Norwegian-English translation of ledd

 
 

Wiki
Ledd (lat. Articulatio) er bevegelige forbindelser mellom to eller flere knokler. Forbindelsene er dannet av tre typer; bindevev, brusk og ekte ledd.

More examples
1.(Skattelovens 42, ledd 1.)
2.At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
3.Dagliglivets organisering fritidssamfunnet" var tittelen på SVs programkonferanse i Oslo 18. til 20. mai. Konferansen er et ledd i partiets arbeide med et nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode.
4.Datafreight" bygger på et britisk system som har vært et ledd i teledatatjenesten Presel siden 1979.
5.Den norske regjering har gjort det klart at den er rede til å stemme for en" frys"ordning som et ledd i en kontrollbar samlet nedrusTningsavtale.
6.Det var et ledd i hans utspill i selv å få dominere og fremme sine egne synspunkter", mente vitnet.
7.Dette har skjedd i en tid hvor det har vært ønskelig å forsøke å begrense utgiftene i den offentlige sektor som ledd i den generelle økonomiske politikken.
8.Erasmus Montanus" er ledd nummer to i Nationaltheatrets tretrinns Holbergrakett.
9.Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem, og skal stille bøker og annet egnet materiale gratis til rådighet for alle som bor i landet".
10.Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
11.Jeg ser på utspillet fra Arbeiderpartiets sekretær som et ledd i et politisk spill der det viktigste blir skjult, nemlig behovet for en mer rettferdig valgordning.
12.Krigen" i Maryland er ett ledd i Pentagons omfattende kjernefysiske forskningsprogram.
13.På bakgrunn av det lys straffeprosesslovens paragraf 331, femte ledd, nå har kastet over saken, finner departementet å måtte samtykke i at embedet anskaffer bordlamper og lysarmaturer i henhold til de presenterte behov.
14.Retten mente også at om bilorganisasjonenes aksjon fører frem, vil den være et ledd i reduksjonen av det generelt høye omkostningsnivået i Norge, noe som antas å få gunstig innvirkning på arbeidsmarkedssituasjonen.
15.Scandinavian Link" er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
16.Stengningen" av Oslo gate skjer som ledd i en større omregulering av strøket Loengbroen / Bispedaten.
17.Thunderbirds" er i Norge for første gang, som ledd i en større turne til ni land i VestEuopa.
18.Aftenskolen, AOF og Friundervisningen skal ikke få anledning til å drive førstegangsutdannelse som ledd i voksenopplæringen efter utgangen av inneværende skoleår.
19.Akupunktur med elektroder inngår imidlertid som ledd i en større behandling.
20.Appeljuryen har sett videoopptakene fra løpet som et ledd i behandlingen av protesten på dis kvalifikasjonen av Zola Budd.
21.Arbeidet er et ledd i dereguleringene og forenklingene som for tiden pågår i forvaltningen.
22.Beslutningen er et ledd i STKs langsiktige strategi for å styrke vår posisjon på feltene data og bedriftsintern kommunikasjon, sier direktør Gunnar Tidemann i konsernets teledivisjon til Aftenposten.
23.Besøket i Moskva er et ledd i Kuwaits politikk som går ut på å føre en balansert politikk overfor de to supermaktene, sa han.
24.Danmarks Turistkontor i Oslo er et ledd i en organisasjon som heter Danmarks Turistråd, hvis formål er å informere om Danmark som turistmål og gjøre alt vi kan for å orientere nordmenn om at Danmark simpelthen er reisemål nummer ett.
25.Dannelsen av foreldreforeninger inngår som et ledd i NFPUprosjektet ?
26.De har utviklet seg til å bli et ledd i eldreomsorgen, og bør inngå som en naturlig del av kommunens virksomhet.
27.De meldingene som er gått igjen i vestlig presse om hvordan Miskitoindianerne forfølges og utryddes, er et ledd i en verdensomfattende amerikansk propagandakrig mot Nicaragua, fremholder Ramirez.
28.De nye reglene vil gjøre det langt lettere for norsk næringsliv å foreta investeringer i utenlandske bedrifter som ledd i bedriftenes ordinære virksomhet og som en del av internasjonaliseringsprosessen.
29.Den har vist at det idag er bred enighet om at skatteprogresjonen må dempes som ledd i en samlet omlegging av systemet.
30.Den peruanske regjering har besluttet å gi Kiil ordenen som et ledd i hans arbeide som generalkonsul og for hans mangeårige engasjenent i handelsutviklingen mellom Norge og Peru.
Your last searches