Norwegian-English translation of omfatte

Translation of the word omfatte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omfatte in English

omfatte
kostnadverb include, take in, take into account
  kvantitetverb number, total
  bestå avverb consist of, comprise, be composed of
  inneholdeverb embrace [formal], include, cover
  inkludereverb comprise, include, contain, comprehend
  gripeverb incorporate, include
Synonyms for omfatte
Derived terms of omfatte
Similar words

 
 

More examples
1.De televerksansatte går kompromissløst inn for at telemonopolet også i fremtiden skal omfatte kabelutbygging.
2.Kl. 6 emdg. blev det bekjentgjort at expeditionens plan var utvidet til ogsaa at omfatte Sydpolarlandet.
3.Reisen til Amerika" på Høvikodden vil også omfatte en avdeling om amerikanske idoler, arrangert av Norsk Filminstitutt.
4.Den brede enighet om hovedlinjer i norsk sikkerhetspolitikk er videreført til også å omfatte sentrale elementer i en politikk for å møte nye utfordringer som utviklingen stiller oss overfor.
5.Derimot, hvis det som går inn i Uller kun skal omfatte riggene, er Solvangs styre redd man skal få interessekonflikt mellom den uavhengige disponent og aksjonærene, og hvor aksjekursen bare utgjør en brøkdel av de underliggende markedsverdier.
6.EYVIND HOLT A / S i Bærum som driver salg av papir til grafisk bransje, utvider sin virksomhet til også å omfatte direkte salg av kontormateriell og rekvisita til næringsdrivende.
7.For en del nordmenn er slike uforpliktende samtaler sikkert en fin liten avveksling i en kjedelig hverdag, sier Eriken, som håper at Televerket vil utvide tilbudet til å omfatte flere numre.
8.For å bedre norskregistrerte bore og entreprenørfartøyers markedssituasjon når det gjelder konkurranse om oppdrag utenfor norsk område, er partene enige om at eventuelle arbeidskamper skal være begrenset til bare å omfatte bore og entreprenørfartøyer som befinner seg på norsk kontinentalsokkel, heter det i avtalen, som gjelder for to år.
9.Hva skulle husundersøkelsen omfatte ? spurte Gammelstrup.
10.Idag er det satt av 15 timer til såkalt samfunnsfag, som blant annet skal omfatte orientering om forsvaret og krigfredproblematikken, sier Mollan.
11.Importørleddet bør rasjonaliseres til et minimum, fremholdt Haug, og la til at markedsområdet bør utvides til også å omfatte Sverige.
12.Jeg satser ca. en million og jeg regner med at når vi kommer i sikker drift, vil vi utvide varetilbudet til også å omfatte rockvideoer og rockbøker.
13.Opprinnelig ble Hardangervidda Nasjonalpark planlagt på Statens grunn, men under planleggingen fant man at parken ikke kunne begrenses til bare å omfatte disse områdene.
14.Prøveordningen vil bli satt i gang så fort som mulig og vil i første omgang omfatte Gardermoen og Fornebu, opplyser avdelingsdirektør Berit Fosheim i Justisdepartementet til Aftenposten.
15.Regjeringen har varslet at den vil foreslå at ordningen med skattefradrag for investeringer i aksjefond blir utvidet til å omfatte individuelle investeringer i børsnoterte selskaper.
16.Tanken er å utvikle datasystemet til også å omfatte hoteller i andre land, og vi tror dette er en landevinning i markedsføringen.
17.Vi har fått vite noe mer om hvilke faktorer garantisummen skal omfatte, men ellers er det lite nytt jeg kan berette foreløbig, sier Frydenlund.
18.AFs styre har forøvrig vedtatt at streiken skal utvides til å omfatte flere grupper fra kommende uke.
19.Akergruppen fremla tidligere iår en reguleringsplan for Aker Brygge, som innebærer at området ferdig utbygget vil omfatte 160 000 kvadratmeter gulvflate for kontorer, forretninger, kultur, rekreasjon og boligformål.
20.Aksjonen vil i første rekke omfatte flertallet av bensinstasjonene i Oslo, Asker, Bærum, Nedre Romerike og Ski.
21.All erfaring med Arbeiderpartiets skattepolitikk forteller at ordninger som er ment å skulle" ta de rike", raskt utvikles til å omfatte langt på vei hele den yrkesaktive befolkning.
22.Alle integreringsanstrengelser til tross må vi innse at det vanlige barnehavetilbud ennå ikke vil kunne omfatte alle funksjonshemmede.
23.Alt over 12 prosent for Jackson betyr forøvrig at han har utvidet sin basis til også å omfatte andre minoritetsgrupper.
24.Alternativet med å utvide Jarlegaten til å omfatte en trafikk på 20 000 biler i døgnet ble imidlertid ikke godt mottatt av beboerne.
25.Annet byggetrinn vil omfatte skiskytteranlegg og hoppbakker, og det er også planlagt et alpinanlegg.
26.Ansattes representasjon i ledelsen skal utvides til å omfatte personlig eide bedrifter og bedrifter med færre enn 50 ansatte.
27.Arbeiderpartiet stemte for at forsøksordningen med progressive psatser også skulle omfatte i Rosenkrantzgaten, Tordenskioldsgate, Paletomten, Bjørvika, Vestbanen og Youngstorvet som foreslått av kommunikasjonsrådmannen.
28.Arbeidsutvalget i Folkereisning Mot Krig mener det bør stilles krav om at en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden også skal omfatte deler av sovjetiske nordområder.
29.Av frykt for at hinduene med tid og stunder skal komme i flertall også i Punjab, ønsker sikhene at regjeringen skal utvide delstaten til å omfatte punjabitalende områder i den hindudominerte Haryanadelstaten.
30.Avgiften skal dessuten omfatte de samme tre slag som nå.
Your last searches