Norwegian-English translation of legning

Translation of the word legning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legning in English

legning
allmennnoun laying
  karakternoun make-up, makeup, temperament, disposition, constitution
Synonyms for legning
Derived terms of legning
Anagrams of legning
Similar words

 
 

More examples
1.... må du nok være av en spesiell legning.
2.Det er riktig nok, innrømmer Nina, - men hele systemet er likevel lagt opp med tanke på elever som har en viss interesse og legning for teoretisk kunnskap.
3.Dette har antagelig mer med skikk og bruk og tro å gjøre, enn med faktisk og genuin trivsel og legning.
4.En viss legning for moralisme ?
5.Forfatterens konservative legning trer tydelig fram, men på tross av den må vi innrømme at det er en god bok.
6.Jeg er sydeuropeer av legning.
7.135 A, som setter en strafferamme for opptil 2 år for den som offentlig forhåner bl. a. personer med homofil legning.
8.Alle spillerne er svært offensive i sin legning og spiller alltid for seier, hjemme som borte.
9.Allikevel aner vi en offensiv legning såvel på som utenfor banen.
10.Andre blokkeringer er en for selvsikker holdning til hvordan et problem skal løses, motvilje til å øve innflydelse, ønsker om å unngå frustrasjon slik at man gir opp fort når man møter hindringer, for tradisjonsbundet legning - det vil si at man lar seg binde av vaner og normer.
11.Arbeidsgruppen for innvandrerforeninger her i landet tar sterkt til motmæle mot Justisdepartementets ønske om å ha mulighet til å oppbevare opplysninger om utlendingers politiske og religiøse innstilling og seksuelle legning.
12.Barnets personlige legning og karaktertrekk i forhold til foreldrenes kan være av betydning, det samme gjelder eventuelle fysiske eller psykiske handicap hos barn eller foreldre.
13.Berri har gjerne skrevet manuskriptene selv, de røber en tragikomisk legning og en humor som er preget av hans jødiske bakgrunn.
14.Både av bakgrunn og legning er Rajiv utpreget vestlig rettet - han er britisk utdannet, italiensk gift, lite opptatt av sosialistisk ideologi, og samtidig har han ofte gitt uttrykk for sin tro på at Indias vei til fremgang går gjennom moderne teknologisk utvikling og større økonomisk frihet.
15.De to er av samme legning og har tidligere hatt et forhold, men plutselig ville ikke den ene mer.
16.Den måten hvorpå han bygger opp et bilde vi får av hans mentale legning er preget av dyp innsikt i adferdsmønsteret til et menneske i denne situasjon.
17.Dersom Reagan vinner presidentvalget, tror kjennere av den politiske scene i Washington at han vil benytte anledningen til å erstatte dette liberale innslag med dommere av mer konservativ legning, slik at de moderate fortolkninger som kommer til uttrykk idag, blir ytterligere svekket.
18.Det er adskillige likhetstrekk med Norge i holdninger, meninger, legning etc.
19.Det er allerede lenge siden han fikk ry som en av våre ypperste offiserer med utpreget analytisk legning.
20.Det er en avgjort nedvurdering av kvinnen når man på denne måte prøver å sette ut av betraktning at hun har legning og anlegg som gjør henne bedre skikket enn mannen til spesielle oppgaver i samfunnslivet.
21.Det har med legning å gjøre, sier han til Aftenposten.
22.Det siste appellerer nok mest til dem som har en litt spesiell legning.
23.Det viste seg fort at Bjørneboe hadde journalistens legning.
24.Dette var ikke en kamp for en spiller av hans legning.
25.En kunstner av intellektuell legning og med et sterkt uttrykksbehov står i stadig dialog med seg selv og sine omgivelser, innbefattet sine kritikere.
26.Eventuelle opplysninger om seksuell legning skal også registreres i" Dokument Null" og slettes så snart som mulig, og senest ved innvilgelse av varig oppholdstillatelse.
27.For ham ble den musikalske opplevelse av lys, rom og farve viktigere enn den intellektuelle beregning, skjønt de som kjente ham fremhever hans legning som en reflekterende natur.
28.Foredraget var variert og nyansert, og vi fikk gjennom disse sangene en følelse av at Grete Moen har legning for det sceniske.
29.Foreløbig passer denne type sanger kanskje ikke stemmens legning eller Marit Osnes Aambøs temperament.
30.Goethe hadde ingen ekstrem sjelelig legning, men utviste en genial, enorm skaperkraft.
Your last searches