Norwegian-English translation of kvote

Translation of the word kvote from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvote in English

kvote
matematikknoun quotient
  kvantitetnoun quota
Synonyms for kvote
Derived terms of kvote
Anagrams of kvote
Similar words

 
 

Wiki
En kvote er en restriksjon på produksjon eller bruk av ressurser eller tjenester. Et eksempel på en kvote med produksjonslimitering er melkekvoten. En bonde får bare betalt for et visst antall liter melk. Se Meieriloven.

More examples
1.NOK må gjerne få gi hvert særforbund en kvote, men forbundet må selv få ta ut de individuelle utøverne," lyder parolen.
2.Ansøkningen om en kvote for inneværende sesong var lagt opp slik at det ville gitt fordeler også for amerikansk fiskeindustri.
3.Efterspørselen de siste ukene har vært lav, samtidig som det i OPEClandene ble produsert mer enn den beregnede kvote, sier Håkon Lavik.
4.Endel av bakgrunnen for dette var at EF alene ga sine fiskere en kvote på over 100 000 tonn sild iår, uten avtale med Norge.
5.Hva med Norges kvote ?
6.Ja, det å redde full kvote er en av oppgavene i Gøteborg, bekrefter Arne Lier, - det er ett av målene.
7.Men vi er klar over at noen må ta hensyn til at det blir en rimelig balanse mellom de forskjellige idrettene, og synes at det løses bra om NOK deler ut en viss kvote til hvert forbund, sier Tamburstuen.
8.Norge beklager at EF har fastsatt en egen kvote for nordsjøsild uten å ha fullført konsultasjonene med Norge slik fiskeriavtalen foreskriver.
9.Når havforskerne nå har øket den anbefalte kvote, henger det sammen med flere forhold, såsom gunstig fiskedødelighet og øket vekst hos de yngste i bestanden, forklarer havforsker Arvid Hylen.
10.Så lenge denne dispensasjon står ved makt og så lenge Braathens SAFE holder seg innenfor denne kvote, er det intet i veien for at selskapet kan bruke Boeing 767 på Fornebu.
11.Totalt har vi en kvote på 23 000 tonn i Norge.
12.Vi må under alle omstendigheter øke inntaket utover dette, noe Regjeringen vil ta stilling til i løpet av sommeren, sier sosialminister Leif Arne Heløe, som imidlertid ikke tror tiden er moden for å opprette en egen kvote for iranske flyktninger.
13.Vi sikret full kvote til neste EM, og da er vi ferdig med det positive.
14.Amerikanerne har hittil vegret seg mot å åpne slusene helt, men har tatt imot en begrenset, om enn betydelig, kvote barn og deres mødre hvert år.
15.Avtalen blir ikke underskrevet før på fredag, men efter det NRKDagsnytt erfarer, er Norge og Sovjet blitt enige om en total kvote på norsk arktisk torsk på rundt 260 000 tonn.
16.Bare en gang siden kvotereguleringen ble innført, har Norge hatt mindre enn full kvote.
17.Bare en liten kvote sitteplassbilletter finnes fortsatt, men de er øremerket for tilskuere fra Stavanger og Skiensdistriktene.
18.Blant annet er det drøftet å opprette en egen, begrenset kvote for slike flyktninger til Norge, og det ventes et slikt forslag.
19.Boliger egner seg for finansiering over obligasjonsmarkedet, og det må være noe galt når vi må si nei til lån, mens Husbanken ikke greier å låne ut hele sin kvote, sier Espetvedt.
20.Boligetaten vil så kunne fremme egen sak overfor de folkevalgte om hvorvidt omplasseringer i forbindelse med byfornyelsen skal prioriteres på bekostning av hussøkere i hvis sak det er gjort vedtak i boligtildelingsnevnden - eventuelt om det skal tildeles en kvote for hver av gruppene.
21.Boniek fyller sammen med franskmannen Michel Platini klubbens tillatte kvote av utenlandske spillere.
22.Btimer gis også til spesialskolene, slik at dersom det for eksempel er tre elever fra Nesodden som trenger plass på en spesialskole, får vi en direkte kvote fra skoledirektøren til disse elever.
23.De blir ansatt fordi de tilhører en religiøs gruppe som har krav på sin kvote av offentlige stillinger.
24.De diskuterte forslaget til strenge tiltak for å kunne kontrollere at hvert enkelt medlemsland ikke produserer mer olje enn deres tildelte kvote tilsier.
25.De har allerede brukt opp sin kvote for 1984.
26.De som ikke har startet fisket før 4. mars, bør miste sin kvote, blir det fremholdt.
27.De som nå ligger over sin gamle kvote, må først kutte ut overproduksjonen før de går videre ned.
28.Den internasjonale hvalfangstkommisjonen har tildelt Island en kvote på 167 finnhval i 1984, og 133 seihval som må fanges i løpet av 1984 og 1985.
29.Den norske kvote ble redusert fra 1690 til 635 dyr.
30.Den nye adm. dir. er dessverre heller ikke så sprek lenger, for eksempel klarer han ikke å fordele dagens kvote av binders mellom de to mest betrodde medarbeiderne, så det blir vel til at hans yngre bror på 81 må tre til snart.
Your last searches