Norwegian-English translation of konvensjonell

Translation of the word konvensjonell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konvensjonell in English

konvensjonell
millitæriskadjective conventional
  oppførseladjective conventional
Synonyms for konvensjonell
Derived terms of konvensjonell
Similar words

 
 

More examples
1.God smag er skam dårlig humør." - Ryddighet, brukbarhet og konvensjonell skjønnhet er begreper som er fremmede for dagens kunsthåndverk.
2.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
3.Nei til atomvåpen" tviler på at øket konvensjonell opprustning i NATO vil gjøre forsvarsalliansen mindre avhengig av atomvåpen.
4.Alle anstrengelser for å avskrekke SovjetUnionen fra et konvensjonelt angrep i SentralEuropa vil være meningsløse, hvis USA ikke makter å gjenopprette balansen i det arktiske område, hevder han og minner om at truselen mot de nordiske land tidligere har vært betraktet som perifer i forhold til en konvensjonell krig i SentralEuropa.
5.Det er klart at vår form er for ukonvensjonell for enkelte i shippingmiljøet, men jeg mener at slik vi nå arbeider er den eneste måte man idag kan drive konvensjonell skipsfart fra Norge på.
6.Dette er en begrenset og konvensjonell måte å se på frihet, sa professor Christensen.
7.Er det slik at vi noen gang kan få en troverdig, konvensjonell avskrekking, også for flankene, hvor det ikke er noen regional balanse og hvor risikoen for en angriper vil være mindre, og selve krigen bli utkjempet eksempelvis i VestTyskland ? spør Grethe Værnø, og tilføyer at hun tror dette vil stå sentralt under symposiet.
8.Frankrikes forsvarspolitikk med overveldende satsing på atomstyrkene er både urealistisk og farlig, fordi landet efterhvert får for svak konvensjonell slagkraft til å kunne forsvare seg mot et sovjetisk angrep med konvensjonelle og kjemiske våpen.
9.Jeg deler ikke det syn at den ideelle målsetting er å bli kvitt alle kjernevåpen fordi dette vil kunne gjøre konvensjonell krig mer sannsynlig, sa statsråd Sjaastad.
10.Nei, jeg ønsker ingen konvensjonell opprustning.
11.Nei, vi vil delta i debatten om de foreliggende planer for konvensjonell opprustning i vest.
12.Vi burde alltid ha i minne at det er NATOs fremste mål å hindre enhver krig, om den er atomkrig eller en konvensjonell krig.
13.Vi har konsentrert oss om effekten av en konvensjonell krig i Norge.
14.Vi må være villige til å betale for eventuelle økte forsvarsutgifter ved en omlegning til konvensjonell strategi, sier Bondevik.
15.40 meter av demningen er grusfyllingsdam, 200 meter er konvensjonell betongplatedam, og resten er såkalt flerbuedam.
16.Aftenposten skriver at jeg forsøkte" å så tvil ved om det virkelig er konvensjonell ubalanse mellom øst og vest".
17.Amerikanske eksperter kan idag fastslå at eksplosjonen fant sted i et lager av konvensjonell ammunisjon, men de er ikke i stand til å si noe om årsaken til utblåsningen, som ble registrert av amerikanske spionsatelitter.
18.At det finnes en sammenheng mellom økt konvensjonell styrke i NATO og mindre avhengighet av kjernevåpen for et direkte forsvar om alliansen skulle bli angrepet, var det ingen uenighet om.
19.Av foreningens medlemmer er seks rederier engasjert i borevirksomhet i tillegg til konvensjonell rederivirksomhet, mens ett medlem er engasjert i borevirksomhet alene.
20.Bjerke betegner derfor den vellykkede aksjonen som konvensjonell og relativt ukomplisert.
21.Blant de syv ministre hersket full enighet om nytten av å drøfte spørsmålet om å reaktivisere Vestunionen og fjerne de siste restriksjoner på vesttysk konvensjonell våpenproduksjon som henger igjen efter krigen.
22.Da det ble langvarige bølgedaler i konvensjonell skipsfart, skjønte mange redere at det var på tide å få nye ben å stå på.
23.De amerikanske styrkers evne til å utkjempe en langvarig konvensjonell krig mot Sovjet er redusert.
24.De fire har tidligere gått inn for at NATO bør oppgi sin atomstrategi, basert på truselen om et eventuelt førsteslag med atomvåpen mot en overmektig konvensjonell sovjetisk styrke.
25.De kan ikke tas til inntekt for en videre konvensjonell opprustning.
26.De kan ikke tas til inntekt for en videre konvensjonell opprustning.
27.Dekningen er best i forhold til konvensjonell krigføring.
28.Den glemmer at den omforente forutsetning for dette er konvensjonell styrkebalanse.
29.Den slutning vi bør trekke av Reiulf Steens intervju og TVspillet var imidlertid at hvis man vil unngå valget mellom å gi efter for enhver sovjetisk maktbruk og å true med atomvåpen, må man sikre seg en betryggende og avskrekkende konvensjonell balanse.
30.Det betyr mer konvensjonell militær styrke, noe som krever både øket militært samarbeide i VestEuropa for å trekke Frankrike inn i et felles forsvar, og en øket satsing på teknologisk høyt avanserte våpen.
Your last searches