Norwegian-English translation of negativ

Translation of the word negativ from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

negativ in English

negativ
elektrisitetadjective negative
  matematikkadjective negative
  fotografinoun negative
Synonyms for negativ
Derived terms of negativ
Anagrams of negativ
Examples with translation
Mennesker med lav selvfølelse har en tendens til å tolke alt på en negativ måte.
Similar words

 
 

More examples
1.De siste årene har Arbeiderpartiet vist en overdrevent negativ holdning til å bedre idrettens økonomi.
2.Mener De at regjeringens økonomiske politikk har hatt positiv eller negativ virkning eller ikke særlig virkning på prisstigning, vår konkurranseevne, sysselsetting, eksport ?
3.Nogen" som nå er blitt en middels karakter, er fra tidligere praksis en veldig negativ betegnelse.
4.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Den kinesiske overtagelsen av Hongkong kommer ikke til å få noen negativ effekt på de nordiske firmaene som er etablert i kolonien - i hvert fall ikke på kort sikt.
5.Det verste som kan skje et menneske er ikke å få noen respons, hverken positiv eller negativ.
6.Efter mitt skjønn er fordelingen av skattemidlene en vesentlig negativ faktor når man ønsker å se Oslo og Akershus som ett felles bolig og arbeidsmarked.
7.Endel uheldige omstendigheter, blant annet sykdom, har spilt en negativ rolle.
8.Finansrådmannens forslag springer efter mitt syn ut av en annen og langt mer negativ holdning til privatbilen enn det Høyre står for.
9.Forsert norsk oljeproduksjon kan gi negativ OPECreaksjon.
10.Hvis lokalbefolkningen hadde vært negativ, ville den latt høre fra seg, sier han.
11.Jeg er sterkt negativ til en utvikling som går i retning av privatisering som dette.
12.Ledelsen i Investa må velge mellom å erklære Navare konkurs og ta et tap på ca. 220 millioner kroner, eller fortsette å støtte selskapet ved å tilføre nye midler, påpeker meglerfirmaet Grieveson Grant i en rapport med negativ konklusjon, datert 6. desember 1984.
13.Mange ser vel på aldring som en negativ og nedbrytende prosess.
14.Men det er ikke en negativ egenskap, sier han.
15.Men stress kan ha både positiv og negativ innvirkning ?
16.Min første reaksjon på arrangementet da jeg leste om det, var litt negativ.
17.Næringslivet bør gripe denne utfordringen, og ikke stille seg negativ til TVreklame, sier Jan S. Levy.
18.Om Gamlebyen kirke blir nedlagt, vil det ha en negativ psykologisk virkning som rammer kirkeliv, menighet og lokalmiljø.
19.På de orienteringsmøter som har vært holdt, har det imidlertid vært en viss negativ holdning å spore til det anbefalte forslag.
20.På det tidspunkt da firkløverregjeringen tiltrådte, var det en negativ holdning til Danmarks kredittverdighet.
21.Reduksjonene har uten tvil en meget negativ innvirkning på stabiliteten i oljemarkedet og på efterspørselen efter OPEColje, fremholdt oljeminister Subroto, som ba industrilandene om å slutte med den skadelige nedbyggingen av oljelagrene.
22.Skulle finansrådmannens forslag om å begrense skattefradraget bli vedtatt, ville det være en ny negativ særbehandling av folk som bor i Oslo.
23.Stiller De Dem negativ til bruk av EDBbaserte verktøy for å effektivisere rutebilsektoren her i landet ?
24.Vi har drevet undersøkelser i egnen i to år, og vi må regne med to år til før vi kan komme til en konklusjon, enten positiv eller negativ.
25.Vi har i alle fall ikke utløst noen seerstorm i negativ retning.
26.Vi har ikke, som Nordeng, til nå lagt like stor vekt på hva rømt laks fra mærene betyr i negativ retning for de ville laksestammene.
27.Vi har ikke en negativ tilnærming til næringslivet, men det er de kritiske oppslag folk husker.
28.Vi har ikke lyst til at andre matvarer skal mistenkeliggjøres, og ønsker derfor ikke å godta" negativ deklarasjon".
29.Vi ser en slik" nasjonalisering" som en negativ utvikling og en klar svekkelse av mulighetene for å opprettholde et sterkt SAS også på det internasjonale marked, blir det fremholdt i brevet til statsråd Jakobsen.
30.Vårt parti har drøftet saken da den var oppe før sommerferien, og holdningen på landsbasis i partiet er spesielt negativ til søndagsåpne butikker.
Your last searches