Norwegian-English translation of omdømme

Translation of the word omdømme from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omdømme in English

omdømme
berømmelsenoun reputation, repute [formal]
  personnoun distinction
  domnoun discretion
Synonyms for omdømme
Derived terms of omdømme
Similar words

 
 

Wiki
Omdømme er et populært og stadig mer brukt ord innen medier og kommunikasjon. Omdømme defineres i denne sammenheng gjerne som ""summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner"". Omdømme oppstår altså i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering.

More examples
1.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
2.Tøff på utsiden, men myk inni", er et vanlig omdømme.
3.En engelskmann prøvde før krigen å få til en stor meningsmåling i Tyskland med formål å vise hvor lavt Hitler sto i folks omdømme og dermed velte ham av pinnen.
4.Handelen har ikke alltid hatt like godt omdømme ?
5.Men Deres og organisasjonens internasjonale omdømme og posisjon, kan dere ikke påvirke den ?
6.Andre investeringer tar sikte på å styrke mafiaens omdømme i befolkningen.
7.Banksjef Ralph Dyrnes i DnC råder folk til å velge bank efter omdømme og service, fordi vilkårsforskjellene mellom bankene varierer over tid og ingen bank kan garantere spesielle lånevilkår når et kundeforhold opprettes.
8.Både en persons omdømme og selvdømme er av helt sentral betydning for folk flest.
9.De besørger selv sitt omdømme.
10.De er også av en slik karakter at den kan skade bransjens omdømme.
11.De fire regjeringspartier står sammen om en langsiktig politikk med det klare mål å gjenskape Danmarks internasjonale omdømme og gi grunnlag for at alle igjen kan komme i arbeide.
12.De fleste ledende israelske politikere har sterkt beklaget valget av Kahane til nasjonalforsamlingen, og betegnet det som meget skadelig for Israels omdømme.
13.Deres taktikk har vært tredelt : å forsøke å så splid mellom regjeringspartiene, å fremstille legeforeningen som en mektig og arrogant fagforening, som bare skyver pasientene foran seg for å oppnå egen fordel, og sist, men ikke minst, å svekke Høyres omdømme i folks øyne.
14.Det er forbausende at de tre organisasjonene engasjerer seg sterkt til fordel for en eksamensform som efter manges mening svekker lærerutdannelsens omdømme.
15.Det fremgår helt tydelig, forekommer det meg, av nevnte sak at de som har det daglige styre, som møter verdens mangslungenhet, egentlig ikke har noe de skal ha sagt ut fra sitt eget sunne omdømme, men er henvist til regelverket.
16.Det kan ikke under påberopelse av Grunnlovens regler om ytringsfrihet rettes beskyldninger av en slik karakter mot enkeltpersoner at vedkommendes æresfølelse eller omdømme blir krenket på en utilbørlig måte.
17.Det kunne skade hans omdømme i araberverdenen og undergrave hans regime.
18.Det skal for det første en uhyre Belæsthed til, en omfattende Viden, derpaa et logisk Omdømme om Tingenes intellectuelle Værd og saa fremfor alt en solid Grund af positive kundskaber.
19.Det skal jeg la ligge og ganske spesielt skal jeg love at jeg ikke skal komme om 11 år og trekke frem disse feilene i et forsøk på å så tvil om Storviks alminnelige omdømme og hederlighet.
20.Det var Robert Malthus dystre profetier om at matproduksjonen ville utvikle seg efter en aritmetrisk rekke, mens befolkningen ville øke geometrisk, som var grunnlaget for fagets omdømme.
21.Dette til tross for at man ved Rikshospitalet, et sykehus som i folks omdømme representerer det fineste medisinen kan gi, har ledig kapasitet.
22.Efterhvert som tiden går og Contadoragruppens forsiktige handlingstempo skrider frem, stiger gruppens internasjonale omdømme.
23.Et omdømme for utmerket pleie må overskygge forestillingen om dødsinstitusjoner, understreker overlege West.
24.Et produkt lanseres bare en gang, og det å kjøre et galt produkt ut på markedet koster mer og har større konsekvenser for bedriftens omdømme enn å droppe et produkt under utvikling fordi markedet ikke reagerer positivt.
25.Festspillene i Bergen har et så godt internasjonalt omdømme at utenlandske kulturinstitusjoner er interessert i å være representert der, og ver dens mest berømte musikere og sangere har gjennom årene vært å finne på programmet.
26.Fikse ideer og lidenskaper skygger for det sunne omdømme.
27.Finansministeren er en av de statsråder som står seg bedre i folks omdømme enn opposisjonens kanonader skulle tilsi.
28.Folkets Dagblad anklaget vestlige nyhetsmedia for å ha" feilvurdert fakta" og" med overlegg å overdrive følgene av ulykken og dermed skade kjernekraftverkets omdømme på en alvorlig måte".
29.Førstnevntes omdømme befinner seg nok i øyeblikket der det hører hjemme, mens Chaplins har svingt som en feberkurve.
30.Han blir regnet som en kompromissvillig mann og han har et godt omdømme innen den britiske fagbevegelsen, melder NTBAFP.
Your last searches