Norwegian-English translation of kvotering

Translation of the word kvotering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvotering in English

kvotering
allmenn? affirmative action
Synonyms for kvotering
Similar words

 
 

Wiki
Kvotering benyttes for å indikere at man må gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer innen en yrkesgruppe, organisasjon, geografisk område, etc som man ønsker. Relevante identiter for kvotering kan f.eks. være kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion eller geografisk tilhørighet.

More examples
1.De må være mange, og det må skje fort, ser han - derfor tror jeg på kvotering må til.
2.Enten bør alle studier åpnes eller man må dirigere samtlige ved kvotering, sa teologen, som ikke kunne bestemme seg for hva som var mest fordelaktig.
3.Jeg er ikke enig i partiets vedtak om kvotering.
4.Man må enten åpne alle studier eller dirigere samtlige ved kvotering.
5.Det er den radikale kjønnsrolleideologi som gir holdepunkter for å innføre kvotering som virkemiddel.
6.Det skjedde da Oslo bystyre i februar 1983 vedtok å innføre moderat og kjønnsnøytral kvotering.
7.Det skyldes at kjønnsnøytral kvotering, som det heter i et rundskriv fra personal og lønnsrådmannen fra august 1983, kan" hjelpe menn inn i tradisjonelle kvinneyrker, mens kvinner ikke får tilsvarende innpass i tradisjonelle mannsyrker".
8.Direktør Moursund sier at man for toppstillingene ikke har praktisert noen form for kvotering.
9.Ellers er det bestemt at Universitetet i Tromsø skal ha adgang til å fastsette regler for geografisk kvotering for å oppnå målsetningen om at universitetet skal rekruttere arbeidstagere til landsdelen.
10.Fossum viser til at forskjellige former for kvotering allerede gjør seg gjeldende for distrikter, yrker og aldersgrupper.
11.Jeg er i tvil om det offentliges kvotering av kvinner i styrer, råd og utvalg egentlig vil tjene kvinnenes sak.
12.Jeg tror dessuten det er fare for at bruk av kvoteringsbestemmelser kan føre til at kvinnelige arbeidstagere får en følelse av at det er eller skal være lettere for dem å få jobber der bestemmelser om kvotering er innført.
13.Kvotering !
14.Kvotering av kvinner til journalistyrket er ett av de krav Norsk Journalistlag fremlegger foran årets forhandlinger.
15.Noen kjønnsmessig kvotering er ikke foretatt.
16.Når kjønnsnøytral kvotering blir holdt utenfor, viser det at kvoteringsbestemmelser direkte får konsekvenser for mannen i en likestillingstid.
17.På de områder hvor kvotering blir tatt i bruk, ønsker vi at den skal virke til fordel for kvinnene.
18.Rundskrivet gir ikke noen opplysninger som gjør det mulig for andre å vurdere hvor holdbart grunnlaget er for å hindre bruk av kjønnsnøytral kvotering.
19.Stadig flere begynner å tvile på om kvinnene vil kunne oppnå og beholde lik representasjon uten permanent kvotering.
20.UD sier klart ifra at de ikke kvoterer, men efter at det er kommet såpass mange jenter inn i tjenesten, har folk begynt å si at det er på grunn av kvotering.
21.Vi hadde ingen kvotering i de dager.
22.Vibeke Frøshaug (fr.p.) fant det betenkelig at debatten skulle dreie seg om radikal kvotering og ikke likestilling.
23.fordi selv en veldig streng regel om kvotering på listene, ikke vil garantere at så mange som 62 kvinner faktisk blir valgt inn på Stortinget.
24.Ønsker de intern kvotering i partiene, er de mange nok til å få det vedtatt, uten noen lovendring.
25.Den tid kan snart komme, også i kommuneforbundet, at menn kommer i mindretall og ber om kvotering.
26.Det har vært så stor søkning denne gang at vi har vært nødt til å foreta en kvotering, sier kretsleder og leirsjef Ruth Sandal.
27.Er det mulig å forklare den sterke motstanden fra enkelte kvinner på kongressen mot kvotering ?
28.Hva mener De jentene som går imot kvotering har misforstått ?
29.Hvordan reagerer De på begrunnelsen fra LOledelsen mot kvotering ?
30.Hvorfor er dere så redde for kvotering når dere erklærer dere for likestilling.
Your last searches