Norwegian-English translation of omstille seg

Translation of the word omstille seg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omstille seg in English

omstille seg
akkomodere segverb adapt, accommodate [formal], acclimatize, acclimate, adjust
Similar words

 
 

More examples
1.Det kunne man si, men fuglene må også kunne omstille seg.
2.Det som føltes vanskelig til å begynne med, var å omstille seg fra å være hustru og mor til å ta forretningsmessige beslutninger, betror hun oss.
3.Nei, det tror jeg ikke, men kinoene må nok omstille seg.
4.Nei, vil vil vel alltid holde mulighetene åpne for å bygge svært avanserte skip, f.eks. gasstankere, men det blir vanskeligere å omstille seg fra krevende offshorearbeide til tradisjonell skipsbygging hvis det skulle bli aktuelt, sier Solgaard.
5.Reklame i radio og TV bør innføres gradvis, lokalt og nedenfra, slik at avisene får den nødvendige tid til å forberede seg og omstille seg.
6.Da blir det lettere å omstille seg.
7.De må til enhver tid være fleksible og kunne omstille seg i takt med markedsbehovet.
8.Dengang trelastindustrien sviktet, klarte byen å omstille seg og aktiviteten har vært høy inntil for få år siden.
9.Det har kostet både tid og penger for ElektroVakuum å omstille seg.
10.Det ligger mye dramatikk bak bestrebelsene med å omstille seg til en fremtid i rullestol, erklærer Ann Kristin Krokan, som vet hva det dreier seg om.
11.Det var vanskelig å omstille seg rytmisk fra is i løypas øverste halvdel til sneen nederst.
12.Et annet område vil være familieselskaper som ønsker å omstille seg og trenger ny kapital, og endelig etablerte aksjeselskaper som trenger assistanse når det gjelder ledelse.
13.For bedriftene betyr dette større evne til å investere og omstille seg, større evne til å forsvare arbeidsplasser og skape nye.
14.For når representanter for 210 rederier, tilsluttet Rederforbundet, idag skal feire sine 75 år så har de fleste det travelt med å omstille seg til nye krav fra omgivelsene.
15.Forbrukerrapporten spør derfor om meglerne har greid å omstille seg til den nye situasjonen, eller om enkelte går ut med urealistisk høye prisforlangender ut fra filosofien om at" det er lov å prøve seg".
16.Han hevdet at nedtrappingen ikke vil bli noe speilbilde av den raske opptrappingen, og det vil gi regjeringen og industrien tid til å omstille seg, tilpasse seg en periode med mindre oljeinntekter.
17.Her får vinen den nødvendige tid til å omstille seg fra kjellerens mørke liv og rorberede seg til sin virkelige oppgave : det å glede oss med sin åpenbaring i farve, duft og smak.
18.Hvis vi skal makte oppgaven og bidra til omstillingene, må arbeidsmarkedsetaten også omstille seg.
19.I den forbindelse er det nettopp viktig å sette fiskerinæringen i stand til å omstille seg og tilpasse seg de skiftende forhold, poengterer Thor Listau.
20.I så måte er tekstilindustrien naturlig nok raskere til å omstille seg enn andre.
21.Informasjoner om helseskader skremmer, og fabrikker, malermestere og vanlige forbrukere vil omstille seg, sier laboratoriesjef Morgan Holmberg ved Star Maling og Lakkfabrikk i Lier til Aftenposten.
22.Innen næringslivet har man innsett betydningen av å omstille seg i takt med utviklingen, mens vi har kanskje lagt litt for stor vekt på de ytre omstendigheter i form av kamp for økede ressurser.
23.Investeringsmidlene bør anvendes slik at bedriftene lettere kan omstille seg til markedet og øke deres attføringsevne, fremholder Wickstrand.
24.Kanskje styrke Norges og nordmenns evne til å omstille seg til de nye betingelsene vår regjering snakker så ofte om, blant annet ved å styrke kulturen ?
25.Kvinner som er yrkesaktive like til det siste, kan ha vanskelig for å omstille seg når de plutselig er alene med et nyfødt barn, og det kan forstyrre bindingen mellom dem.
26.Mange rederier har benyttet chansen til å omstille seg fra tradisjonell skipsfart til offshorevirksomhet.
27.Mens de land som har holdt handelsforbindelsene åpne, har klart å omstille seg og utvikle sine biler til å bli konkurransedyktige - har de land som har stengt konkurrentene ute nå fått lide fordi nødvendige forandringer ikke er gjennomført tidsnok.
28.Målet må være å gi norsk industri som helhet - ikke bare enkelte sektorer - bedre muligheter til å omstille seg til et høyt teknologisk nivå.
29.Målet må være å gi norsk industri som helhet bedre mulighet til å omstille seg på et høyt teknologisk nivå, understreker artikkelforfatterne.
30.Norsk tekstilindustri er" liv laga", men den må omstille seg og satse på avansert, databasert produksjonsutstyr, markedsorientering og utvikling av spesielle produkter.
Your last searches