Norwegian-English translation of pånytt

Translation of the word pånytt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pånytt in English

pånytt
allmenn? again
Derived terms of pånytt
Anagrams of pånytt
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets målsetning er pånytt å sosialisere forretningsbankene.
2.Det kan bli aktuelt å gi senderen sterkere utståling og plassere den på et annet sted, slik at mottagerforholdene blir åpnet for en fjerde nærradiofrekvens, istedetfor tre som det er lagt opp til idag, er det rimlig at konsesjonshaverne drøfter fordelingen av frekvenser og sendetider pånytt.
3.Det forutsettes at det nye inntektssystemet for kommunene ikke svekker finansieringen inne helseog sosialsektoren og det bes om at det pånytt vurderes et særskilt storbykriterium for Statens rammetildelinger i det nye inntektssystemet.
4.Det varte ikke lenge før strømmen av iranske intellektuelle pånytt gikk tilbake til utlandet.
5.Det vil i så fall bli fremmet et forslag fra Regjeringens side om at spørsmålet blir vurdert pånytt, om Statoilvirksomheten i utlandet får et slikt omfang at det blir nødvendig.
6.Efter det Aftenposten får opplyst, er det ventet at bygningsrådet relativt raskt ut på nyåret pånytt vil behandle saken.
7.En av favorittene i El Salvadors presidentvalg, høyreekstremisten Roberto dAubuisson (midten), er pånytt nektet innreise til USA.
8.Evensens innflytelse viste seg pånytt da Treholt ble utnevnt til ambassaderåd ved FNdelegasjon i New York efter nedleggelsen av havrettsdepartementet i 1979.
9.Fiskerne har derfor pånytt, gjennom sine organisasjoner, rettet en henstilling til Fiskeridirektoratet om at man får satt igang forskning på svingningene i rekefisket i Skagerakområdet.
10.For eventuell arbeidstillatelse utover dette må hun søke pånytt.
11.Koivisto uttrykte forhåpninger om at Stockholmskonferansen skal vise seg fruktbringende når den nå pånytt kommer i gang efter et opphold.
12.Mannen hører at det pånytt begynner å summe i fjernsynsapparatet.
13.Men man får pånytt bekreftet at dårlige nyheter er gode nyheter for pressen.
14.Ny tid passerer inntil mannskapet pånytt blir kallet til tjeneste.
15.Når byrettens dom eventuelt blir endelig, blir jeg innkalt til siviltjeneste pånytt og stilt overfor valget mellom alle tre alternativer.
16.Om nøyaktig seks uker skal rødkledde ungdommer fra Oslo og Akershus pånytt prege bybildet.
17.Soldatene beslagla også et stort kvantum våpen, innbefattet rifler, håndgranater, lette maskingevær og spyd da de pånytt gjennomsøkte tempelkomplekset og et nærliggende hotell.
18.Stilig ekvipasje som pånytt blir storfavoritt i rikstotosammenheng.
19.Stortinget har nå fått saken igjen pånytt, men ønsker en nærmere vurdering fra Regjeringens side før man eventuelt tar stilling til spørsmålet om billighetserstatning, og i såfall også beløpets størrelse.
20.Til Aftenposten sier Hilde Bojer at hun ikke ønsker å bli foreslått pånytt under nominasjonsmøtet torsdag.
21.Toddy ledet lenge på Leangen og vi gir ham chansen pånytt.
22.Utviklingen i Kashmir har derfor pånytt bidratt til å forgifte forholdet ikke bare mellom delstaten og unionen, men også mellom India og Pakistan.
23.Behovet for en ny avtale er blitt forsterket efter at USA pånytt har begynt å selge store partier korn til Sovjet.
24.Da Erling Norvik pånytt ble valgt til formann for ett år siden, lå det mer eller mindre i kortene at han så på sin gjeninntreden som en krevende jobb i forbindelse med stortingsvalget 9. september.
25.Den rollen behersker Einar Førde, og han beviste pånytt at det også i muntlig form er lettere å rive ned enn å bygge opp.
26.Denne enighet fremkommer efter at det pånytt har blåst rundt partiet på grunn av Harlem Brundtlands uttalelse om at Regjeringen i sin utenriks og sikkerhetspolitikk legger for mye vekt på NATO.
27.Det dreier seg om vanlige trehus som i alle fall skal males pånytt efter en tid, og hvor borettslaget står fritt til å male slik de helst vil ha det.
28.Det må pånytt understrekes at alkohol og båtliv eller svømming er en livsfarlig kombinasjon.
29.Efter raseopptøyene den siste tid har det vist seg at publikums krav om lov og orden pånytt har øket oppslutningen om det konservative parti.
30.Kommunalminister Arne Rettedal fikk i debatten politisk ryggdekning for å vurdere hele paragrafen pånytt, uten at statsråden signaliserte hva resultatet av denne vurdering vil bli.
Your last searches