Norwegian-English translation of omfordeling

Translation of the word omfordeling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omfordeling in English

omfordeling
allmennnoun redistribution
Similar words

 
 

More examples
1.Å skape et samfunn som er mer barnevennlig vil både måtte skje gjennom endrede holdninger og gjennom en omfordeling av samfunnsressursene til fordel for barnefamiliene.
2.Det jeg her i grove trekk har trukket frem, mener jeg er en klar anvisning på hvordan man ved hjelp av omfordeling av bevilgninger kan redusere og kanskje få bort arbeidsledighet gjennom nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter.
3.Det skjer nå en systematisk omfordeling til fordel for dem som tjener mest, sa Gunnar Berge (a) igår kveld.
4.Det som er nødvendig for å realisere en politikk for full sysselsetting, og også å bøte på de verste sosiale skavanker, er å få til en omfattende omfordeling av inntektene i det norske samfunn, fremholdt Finn Lied, som tilføyde at det er mer enn nok å ta av.
5.Et sterkt engasjement i bompengeprosjekter for å løse veiproblemer i byene, kan totalt sett komme til å bety en relativ omfordeling av veibygging til fordel for sentrale, tettbefolkede strøk.
6.Hvorledes skal denne omfordeling bli mulig ?
7.Min personlige og politiske grunnholdning tilsier derfor at Oslo først og fremst må søke statlig støtte til omfordeling og sosial utjevning internt i Oslo, sier Lund.
8.Vi vil gå inn for en omfordeling slik at hjelpen gjennom FN konsentreres mer, sier statssekretær Odd Jostein Sæter i Departementet for utviklingshjelp til Aftenposten.
9.omfordeling av arbeide med en offensiv imot unødvendig overtidsarbeide - og svart arbeide.
10.250 000 kroner til omfordeling av ressurser til fordel for ortopedisk kirurgi og reumakirurgi.
11.Alfabetisering, helsevesen og omfordeling av jorden.
12.Arbeidsdirektoratet har efter omfordeling av bevilgede midler styrket ungdomstiltakene med ti millioner kroner for resten av året.
13.Bare delvis priskompensasjon betyr usosial omfordeling.
14.Både i kampen mot arbeidsløsheten og når det gjelder den økonomiske omfordeling går biskopene lenger enn noen ansvarlig politiker er rede til å gå.
15.De begrunner avgjørelsen med at mangelen på jordmødre i NordNorge er uviss, men bemerker at et nytt undervisningstilbud må sees i forbindelse med en omfordeling av studieplasser på landsbasis.
16.De er også bitre over at ledelsen for tre år siden gikk inn for en omfordeling av utgiftene fra det militære forsvar til sivilforsvaret.
17.De forslag vi har fremsatt innebærer ikke noen automatisk omfordeling av kredittrammer mellom bank og kredittforetagendene.
18.Den fører bl.a. til omfordeling fra långivere til låntagere når inflasjonen ikke er fullt forutsett ved rentefastsettelsen.
19.Den storstilte omfordeling av ledig arbeidskraft er allerede innledet, og skal pågå frem mot århundreskiftet.
20.Deres fremste mål er omfordeling av jorden til fordel for de fattigste på landsbygden, et krav de såkalte moderate hittil har klart å styre unna.
21.Det er, sier han, spesielt til disse innflytelsesrike, ofte velstående katolikker hyrdebrevet om en dramatisk økonomisk omfordeling er rettet.
22.Det er gått tregt med en omfordeling av jorden fordi reformen ble motarbeidet av krefter både til høyre og til venstre.
23.Det er også nødvendig med en ny omfordeling av inntekt og velstand her i landet.
24.Det kan bli nødvendig med omfordeling av ressurser såvel innenfor som mellom statlige virksomheter.
25.Det må skje en omfordeling av økonomiske ressurser til fordel for de svakeste i samfunnet og til fordel for områder i økonomien som gir stor sysselsetting.
26.Det skjer nå en systematisk omfordeling til fordel for dem med høyest inntekt og de største formuer.
27.Det som har skjedd i denne periode er en betydelig omfordeling av inntekter, formue og velstand.
28.Det som skjer nå, er en omfordeling mellom tid til å lese, til å lytte eller se på TV eller video, og dertil en omfordeling i programtyper og innhold.
29.Direktoratet for sivilt beredskap vil nå foreta en omfordeling av disse masker.
30.En nasjonal forsoningsløsning forutsetter en omfordeling av både den politiske og militæremakten i landet.
Your last searches