesaktiviteter, og i regi av frivillige organisasjoner kommer bygningen inntil videre til å bli brukt til forsamlings og grendehusformål.
19.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
20.Politikere forfremmes inntil de når sin frustrasjonsterskel.
21.Skjomenbrua" er stengt for all trafikk inntil vider på grunn av den sterke vinde.
22.Slipp Fossene løs - det er låst" spilles, unntatt lørdag, hver dag inntil onsdag.
23.Typeskjønnheter" rullerer, inntil eventuell kontakt oppnåes.
24.Utlevering og innsamling av økonomiske, tekniskvidenskapelige eller andre opplysninger inneholdende tjenestehemmeligheter av en person som er tiltrodd disse gjennom tjeneste eller arbeide eller har fått kjennskap til dem på annen måte, til utenlandske organisasjoner eller deres representanter, vil bli straffet med frihetsberøvelse i inntil tre år eller arbeidsleir i inntil to år.
25.Vi aksepterer at sykkelforhandleren kan operere med en kontantrabatt på inntil 10 prosent.
26.Zelig", en forvanskning av det tyske ordet for" salig" er altså den mest tilpasningsdyktige av oss alle, helt inntil selvutslettelse.
27.(Iallfall inntil han dukket som hastigst opp på Haugesundfestivalen før helgen).
28.(NTBAFPUPI) Oljen, som inntil nylig skulle sikre Nigeria en lysende økonomisk fremtid, er åpenbart den viktigste årsak til kuppet mot president Shehu Shagari.
29.(New York Times / NPSAP) Vestlige diplomater i Nicaraguas hovedstad heller til den oppfatning at landets marxistiske ledere fortsatt tar sikte på å holde valg med deltagelse av ulike partier i 1985, til tross for regjeringens kunngjøring i helgen om at forberedelsene til valgene er lagt på is inntil videre.
30.(UPI) De amerikanske TVselskapene kan være villige til å betale inntil 700 millioner doller (6,1 milliarder kroner efter dagens kurs) for eksklusive rettigheter til sommerlekene i Seoul i 1988.
Your last searches