Norwegian-English translation of konstruksjon

Translation of the word konstruksjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konstruksjon in English

konstruksjon
allmennnoun building, construction
  aktivitetnoun construction, building
Synonyms for konstruksjon
Derived terms of konstruksjon
Similar words

 
 

Wiki
Konstruksjon kan referere til: - Dataassistert konstruksjon, digitale verktøy som brukes av ingeniører, arkitekter og andre designere - Konstruksjon (geometri), å konstruere linjestykker og vinkler med passer og linjal - Konstruksjonsbåt, for konkurranser, hvor konstruktøren står fritt i valg av skrogform, seilareal, lengde, vekt og materialer - Produktutvikling, den prosess som bidrar til at nye produkter og tjenester utvikles.

More examples
1.Gitar" fra 1912, en konstruksjon hvor Picasso utfolder kubismens ideer i rommet.
2.Husbandry" henfaller til det polemiske av og til, og den dramatiske konstruksjon kan virke søkt og klossete, men forfatterens intensitet er smittsom, og stykket er overbevisende av den grunn.
3.Nathan" er ikke et lett tilgjengelig verk, handlingen er ganske komplisert bygget opp og får iblant preg av intrikat konstruksjon - det skal tilegnes med en viss porsjon tålmodighet.
4.Den samarbeidsavtale som Bergen Bank, SE Banken og Union Bank of Finland har inngått i Scandinavian Banking Group er efter min mening en fin konstruksjon, men den bygger bl.a. på gjensidige eierinteresser.
5.Den som lurer på det eksakte bannermålet på 5,03 meter, skal vite at dette er av hensyn til lyktestolpenes konstruksjon.
6.Det vil kreve endel forarbeide, blant annet nøye studier av riggens konstruksjon før de kan gå til aksjon, sier han.
7.Hallen har en meget spesiell form, og er en blanding av uheldig konstruksjon og mangelfull utførelse, sier avdelingsleder Trond Ramstad, Norges Byggforskningsinstitutt, til Aftenposten.
8.Rekkehusene ble oppført efter godkjent konstruksjon, sier han.
9.Som et ledd i markedsføringen av mobilhusene vil vi også sette opp hus i Oslo, Bergen og Trondheim, forteller sjef for Mobil Lavkost Konstruksjon, Åge Javnes.
10.Vi har bedt byggefirmaet om å få murvegger i stedet for gipsplater mellom leilighetene, men dette kravet er avvist med henvisning til at husets konstruksjon gjør det umulig.
11.Vi håper nå å få nærmere klarhet i tempelhaugens opprinnelige konstruksjon og kulturtilhørighet, sier Arne Skjølsvold.
12.Vi regner med at datadivisjonen vil gå omtrent i balanse iår, opplyste produktsjef Per Kleven i avdelingen for dataassistert konstruksjon og produksjon (såkalt DAK / DAP) under en pressekonferanse i Oslo onsdag.
13.40 15 meters konstruksjon i to etasjer av stål og glass.
14.Allerede fra han 13 år gammel kom på tronen efter farens død som konge av Qin begynte han planlegging og konstruksjon av sitt mausoleum, et arbeid som det likevel først kom fart i efterat han var blitt keiser, og alle hans forsøk på å finne udødelighetseliksiren var strandet.
15.Anthony Hopkins gjør nå en helt annen Bligh, og det har ikke figuren tapt på, hverken som dramatisk konstruksjon eller som historisk faktum.
16.Behendig forsøker Anja Breien å manøvrere sin sjette spillefilm opp i formålstjenlige luftlag, men der kommer hennes konstruksjon ut for vinddrag og strømninger som den ikke riktig tåler.
17.Block Watne har på grunnlag av sitt eget datasystem for konstruksjon av hus utviklet en" tegnepakke" som kan brukes i mikrodatamaskiner.
18.Burde det ikke skrives bindsterke verk om hans konstruksjon, barndom og oppvekst ?
19.Både i konstruksjon og i atmosfære er det meget spesielt.
20.Bøndene har til nå stått fritt i valg av konstruksjon og materialer, og noen har nok redusert kravene til sikkerhet på visse punkter.
21.DEN nye samlingsregjering i Israel er en så underlig konstruksjon at man ennu før den har tiltrådt med god grunn kan spørre om den vil kunne funksjonere i praksis.
22.Den får han for et" gripende og rikt og flertydig musikalsk billedsprog som forener raseri og barnetro med streng konstruksjon og skjønnhet i et monumentalt maleri av menneskets psykiske og politiske situasjon i det 20. århundre.
23.Den juridiske konstruksjon er at de skapende - komponister, tekstforfattere, m.v. - skaper kunst, mens de utøvende - musikere, skuespillere m.v. - utøver ved kunstnerisk å fortolke eller levendegjøre åndsverk.
24.Den moderne byggemåten med skrått tretak uten kaldt loft er en komplisert konstruksjon hvor det stilles store krav til nøyaktighet i detaljutførelsen.
25.Denne messen vil i stor grad dreie seg om konstruksjon av havner og havneteknologi.
26.Det ble kalt heliogiro og skulle bli en roterende konstruksjon med tolv propelllignende eker rundt et nav.
27.Det er en konstruksjon som meget effektivt utnytter varmen fra en åpen ild.
28.Det har å gjøre med bevissthet om egen identitet og tilhørighet, eller for å sitere Freud : det hører til vår innerste identitets varme og nærende opplevelse av en tilhørighet til mennesker av samme sjelelige konstruksjon som en selv.
29.Det heter i begrunnelsen at Sandström får prisen for et gripende, rikt og flertydig musikalsk billedsprog som forener raseri og barnetro med streng konstruksjon og skjønnhet.
30.Det heter videre at driftsmidler til bruk ved konstruksjon og spesifikasjon av verktøy i forbindelse med fremstilling av nye produkter ikke er til direkte bruk i produksjonen.
Your last searches