Norwegian-English translation of nøytralitet

Translation of the word nøytralitet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nøytralitet in English

nøytralitet
allmennnoun neutrality
  politikknoun neutrality
Synonyms for nøytralitet
Similar words

 
 

Wiki
Nøytralitet i folkeretten innebærer at en stat ikke støtter noen side i en væpnet konflikt mellom andre stater eller paramilitære. Man skiller mellom nøytralitet og alliansefrihet, ettersom nøytralitet i folkerettslig betydning ikke kan forekomme før i en konkret konfliktsituasjon. De internasjonale lovene som regulerer permanent nøytrale landområder er den andre Haag-konvensjonen.

More examples
1.Vi har viljen, men ikke evnen til å forsvare vår nøytralitet på dette område, i motsetning til i luften og på bakken", erklærte han.
2.De seks årtier som har passert siden forbindelsen ble opprettet mellom de to stater er rike på bevis for at SovjetUnionen respekterer Sveriges nøytralitet og territorielle integritet, hevder Pravda, som dog avstår fra å gi eksempler.
3.Det er ikke radikalt å vende tilbake til ren nedrustning eller nøytralitet.
4.Er det riktig at du med jevne mellomrom understreker kravet om nøytralitet for eksempel på husmøter ?
5.Jeg synes det er greit ikke å være medlem av noe parti når jeg virker i et verv hvor partipolitisk nøytralitet er viktig å oppebære, sier hun.
6.SovjetUnionen har mange ganger erklært at man respekterer Sveriges nøytralitet, og at sovjetiske ubåter aldri med hensikt har krenket landets sjøgrenser, heter det videre.
7.Vi vil ha gode naboskapsforbindelser med SovjetUnionen, men det forutsetter naturligvis at landet respekterer vår nøytralitet og at det ikke forekommer krenkelser av svensk territorium, uttalte Palme.
8.Videre kan en slik sone være det første skritt i oppfyllelsen av Sovjetmyndighetenes gamle ønske - nemlig nøytralitet for alle de nordiske land.
9.Aftenposten siterer frå det islandske programmet, der" utforsking av alternative former for forsvar, nøytralitet og ikkealliansetilknytning" blir nemnt som eit av dei langsiktige mål, og Aftenposten hevdar på dette grunnlaget at NTA" vil norsk NATOmedlemskap til livs".
10.Allerede i 1950årene skrev det sovjetiske regjeringsorgan Isvestija at en nordisk atomvåpenfri sone kan bli første etappe i alle nordiske lands overgang til nøytralitet !
11.Barnepsykolog Magne Raundalen foreleser om barn og atomvåpen, Anders Hellebust, tidligere major, nå lærer ved Journalisthøyskolen, foreleser om svensk og finsk nøytralitet, mens Inge Eidsvaag fra Nei til atomvåpen tar for seg atomvåpenfrie soner.
12.Den sveitsiske nøytralitet har et litt mer spesielt innhold enn de fleste vesteuropeere tenker seg til daglig.
13.Det fremholdes dessuten som verdifullt at det sovjetiske vertskap igjen erklærte sin respekt for Sveriges nøytralitet og territorium.
14.Det påpekes at dagens ledere i landet bryter med grunnlaget for revolusjonen i 1979 som var nøytralitet, blandingsøkonomi og demokrati.
15.Det var da Gromyko forsikret om sovjetisk respekt for svensk nøytralitet og territoriell integritet.
16.Dommere bør markere sin nøytralitet ved å unngå den.
17.En slik presentasjon er helt uforenlig med NRKs forpliktelse til partipolitisk nøytralitet.
18.Enoch Powell har lenge hevdet at det er et langsiktig amerikansk og britisk politisk mål å få republikken Eire til å oppgi sin nøytralitet.
19.Er det så mulig å finne en løsning hvor Røde Kors kan spille en nyttig rolle uten at organisasjonens tradisjonsbundne nøytralitet og upartiskhet settes på spill ?
20.For det første er det galt å hevde at nordisk nøytralitet er det samme som et pasifistisk Norden.
21.Foreldrene er mer opptatt av nøytralitet i samfunnsfag enn i kristendomskunnskap.
22.Han skiller imidlertid mellom passiv nøytralitet, hvor en venter på tillatelse fra myndighetene, og aktiv nøytralitet hvor det er behovet for hjelp som avgjør.
23.I den svenske utredningen har det vært en forutsetning at Sveriges sikkerhetspolitiske uavhengighet, nøytralitet og integritet ikke forandres i fremtiden.
24.IRKK vil bare påta seg meglingsoppdraget hvis Komiteen selv mener at den kan gjøre en nyttig innsats på humanitært grunnlag og i fullt samsvar med Røde Kors krav til nøytralitet og upartiskhet.
25.Jeg anser det som en viktig oppgave å sikre NRKs partipolitiske nøytralitet.
26.Kirkerådet sier at Amnesty International med rette er blitt kjent for sin forbilledlige innsats for menneskerettighetene, ikke minst gjennom sine strenge krav til saklighet og politisk nøytralitet.
27.Knapt 10 prosent av foreldrene oppgir at de ikke vil ha ensidighet og at de forventer" nøytralitet" eller" saklighet" i undervisningen.
28.Man la nå vekt på nøytralitet på nøkternhet eller uavhengighet i forhold til livsanskuelse grunnlagt på tro og sterke følelser.
29.Men frå desember 1917 var problema i forhold til norsk nøytralitet blitt ei regjeringssak og eit utanrikspolitisk problem.
30.Men har man tanke for friundervisningens grunnleggende prinsipp om streng nøytralitet politisk, religiøst og livssynsmessig, kan man av og til sperre øynene opp.
Your last searches