Norwegian-English translation of på tvers

Translation of the word på tvers from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

på tvers in English

på tvers
allmennother slantwise
  retningother aslant, on a slant, slantingly
  tvers overother across, crossways, athwart
Derived terms of på tvers
Examples with translation
Jimmy prøvde å overtale foreldrene hans til å la ham kjøre på tvers av landet med vennene sine.
Din svarte sjel, rotten tvers gjennom.
Similar words

 
 

More examples
1.Bildeespiranto", et internasjonalt sprog, forståelig for alle, på tvers av sprogbarrierer.
2.Den politikk som dagens regjering fører når det gjelder arbeidsledighet og den sosiale trygghet, går på tvers av hovedsynspunkter i Venstres politikk.
3.Det er også viktig at de menneskelige kontakter på tvers av landegrensene opprettholdes og helst styrkes.
4.Gjestepasientsystemet" er ikke noe mål i seg selv, men fordi hvert fylke har ansvar for sitt eget budsjett, er det nødvendig å ha en form for oppgjør fylkene imellom når innleggelse av pasienter skjer på tvers av fylkesgrensene.
5.Kilowattnettet" står sentralt når informasjoner skal hentes inn på tvers av landegrensene.
6.Patriarken"s nærmere 50 sentre i fire land er av de fleste nøytrale observatører fra flere land ansett som en suksess, oppnådd på tvers av et uvillig fransk helsebyråkrati.
7.På Tvers", det nye månedsmagasin fra underholdningsavdelingen, fikk en tålelig bra start.
8.Bestemmelsen om ni prosent tillegg går på tvers av snakket om rammebetingelser for de forskjellige næringene.
9.De ansatte og barna, fra tre måneder til syv år, ble delt inn i åtte grupper på tvers av avdelingene.
10.De løp på tvers hele tiden.
11.Det dreier seg her om en glipp, på tvers av de sikkerhetsrutiner som vårt firma ellers arbeider efter, sier Jubskås.
12.Det er en ærgjerrig plan som går på tvers av alle kontorer og som vil kreve mye av administrasjonen.
13.Det er et tankekors at vi må arbeide på tvers av skranker og hindringer.
14.Det er viktig å se på tvers av blokkgrensene, sa han.
15.Det har trolig aldri skjedd før at to musikkhøyskoler går inn i et så omfattende samarbeide på tvers av landegrensene, sa presidenten for musikkhøyskolen i Hamburg, professor doktor Hermann Rauhe, i sin hilsningstale ved åpningen.
16.Dette skjer på tvers av markedskreftene.
17.Disse undersøkelsene er nyttige og velkomne, fordi de går på tvers av trender i tiden.
18.Er man i prinsippet for kommunalt selvstyre, må man også være villig til å la kommunene prioritere ulikt, og tildels kan det også gå på tvers av stortingsflertallets syn.
19.For å få den beste effekt av de midler som må satses i årene fremover, trenger vi et organ på tvers av etablerte fag, forskningsråd og departementer, sier professor Arne Jensen til Aftenposten.
20.Føler den nåværende regjering at man i Statoil har en sjef som opptrer for politisk og da med standpunkter som går på tvers av Regjeringen ?
21.Føler du noen konfliktsituasjon ved å forfekte meninger som går på tvers av ditt partis, Høyres, oppfatning i denne saken ?
22.Helt fra tiden i Molde har jeg kanskje delvis gått på tvers av rådende strømninger i norsk teater og norsk kulturliv.
23.Ja, når myndighetene selv handler på tvers av norsk lov.
24.Jeg velger å tro at denne interesse fra NKS for å gripe inn i transportsystemets drift - på tvers av Stortingets retningslinjer - kan spores tilbake til et reelt ønske om å bidra til et godt og effektivt kollektivt transportsystem.
25.Men jeg vil sterkt understreke behovet for samarbeide på tvers av alle avdelinger og nivåer i Aftenposten.
26.Noe generelt unntak på tvers av de almindelige regler kan myndighetene ikke gi.
27.Osloetableringen går på tvers av den innstilling som en strukturkomite innen sparebankvesenet la frem ifjor.
28.Selv om det helt naturlig vil være ulike syn på det totale skattenivå og omfanget av fellesforbruket, bør det kunne oppnås enighet på tvers av politiske skillelinjer om utformingen av selve skattesystemet.
29.Slike forelegg utstedes av politiet, og ved bruk i for stort omfang er det en fare for at man kan komme på tvers av rettssikkerhetsprinsippet.
30.Som Høyremann har De gått på tvers av alle prinsipper ved å antyde ønskeligheten av høyere skatteøre ?
Your last searches