Norwegian-English translation of långiver

Translation of the word långiver from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

långiver in English

långiver
person - mannnoun lender
  person - kvinnenoun lender
Similar words

 
 

More examples
1.Långiver må på sin side betale halve renteinntekten i skatt og den resterende halvdel dekker bare det man taper på inflasjonen.
2.Bykreditt regner med disse tallene å være den største långiver av langsiktige lån til næringslivet, når man ser bort fra bankene.
3.Det faktiske forhold er at idag er realrenten praktisk talt lik null for skatteyderne enten man er låntager eller långiver.
4.Egentlig burde långiver (Husbanken) hevde at forutsetningene for utjevningslåneordningen har bortfalt og forlange lånene reforhandlet.
5.Enhver profesjonell långiver vil ved beregning av sin godtgjørelse ta hensyn til risiko, administrasjonsutgifter m.v., kostnader som enten er inkludert i selve rentesatsen, eller i tillegg benevnt gebyr, provisjon, premie o.l.
6.Kredittforeningen er allerede långiver til flere slike sentra og direktør Knudsen opplyser at man nå vil formalisere sin virksomhet på dette området ved å utvide foreningens utlånsområdet til også å omfatte tjenesteydende næringer.
7.Spesielt er det også at det er en långiver og en garantist.
8.For Bjørvikaprosjektet anbefales det en avtale hvor et selvstendig planorgan lånefinansierer den del av planleggingen som kommunen ikke selv betaler, mot at kommunen gir långiver pant eller annen sikkerhet i den aktuelle tomten.
9.Kan Staten som kontraktspart (långiver) ensidig gå fra en avtale til den andre parts (låntagerens) skade ?
10.Kreditkassen er selskapets dominerende långiver.
11.Nordiska Investeringsbanken er mer langsiktig långiver en forretningsbankene ofter ønsker å være.
Your last searches