Norwegian-English translation of nattverd

Translation of the word nattverd from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nattverd in English

nattverd
religion - katolsknoun communion
  religion - protestantisknoun communion
  religionnoun Eucharist
Synonyms for nattverd
Derived terms of nattverd
Similar words

 
 

Wiki
For Leonardo Da Vinci sitt maleri, se: Nattverden (Leonardo) Nattverd (opprinnelig et uttrykk for kveldsmat) eller eukaristi (gresk: ?????????: eukharisto, 'gi takksigelse') er en kristen liturgisk handling basert på Jesu Kristi siste måltid med disiplene før korsfestelsen. Den kalles også kommunion (latin communio, 'fellesskap'), eller ganske enkelt Herrens aftensmåltid. Den teologiske forståelse av nattverden varierer mellom de ulike kirker.

More examples
1.Det er ikke mange barn i Borg bispedømme som går til nattverd, sier stiktskapellan Stein Mydske i Borg, men det var heller ikke målet.
2.Jeg gleder meg til fellesskapet og til lovsangen under Oase, til bibeltimene og møtene, til bønn og nattverd.
3.Påskedag hadde vi nesten 300 til nattverd, og det er mye til påsken å være, sier han.
4.40 til 60 mennesker har gått til nattverd under de gudstjenestene som er blitt holdt.
5.De andre polske hørespillene er" Den siste nattverd" av Franciszek Sikorski," Likfølget" av Bohdan Drozdowski og" En sommerdag" av Slawomir Mrozek.
6.De ser ikke at Jesus handler i dåp og nattverd og gudstjeneste, og at det er slik han åpenbarer seg idag.
7.Den brukes under gudstjenesten, ved nattverd og alminnelig skriftemål.
8.Det var for to år siden Kirkenes Verdensråds kommisjon for tro og kirkeordning (Faith and Order) vedtok dåp, nattverd og embede.
9.Et eget embede for kvinnelige teologer, lektorembedet, gir idag ca 200 kvinner adgang til å preke med sogneprestens tillatelse, forrette konfirmasjon, bistå ved utdeling av nattverd - men ikke forrette dåp eller gudstjenesteliturgien.
10.Folk fra disse kirker stemte imot at alle medlemskirker nødvendigvis skulle kunne holde gudstjeneste og nattverd sammen.
11.Hver dag unntatt påskeaften har det vært gudstjeneste, og skjærtorsdag besøkte man sykehjemmets kirkestue, hvor det også var nattverd.
12.Liturgien er et forsøk på å" konkretisere" det man i denne kommisjon var kommet frem til av enighet i et dokument om" Dåp, nattverd og embede".
13.Og forsøker å komme fra det ved å anta at den første nattverd ikke var noe regulært påskemåltid, men ble inntatt før påsken, og dette fordi Jesus selv visste hva som ventet ham.
14.Preken, meditasjon, nattverd, samtaler og kristenfellesskap gis alltid en politisk dimensjon, det vil egentlig si en ideologisk dimensjon som nødvendigvis i sin konsekvens må bli antiteologisk.
15.Uenigheten gjelder bl.a. Guds vesen, Guds åpenbaring i Jesus Kristus, læren om synd og tilgivelse og synet på dåp og nattverd.
16.Uttalelser fra den teologiske nevnd er en av flere som bispemøtet har bedt om for å kunne avgi den endelige kommentar fra Den norske kirke om dåp, nattverd og embede.
17.60 personer gikk til nattverd.
18.Andre saker er den første runden med lovfestede bispedømmemøter våren 1986, arbeidet for å øke menighetenes støtte til norsk ytremisjon og Den norske kirkes endelige kommentar til Kirkens Verdensråds utredning" Dåp, nattverd og embede".
19.Den teologiske og kirkehistorisk sett viktigste saken biskopene denne gang uttalte seg om, gjaldt det såkalte Limadokumentet fra Kommisjonen for Tro og Kirkeordning om dåp, nattverd og embede.
20.Dertil kommer de multilaterale teologiske drøftelser, hvor det mest fremtredende i øyeblikket er de såkalte" Limadokumentene" om dåp, nattverd og embede.
21.Det meget omtalte" Limadokumentet" fra Kirkenes Verdensråds kommisjon for tro og kirkeordning," Dåp, nattverd og embede" vil få sin norske reaksjon på Bispemøtet til høsten og vil bli presentert på Kirkemøtet som referatsak.
22.Disse kalles eldste og har til oppgave å forvalte forkynnelsen av Guds ord, dåp og nattverd.
23.En av disse tesene går ut på at også ikkeviede prester i spesielle tilfeller rettmessig kan feire nattverd.
24.En foreløbig behandling av Den norske kirkes uttalelse om Kirkenes Verdensråds enhetsdokument" Dåp, nattverd og embete" står også på sakslisten.
25.Konkret venter kommisjonen innen årets utgang på offisielle reaksjoner fra verdens kirker på Limadokumentet om" Dåp, Nattverd og Embede", som er trykt i ca. 300 000 eksemplarer på 25 sprog, og som søker å samle noe av det kristenheten kan uttale sammen om disse sentrale begreper.
26.Men hvordan skal de kunne snakke om teologiske problemer omkring dåp, nattverd og andre spørsmål uten samtidig å ha i tankene hvordan de har det hjemme ?
27.Men vel hjemme igjen nøyer de fleste seg med å arbeide for at hver gudstjeneste søndag formiddag også skal ha nattverd, for at bibellesning, skriftemål og tidebønner skal få en større plass i den enkelte kristnes hverdagsliv.
28.To kornbrød var med litt hjelp nok til å mette 5000 mennesker, disiplene brøt sitt brød sammen ved den siste nattverd, og vi blir gjennom såvel brød som vin delaktige i Kristus.
Your last searches