Norwegian-English translation of overlevelse

Translation of the word overlevelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

overlevelse in English

overlevelse
allmennnoun survival
Similar words

 
 

Wiki
Overlevelse og dødelighet er viktige parametere i demografien og livshistorieteorien, som beskriver andelen av en befolkning som overlever (eller dør) i løpet av ett år. Mennesker i Norge har per 2007 en dødelighetsrate på rundt 8,9 ?, dvs. 8,9 dødsfall per tusen innbyggere, og dermed en årlig overlevelse på 1 ? 0,0089 = 0,9911.

More examples
1.Bjørg Aase Sørensen sier på Aftenpostens henvendelse at hun har fått anmodninger både fra kommuner, steder og bransjesammenslutninger om en videreføring og anvendelse av noe av det hun har fått frem i sin avhandling - sosial organisering og mennesket som en aktiv og skapende person i forhold til sin egen overlevelse.
2.Den er langt bestemt av hvor forberedt man er, forutgående kunnskaper, ferdigheter samt evne til å bruke tilgjengelige hjelpemidler til redning og overlevelse.
3.Den kjente sosiologen Sigurd Skirbekk er opptatt av familiens stabilitet og dens funksjon for vår kollektive overlevelse (foredrag januar 1984).
4.Det er mulig at skogsdriften kan ha negativ effekt også på eggenes skjebne og kyllingenes overlevelse fordi den bidrar til større tetthet av eggpredatorer (fiender) og fordi kullenes leveområder blir redusert, heter det.
5.Det som dog synes å overleve av konklusjoner er at for industriell overlevelse og utviklingsevne er det uansett hva bedriftskulturen ellers måtte være, nødvendig å sikre at man har en tilrekkelig produktivitetskraft innebygget i systemet.
6.Det som gjelder her, er spørsmålet om universitetenes overlevelse i det postindustrielle samfunn.
7.Det årlige bevis på et liv efter utryddelsen Mammuten, gir overlevelse gjennom produksjonsperioden frem til neste års boksalg.
8.Etnosentrismens universelle utbredelse er kanskje uttrykk for at den som psykisk fenomen er en nødvendig betingelse for en kulturs eller gruppes overlevelse.
9.FNs generalsekretær Javier Perez de Cuellar, som nylig har gjennomført en rundreise i Afrika, sier at kontinentet nå lider under den langvarige tørken og er inne i" en kamp for økonomisk overlevelse".
10.Han fikk en enorm betydning for det galisiske folks overlevelse som kultur og sprogenhet frem til idag.
11.I massemedia utløste filmen adskillig diskusjon om chansene for overlevelse ved atomangrep.
12.Markedsføring, forstått som det brede konsept det er - fra det forberedende stadium i ledelsen til de utøvende operasjoner i markedene, må med andre ord legges til som en helt fundamental forutsetning for bedriftens overlevelse.
13.Mennesket har ansvar for sin egen overlevelse og må bruke vitenskap og teknologi for å øke muligheten for å overleve, sier han.
14.Noen hevder at rasismen i sitt dypeste og innerste vesen bygger på biologiske instinkter som har med selvbeskyttelse og overlevelse å gjøre.
15.Nøkkelen til overlevelse ligger videre i evnen til gjennom systematisk arbeide å tilpasse seg de løpende forandringer i bedriftens omgivelser og herunder spesielt markedene.
16.Og - om det nå har vært gjort utallige ganger før, synes Grann det er grunn til å understreke at hjelpen betyr overlevelse for mange tusen mennesker.
17.Svein Rønning har samarbeidet om" Et prosjekt om overlevelse" i Kunstnerforbundet omkring emnet natur / teknologi.
18.Å forberede seg på overlevelse for flest mulig er ingenlunde å akseptere atomvåpen som brukbart stridsmiddel !
19.Svartedauen - en litterærhistorisk beretning om massedød og overlevelse".
20.De var klar over sin innsats for familiens overlevelse, det er riktig.
21.Med lakserogn og rogn fra regnbueørret som grunnlag har vi sprøytet inn nytt arvestoff (DNA) fra pattedyr, og vi oppnådde 100 prosent overlevelse forfiskeeggene de første dagene, sier lege Erik Rokkones.
22.Den bedring vi har sett både i Norge og internasjonalt når det gjelder 5års og 10års overlevelse, skyldes i all vesentlighet at kvinner oppdager svulsten tidligere enn før.
23.Deres overlevelse krever samarbeide over alle landegrenser.
24.Det gjelder å bevisstgjøre om og å samle seg om de felles verdier for å beskytte og verne dem og dermed sikre menneskehetens overlevelse og muligheten for et fortsatt godt liv for menneskene.
25.Foruten at vinterbeitene klart påvirker overlevelse og netto rekruttering har Skogland vist at Hardangerviddasimlene bruker hele den tilgjengelige beiteressurs til formeringsinnsats og avstår fra vekst.
26.Simlene beholder ikke kalven under sult, men sikrer heller egen overlevelse.
Your last searches