Norwegian-English translation of lovgivende

Translation of the word lovgivende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lovgivende in English

lovgivende
politikkadjective legislative
Similar words

 
 

More examples
1.Arce fremholdt ellers at den lovgivende forsamling som velges 4. november, vil utarbeide en forfatning som vil fastlegge de juridiske og politiske prinsipper for" bygging av sosialismen".
2.Avtalen som skal ha blitt undertegnet i forrige måned, forespeiler også frie og demokratiske valg på lovgivende forsamlinger i det nordlige Kurdistan.
3.Brunei har dog en slags lovgivende forsamling, for syns skyld.
4.DET er viktig å rette oppmerksomheten mot planleggingsetater og bevilgende og lovgivende myndigheter.
5.De fagorganiserte er representert helt opp i nasjonalrådet, som fungerer som en slags nasjonalforsamling inntil en lovgivende forsamling er valgt.
6.De lovgivende organer setter suverent tilside de regler for lov og rett som de selv har vedtatt.
7.Den lovgivende makt og Statsrådet hadde helt siden 1814 levet avsondret fra hverandre efter prinsippet om maktens fordeling.
8.Dermed kommer altså den egentlige opposisjon ikke til å delta i valget av president og lovgivende forsamling.
9.Det amerikanske legeforbundet vil påvirke de lovgivende forsamlingene i hver enkelt stat til å forby boksing.
10.Det er Det øverste sovjet som formelt er den lovgivende forsamling, som utpeker landets regjering og hvis president ratifiserer internasjonale avtaler og treffer beslutning om mobilisering m.v.
11.Det er god grunn til å stille et spørsmålstegn ved klokskapen i den nicaraguanske opposisjons beslutning om ikke å delta i valget av president og en lovgivende forsamling 4. november.
12.Det er ikke uten videre lett å se hvordan det kan være en vanskelig" nøtt" for et departement å avkreve private konsesjonshavere respekt for retningslinjene fra våre lovgivende myndigheter.
13.Det lovgivende råd i Hongkong forlanger nå å få spille en rolle i avgjørelsesprosessen om koloniens fremtid.
14.Det skal velges president, visepresident og en lovgivende forsamling av en periode på seks år.
15.Det skal velges president og visepresident for en periode av seks år og en lovgivende forsamling, som får to år på seg til å utarbeide en grunnlov.
16.Det vesentligste punkt i forslaget er indirekte valg på endel av representantene til den lovgivende forsamling - som egentlig ikke har annet enn rådgivende myndighet.
17.Dette er selvfølgelig noe vi allerede vet, men i denne saken ble det blottlagt at våre lovgivende og politiske myndigheter har stått som faddere til et regelverk som nærmest må kunne betegnes som" tilfeldighetens lover".
18.Diplomater fra USA og LatinAmerika, samt enkelte erfarne politiske talsmenn, på nicaraguansk side hevder at en kombinasjon av økonomiske, militære og politiske pressmidler vil drive den sandinistiske ledelse til å holde valg til presidentembedet og til en lovgivende forsamling neste år.
19.Finansminister Gudmundsson ble i forrige uke anmeldt av en kringkastingsjournalist, som fant det forkastelig at et medlem av landets lovgivende forsamling åpenlyst bryter loven som forbyr hundehold innenfor Reykjaviks kommunegrenser.
20.For guvernørene er det like viktig som det er for presidenten å sikre seg et arbeidsdyktig flertall i de lovgivende forsamlinger.
21.Fra regjeringspartienes side understrekes det at opposisjonen med sitt standpunkt bryter med grunnloven som sier at den dømmende og lovgivende makt ikke skal blandes.
22.Fyrst Rainier har den utøvende makt, mens den lovgivende makt, deles mellom fyrsten og et miniparlament på 18 medlemmer valgt for fem år ad gangen, og domstolene.
23.Han hevder at stadig flere baskere innser at de idag har flere rettigheter enn noen gang før i historien med egen regjering og lovgivende forsamling, og at terroristbevegelsen er i ferd med å isolere seg selv gjennom sine forsøk på å destabilisere et følsomt område i landet.
24.Helt konkret har representanter for regjeringspartiet sluttet seg til opposisjonen i spørsmålet om å innskrenke Marcos fullmakter til å utstede dekreter og sette den lovgivende forsamling ut av funksjon.
25.Hongkong skal dermed kunne få en stor grad av lokalt selvstyre, bl.a. med sin egen" miniforfatning", lovgivende forsamling og rettsvesen under en overgangsperiode på minst 50 år.
26.I tillegg til øknomien gjelder det spørsmålet om å begrense Marcos fullmakter til å utstede regjeringsdekret til situasjoner der de kan rettferdiggjøres med en nasjonal krisetilstand eller til tidspunkter der den lovgivende forsamlingssesjon er over.
27.Jeg vil appellere til våre lovgivende myndigheter at man går alvorlig inn for å komme til ordninger slik at ikke store deler av befolkningen blir skadelidende på grunn av små gruppers aksjoner til fremme av særinteresser.
28.Men samtidig er han ifølge konstitusjonen i Vatikanstaten også den verdslige leder for Vatikanstaten, og har både den utøvende, lovgivende og dømmende makt samlet i sin hånd.
29.Mot slutten av dette tiår, i 1989, er det 200 år siden den lovgivende forsamling i Versailles skapte Erklæringen om menneske og borgerrettigheter.
30.Og det er slett ikke bare den lovgivende og bevilgende myndighet som må være på vakt.
Your last searches