Norwegian-English translation of omplassering

Translation of the word omplassering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omplassering in English

omplassering
arbeidstakernoun transfer
Synonyms for omplassering
Similar words

 
 

More examples
1.Økonomien gjør kommunen ute av stand til å følge opp med tilstrekkelige bevilgninger til bostøtte for saneringsrammede, kjøp av leiligheter til bruk ved omplassering, lån til byfornyelsesselskapet, konsulentvirksomhet, forskutteringer av innskudd og byggelån m.v.
2.Først og fremst er en hvilken som helst omplassering en påkjenning.
3.Hvis man skulle foreta en omplassering, måtte man være ganske sterk i troen på at dollaren skal falle, og da falle så mye at det vil oppveie den rentefordel man nå har i dollar, sier Lie.
4.Men i de tilfellene der vedtaket om omplassering blir forandret, er det svært uheldig for barnet å ha fått så lang tid til å slå seg til ro i sitt nye hjem, sier hun.
5.Nå skal enhver omplasering eller mangel på omplassering av barn ses i forhold til en langsiktig utvikling, sier psykolog Terje Galtung.
6.Bedriften regner med å kunne unngå oppsigelser ved omplassering til andre sektorer.
7.De borgerlige partier gikk inn for at Oslo kommune snarest skal ta kontakt med Huseierforeningen for å etablere en leilighetspool der gårdeiere stiller rehabiliterte leiligheter til disposisjon for omplassering av saneringsrammede.
8.De femten resterende skal boligetaten disponere til blant annet omplassering av beboere som må flyttes i forbindelse med byfornyelsen andre steder.
9.De prøver å bli kvitt dyret - enten ved å avlive det - eller gi det bort eller forsøker å få oss i" Foreningen for omplassering av dyr" til å ta oss av det.
10.Denne fordelingen innebærer at med de nåværende reserver vil Norges Bank foreta en gradvis omplassering av den del av pengene som overstiger de normale krav til reservene, slik at de kan gi større avkastning.
11.Dermed blir faren for omplassering mindre.
12.Dessuten må det forhandles med de ansattes organisasjoner om omplassering av folk.
13.Det er foreningen for omplassering av dyr som står bak.
14.Det er fortsatt indikasjoner på at det ennå kan være et visst stigningspotensiale i enkelte norske industriaksjer, men en omplassering til andre sektorer er under kontinuerlig vurdering, heter det.
15.Det er heller ikke risikofritt å bygge nye boliger med dagens kostnader, finansieringsforhold og med full belastning av alle utgifter til kjøp av sentral grunn, omplassering av leietagere, riving m. m. m. Disse boligene vil bli minst like dyre som andre nye boliger, og beliggenheten vil ikke alltid være like attraktiv.
16.Det er saken, streiken mot stengning av 20 gruber og omplassering av 20 000 arbeidere, de ønsker å snakke om.
17.Efter tre dager blir det kunngjøring i avisene, og efter ytterligere tre dager uten livstegn fra eier, blir hunden overlatt til Foreningen for omplassering av dyr for å finne et nytt hjem til Passopp - hvis mulig.
18.En aktiv og styrt omplassering vil være kommunens viktigste bidrag til å begrense skadevirkningene og belastningen på de ansatte.
19.En slik omplassering kan imidlertid være vanskelig i praksis fordi arbeidstagerne av rent geografiske hensyn ikke har muligheter for å ta arbeide ved bedriftens virksomhet på land uten å måtte flytte.
20.Ennå er det for tidlig å si hva resultatet vil bli, men det er godt mulig at det kommer flere frimerkeautomater utendørs, eventuelt ved en omplassering av de automatene vi allerede har, slik at det skal bli lettere å få kjøpt frimerker på kveldstid, sier Lihaug.
21.For å kunne forsvare en omplassering av et barn, må man jo kunne gi dem bedre vilkår enn dem de kommer fra, understreker Martha Ødemark, som har hatt hånd om driften på Frydenberg de siste 11 årene.
22.Foreningen for omplassering av dyr (FOD) støtter Landbruksdepartementets beslutning om å avlive løveungene på Rjukan, sier foreningens leder, Ellen Simonsen.
23.Foreningen til omplassering av dyr grep inn da kennelen han var plassert i, ville ta livet av ham efter at politiet ikke greide å finne frem til eieren som ikke meldte seg efter de foreskrevne antall dager.
24.Hovedelementer i moderniseringen er en fornyelse og en foryngelse av offiserskorpset, det vil si utskiftning av gamle Francolojale offiserer, og en omplassering av divisjonene.
25.I byfornyelsesarbeidet er så mange av konsekvensene, informasjon, forberedelse, tilvenning til tanken, omplassering og riving, knyttet til forberedelsesfasen at en ikke konsekvensfritt kan stanse en påbegynt fornyelse.
26.I dette miljøet burde det foreligge større muligheter for omplassering av videnskapelig arbeidskraft når et prosjekt er avsluttet og nye skal initieres.
27.I et brev til Distriktskommandoen merket" Ulønnet løytnant I. besværer seg over sin mobiliseringsplassering" - hevder regimentssjefen at han ikke har tatt rasemessig hensyn ved omplassering av I.
28.I løpet av dagen skal omplassering og utskriving finne sted, men vi vil være sikret muligheter for å motta nye pasienter når behovet oppstår, sier direktør Ingvar Weibust på Ullevål.
29.I tillegg må nok en rekke av kommunens ansatte regne med omplassering.
30.Jeg vil gjerne bli medlem av Foreningen til omplassering av dyr.
Your last searches