Norwegian-English translation of jødedom

Translation of the word jødedom from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jødedom in English

jødedom
religionnoun Judaism
Similar words

 
 

Wiki
Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen. Trosprinsippene og historien til jødedommen danner hoveddelen av grunnstammen til de abrahamittiske religionene, innbefattet kristendommen og islam (med avledede religion bahá'í). Den hebraiske Bibelen, Tanákh, er delt inn i tre skrifter, Toraen (Loven), Neviim (profetene) og Ketuviim (skriftene).

More examples
1.Det er jødedom og kristendom som har plassert det guddommelige utenfor og over den" skapte verden" inklusive universet !
2.For over to og et halvt årtusen siden ble vidtgående etiske krav hugget inn i tavler i det gamle Babylon, og vi finner etikkens" gylne regel" f. eks. i gammel kinesisk moralfilosofi, i buddhisme og jødedom.
3.I Israel er det bare den ortodokse jødedom som har offisiell status.
4.I alle år har hun vært aktiv i partiapparatet og stått Francois Mitterrand nær, og blant annet har hun stiftet en studiegruppe om" Jødedom og sosialisme".
5.Mellom kjølighvite kulisser skal jødedom, kristendom og islam brake sammen i skuespillet" Nathan den vise", et eventyr for voksne om kjærligheten og troen på den humane fornuft.
6.Men vår jødedom består langtfra bare av mat, understreker Ellen Dworsky.
7.Bondeviks forslag går ut på at man i stedet for som nå å ha bare ett alternativ (livssynsfaget) for de elever som er fritatt for kristendomsundervisning, for fremtiden skal opprette en rekke alternative tilbud med grunnlag i den tro eller det livssyn vedkommende bekjenner seg til : islam, jødedom, Jehovas vitner osv.
8.Det kompromiss som opprinnelige ble funnet gikk ut på at de etiopiske jødene skulle gjennomgå en slags formell omvendelse eller en rituell bekreftelse av sin jødedom ved ankomsten til Israel.
9.Dette provinsmiljø med russisk folkekultur, chassidisk jødedom - og hans elskede Bella som ble hans første, mangeårige hustru - løftet han ut i universelt format.
10.Israels religiøse myndigheter har forlengst akseptert at disse etioperne er ekte jøder som riktignok i århundrer har levet adskilt fra den øvrige jødedom.
11.Lettest påvisbar har de vært i den nazistiske ideologi, hvor den såkalte internasjonale jødedom symboliserte det ondes prinsipp.
12.Men de ønsker bl.a. å følge reglene for kosher mat, og derfor blir det unektelig mye tale om mat når Ellen Dworsky forteller om sin jødedom.
13.Noe helt tilsvarende skjer i andre land i deres forhold til den dominerende religion, hva enten den heter islam, hinduisme, buddhisme eller jødedom.
14.Professor Gerd Høst hadde tatt initiativet til denne uhyre interessante dialog mellom fem fremstående representanter for jødedom og kristendom.
Your last searches