Norwegian-English translation of pålagte

Translation of the word pålagte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pålagte in English

pålagte
pålagte skatternoun levy
Similar words

 
 

More examples
1.Det største problemet innen norsk psykiatri er det økende misforhold mellom forventninger og pålagte oppgaver og tildelte ressurser sier overlege Jørstad.
2.Avdelingenes oppgave er så å innpasse ønsker, pålagte nedskjæringer i dette forslaget, og å fremme sitt eget budsjettforslag som administrasjonen kan legge til grunn for sitt institusjonsbudsjett.
3.Den dramatiske episoden inntraff da flyet fra Iceland air ikke klarte å holde den pålagte utflyvningsrute fra Fornebu.
4.Den dramatiske episoden oppsto da et svært tungt lastet Boeing 727 fra Icelandair ikke klarte å holde seg til den pålagte utflyvingsruten fra Fornebu.
5.Den dramatiske episoden oppsto da et svært tungt lastet Boeing 727 fra Islandair ikke klarte å holde seg til den pålagte utflyvningsrute fra Fornebu.
6.Den slags er unødvendig og pålagte følger av en plage som er ubehagelig nok i seg selv.
7.Det kan skje i form av frivillige eller pålagte ydelser til de mindre velstilte, blant annet gjennom organiserte sosiale velferdstiltak.
8.Efter at man har ydet sitt pålagte bidrag til kommuner og fylker i andre deler av landet, har man hatt mindre å rutte med pr. innbygger i Akershus enn i noe annet fylke.
9.Godøkommisjonen vil denne uken ta stilling til om arbeidet kan fortsette, eller om situasjonen gjør det nødvendig å be seg fritatt for de pålagte oppgavene.
10.I USA, der mennesker er mer preget av pålagte kjønnsrollemønstre, har man gjort flere omfattende undersøkelser som påviser dette, forteller sosialpsykolog Per Schioldborg.
11.Kommuner og fylker trenger mer penger for å løse de mange pålagte oppgaver.
12.Medlemmene i OBOS har i hele 1983 hatt problemer med å finansiere innskuddene og bankenes pålagte begrensninger i utlånsrammene er en medvirkende årsak.
13.Når misligheter oppdages, stenges som oftest heisene til de pålagte utbedringer er utført.
14.Og så lenge vi statistisk vet at flere og flere vil få og fortsette å ha herpes, er det på tide at vi definerer sykdommen innenfor rimelighetens grenser. den kan være smertefull i ekstreme tilfelle, men bortsett fra det pålagte psykiske presset, er den ikke verre enn en hvilken som helst annen hudplage, understreker Ødegaard.
15.Planene om en ny, regionavdeling ved Gaustad sykehus befinner seg fremdeles på utredningsstadiet, og sykehusrådmannen i Oslo har bedt ledelsen på Dikemark forklare i detalj konsekvensene ved de pålagte sparetiltak.
16.Politikammeret tilføres for små bevilgninger til å kunne løse pålagte oppgaver, ifølge Oslo Politiforening.
17.Problemer i forbindelse med innføring av EDB i saksbehandlingen medførte ivår at trygdekontoret i tillegg til de pålagte stillingsinndragelsene måtte opprette en åtte manns gruppe for spesiell" problemløsing".
18.På et krisemøte torsdag ble det sagt at sykehuset snart ikke makter den pålagte oppgave lenger.
19.På samtlige politikamre er det idag underbemanning i forhold til pålagte oppgaver og gjøremål, og på ti politikamre er det bare en person alene på nattevakt.
20.Pålagte utgiftsrammer til grunnskole og sosial og helsetjeneste kan vi ikke gjøre noe med.
21.Samtidig som generalforsamlingen sa et klart nei til tvangskollektivisering av utenlandsstudenter, ble det også understreket at organisasjonens pålagte arbeidsoppgaver ikke må økes uten at det blir gitt økonomisk kompensasjon ved omdannelse til samskipnad og at det i fremtiden må sikres statlig støtte til utenlandsstudentene.
22.Sistnevnte, som er lansert som aksjonens president, har av de to andre fått forsikringer om at det gode formål ikke bryter med administrasjonens pålagte nøytralitet i politiske spørsmål.
23.Slakker man ikke på tempoet når det gjelder pålagte oppgaver, vil situasjonen virke demoraliserende !
24.Så får vi håpe at det senere fremlagte statsbudsjett bekrefter at totalrammene for kommunesektoren i 1985 vil føre til at det blir bedre balanse mellom inntektsrammer og pålagte oppgaver.
25.Utviklingen av den økonomiske situasjon i hovedstaden har i en årrekke vært preget av reduserte skatteinntekter samtidig som utgiftene til pålagte og nødvendige omsorgsoppgaver har steget kraftig.
26.Vårt krav må være at trygdeetaten tilføres tilstrekkelig mannskap til at etaten kan løse de pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, først og fremst av hensyn til publikum, som er de egentlige skadelidende, sa Ersvær.
27.Wenche Nøst Vågnes og de andre arbeidstagerrepresentantene fremla da en uttalelse som konkluderte med at de ikke kunne anbefale skolesjefens forslag til inndekning av den pålagte innsparing.
28.Det må være den enkelte sjøl som skal avgjøre om den pålagte tjenesten er i strid med hans / hennes overbevisning.
29.Det er da å håpe at saksbehandlingen i departementet ikke trekker i langdrag slik at låven ikke bryter sammen før de pålagte reparasjoner kan komme i gang.
30.Det hevdes også at firmaet ikke har efterkommet arbeidstilsynets pålegg om å dokumentere at lastemaskinen hadde de pålagte sertifiseringer, og at føreren hadde påbudt yrkesbevis.
Your last searches