Norwegian-English translation of organisasjon

Translation of the word organisasjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

organisasjon in English

organisasjon
ordnendenoun setup
  aksjonnoun organization
  assosiasjonnoun organization, association, league, society
Synonyms for organisasjon
Derived terms of organisasjon
Similar words

 
 

Wiki
Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt. Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.

More examples
1.At de opplysninger løpeseddelen presenterer som faktiske, egentlig ikke er det, er vel noe man får avfinne seg med når man har å gjøre med en organisasjon av AUFs kaliber.
2.Da Sp gikk inn i regjeringen annonserte SULleder Torun Dramdal at hennes organisasjon ville være" Willochs vaktbikkje".
3.Generalsekretær Thomas Hammarsberg har gitt sin organisasjon denne karakteristikk.
4.Mannen opplyste ikke hvilken organisasjon han var fra, men sa at" dette er hele sikhsektens handling".
5.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
6.Norsk lærerhøgskolelag er en meget kyndig organisasjon, og den regelmessige kontakten vi i Kulturdepartementet har med lærerhøyskolelaget, er alltid nyttig og givende.
7.Over seksti" ble en fast organisasjon i 1977 og har vokst jevnt siden.
8.Politiets organisasjon vil ha det anderledes.
9.STK møter fremtiden" skal skape et miljø og en organisasjon som har evnen til å trekke til seg og utvikle ny teknologi, sa Thoresen.
10.Vi samarbeider med en organisasjon for foreldreløse barn, og dette er de aller, aller mest trengende.
11.Ja til arbeid" er ingen organisasjon og har aldri hatt til hensikt å sette forbundets og fagbevegelsens organer ut av spill. vi kan ikke forstå at det ikke er lov for grunnplanet å engasjere seg imot arbeidsledigheten, sier Atle Tranøy, medlem av klubbstyret ved Aker Stord.
12.Arafat har de senere år forsøkt å gjøre PLO til en organisasjon uten noe som helst politisk eller nasjonalistisk innhold.
13.Arbeiderpartiets organisasjon har nok hatt godt av regjeringspausen.
14.Barnevernet i Oslo gjennomgår nå organisasjon og arbeidsformer for å trimme oss for bedre innsats.
15.Betegnelsen uavhengig er en mer korrekt og mer presis understrekning av de retningslinjer vi i YS alltid har og fortsatt vil arbeide efter, en understrekning av at vi er en frittstående organisasjon, sier YSformann Eldri Langåker.
16.Både produkter og organisasjon må samordnes, påpekes det.
17.Danmarks Turistkontor i Oslo er et ledd i en organisasjon som heter Danmarks Turistråd, hvis formål er å informere om Danmark som turistmål og gjøre alt vi kan for å orientere nordmenn om at Danmark simpelthen er reisemål nummer ett.
18.De NRKansattes organisasjon, Kringkastingens Landsforening, har flere ganger gått inn for å opprettholde monopolretten.
19.De er kommet til samme konklusjon som her hjemme ; at man må ha en organisasjon i stedet for å være spredd på mange.
20.De som støtter vår organisasjon er folk som med stigende bekymring ser på misforholdet mellom befolkningstilveksten og de eksisterende ressurser.
21.Den organisasjon LaRouche leder, kan trygt kalles en av de merkeligste politiske grupperinger i amerikansk historie, heter det i rapporten.
22.Den organisasjon som er fremlagt med bøyelastbyggingen som basis, frigjør en rekke personer som vil være tilgjengelig for annet arbeide.
23.Den politiske ledelse skjønner enten ikke sammenhengen mellom de offentlige bevilgninger og støtten til studiearbeide, eller så er årets bevilgning et uttrykk for at man ikke ønsker det apparat og den organisasjon som er bygget opp for det frivillige musikkliv, sier Hans Kolstad.
24.Det dreier seg her om ordinære flyreiser og selskapsreiser, og dette er en isolert, forretningsmessig virksomhet i vår organisasjon.
25.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
26.Det er et anerkjent prinsipp i fagbevegelsen at" Bygning" som organisasjon ikke kan bistå uorganiserte.
27.Det er nødvendig at vi snarest koordinerer den norske romvirksomheten og samler ansvar for grunnforskning, anvendelse og oppbygging av industrien innenfor romområdet i en organisasjon.
28.Det er skuffende at en organisasjon som Rederforbundet ved å bevilge en halv million til en av de foreslåtte høyskolene og foreslå en reduksjon på fire i forhold til Stortingets vedtak, skal få det som den vil overfor folkevalgte og administrasjon i Oslo.
29.Det har tatt tid å løse spørsmålene som gjelder både økonomi, administrasjon og organisasjon, men departementet håper på en avklaring i løpet av kort tid, sier ekspedisjonssjef Håkon Bjørnes i Kirke og undervisningsdepartementet til Aftenposten.
30.Det må videre være en vel fungerende organisasjon, hvor man også har skikkelig bedriftsledelse på mellomnivået.
Your last searches