Norwegian-English translation of leieavtale

Translation of the word leieavtale from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leieavtale in English

leieavtale
allmenn? rental agreement
Synonyms for leieavtale
Similar words

 
 

More examples
1.Beboerne kan velge om de vil bli andelseiere og betale innskudd eller om de vil inngå en vanlig leieavtale.
2.Bjørn Reusch (h), mente det var en gunstig leieavtale som var oppnådd.
3.Boligutvalget har enstemmig sluttet seg til at Arbeidsløses Forening får en treårig leieavtale med Oslo kommune slik at foreningen kan få statlig støtte til drift av alkoholfri kafe.
4.Bystyrevedtaket fastholder at Hamna ungdomsklubb sikres lokalene i Hamna med en leieavtale med Handelsakademiet.
5.De forspørsler som hittil er kommet efter at A.S Nye Fløirestauranten ble begjært konkurs i forrige uke, har hittil ikke resultert i noen leieavtale.
6.Det er tale om en ordinær leieavtale, som snart er klar til undertegning.
7.Det forlyder at interimsavtalen omfatter en erklæring hvor Storbritannia forplikter seg til å levere Hongkong tilbake til Kina når en leieavtale for storparten av kolonien utløper i 1997.
8.Eierselskapet etablerte i stedet en ny leieavtale for fem år med selskapet Norsk Flytjeneste.
9.En av klubbene bak utredningen, Tønsberg Flyveklubb, har i flere år benyttet flyplassen i henhold til en leieavtale med områdets eier, Thor Solberg Aviation A / S. Da leieavtalen utløp i april ifjor, ble den ikke fornyet, noe som var et sterkt ønske fra flyklubbens side.
10.Fiskeren vil enten kunne inngå en leieavtale (lease) eller oppnå en gunstig avbetalingsordning, slik at en investering på vel 100 000 kroner skal kunne bli overkommelig, også for eiere av mindre båttyper, sier salgssjef Terje Duklæt i Mustad & Søn til Aftenposten.
11.For å redusere denne spekulasjon foreslår utvalget at det innføres en kontrollordning for alle som inngår leieavtale om fiskerett i elvene.
12.Formannskapet godkjente mot to stemmer (fr.p.) forslaget til leieavtale mellom Oslo kommune og Statens bygge og eiendomsdirektorat om utleie av Apalløkka skole og Manglerud skole, storskolebygningen.
13.Han understreker imidlertid at selv om Norsk Hydro har opsjon på leie av skipet, har ikke selskapet forpliktet seg til å inngå noen leieavtale med Nordenfjeldske.
14.Holth opplyser at man fremdeles forhandler om en leieavtale, og at ingenting er endelig avgjort.
15.Hongkong har vært underlagt Storbritannia i henhold til leieavtale som ble inngått i 1898, og avtalen utløper i 1997.
16.I 1860årene annekterte Storbritannia Kowloonhalvøya på fastlandet, og i 1898 ble kineserne påtvunget en britisk leieavtale for de såkalte Nye territorier, som utgjør det største landområdet i kolonien.
17.KINSERNE er villige til å la Taiwan ha det samme sosiale og økonomiske system som de har foreslått for Hongkong, der Storbritannias leieavtale utløper i 1979, sa Kinas statsminister Zhao Ziyang ved avslutningen av sitt besøk i den kanadiske hovedstaden.
18.Neste måned skal de undertegne en foreløbig avtale om Hongkongs skjebne efter 1997 - når britenes leieavtale utløper og Kina igjen overtar kontrollen over kronkoloniens 5,5 millioner innbyggere - og innen kommende årsskifte kan vi regne med at en formell avtale er i orden.
19.Når man for eksempel tegner en kontrakt eller leieavtale, har leietageren muligheter til å få inn egne vilkår som beskytter vedkommende for fremtiden.
20.Oljeselskapet har en langsiktig leieavtale på riggen fra juni 1985 til 1990.
21.Tidligere eier har langsiktig leieavtale, men Manengen betrakter disse lokalene som interessante siden de ligger visavis det nye kjøpesenteret som nylig er åpnet på Storo.
22.Adelsten er profesjonelle, og vi er kommet frem til en leieavtale som begge parter er fornøyd med.
23.Aftenposten er imidlertid kjent med at det i den foreliggende leieavtale med gårdeier Olav Thon er innlagt en klausul om kraftig husleieøkning fra 1. juli iår.
24.Akershus fylkeslandbruksstyre vedtok enstemmig i 1983 at Follo krets kunne inngå leieavtale for fem år av gangen for ti dekar skogsmark på Langhus.
25.Arbeiderpartiet foreslår til finansutvlagets møte mandag at Oslo kommune snarest innleder forhandlinger med Tanum om kjøp eller leieavtale slik at den såkalte bokpaviljongen på Karl Johans gate kan tas i bruk som" Ungdomssenter" i 1985.
26.Av en pressemelding fremgår det at Norsk Hydro og A / S Kristian Jebsens Rederi har inngått en langsiktig leieavtale for det 65 000 dvt. store bulkskipet M / S Rangelock, som er utstyrt med kraner og grabber og med en containerkapasitet for opp til 900 containere.
27.Da inngikk Dyvi en leieavtale i amerikanske dollar i forbindelse med en rigg selskapet har under bygging i Belgia.
28.Den nåværende leieavtale ble behandlet i Kulturutvalget mandag, men ennå er ingen avgjørelse tatt med hensyn til salens fremtid.
29.Det dreier seg om en leieavtale med flere års varighet.
30.Det er inngått en fire års leieavtale med det amerikanske selskapet med opsjoner på tilsammen ti år.
Your last searches