Norwegian-English translation of påse

Translation of the word påse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

påse in English

påse
allmennverb ensure, see to it
Synonyms for påse
Anagrams of påse
More examples
1.I følge statsråden har departementet en generell tilsynsplikt overfor kommunene og skal påse at de overholder lovens krav".
2.Det er departementets oppgave å påse at det regelverk vi har, følges opp.
3.Det er skipsførerens ansvar å påse at stolene brukes på en fornuftig måte.
4.Det offentlige helsevesen har plikt til å påse at ikke store grupper faller utenfor systemet.
5.En sentral del av en slik plan bør påse at de nasjonale meteorologiske og hydrologiske institusjoner og internasjonale hjelpesentra får de nødvendige ressurser.
6.Fylket har ingen planer om å ansette kontrollører som skal gå rundt å påse at forhandlerne overholder bestemmelsene.
7.Kommunen skal påse at saken er godt kjent før vedtaket settes ut i livet.
8.Man må huske på at vi er like bundet av lover og bestemmelser som alle andre, og derfor må vi få bruke litt tid på å påse at vi holder oss innenfor de rammer lovgiverne har satt.
9.Vi er derfor meget nøye med å påse at de impliserte orienteres på forhånd, og at man diskuterer hendelsen efterpå.
10.Vi skal bl.a. påse at han regelmessig blir sjekket opp av lege og tannlege.
11.Andre botemidler kan da være å sørge for å tette skikkelig mot grunnen, blant annet ved å påse at det ikke er åpninger og sprekker ved sluk, rørgjennomføringer o.l.
12.Arbeidsgiveren plikter også å påse at de ansatte får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
13.At det skulle ligge en fare for rettssikkerheten i at det under hele efterforskningens gang er en politimann med som har juridisk utdannelse, og at denne har rett og plikt til å påse at lover og regler følges, virker derfor særdeles lite overbevisende.
14.Av de fem medlemmene har vi to kvinner, og de er like godt skikket til å påse at jakt og viltloven blir ivaretatt som menn.
15.Avgjørelsen på anken vil nå bli sendt Satens utlendigskontor og derefter politiet i Bergen som må påse at 29åringen reiser ut av landet.
16.Bankforeningen og Forsikringsforbundet er blitt nøye med å vokte hverandres rammebetingelser, for å påse at myndighetene er tilstrekkelig konkurransenøytrale i bruken av skatte og kredittpolitiske virkemidler.
17.Både Angolas president Eduardo dos Santos og FN går inn for å utplassere en militær FNstyrke i Namibia for å påse at alle punktene i avtalen blir overholdt.
18.De ble pålagt å kontrollere anleggene fire ganger i året og påse at det fantes filter foran varmeveksleren.
19.De fire Einabøndene har fått medhold både i herredsretten og i lagmannsretten, men NSB frasa seg et hvert ansvar fordi de mente at de som har bruksretten, må påse at grinder til jernbanelinjer holdes lukket.
20.De to land ble ivår enige om en våpenhvile som forutsatte at SydAfrika skulle trekke sine styrker ut av SydAngola, mot at Angola skulle påse at den namibiske frigjøringsorganisasjonen SWAPO ikke lenger fikk operere militært fra angolansk territorium.
21.Delegasjonen vil påse at La Prensa får sin andel av den statlige papirgaven til de tre dagsavisene i Managua slik det på forhånd var avtalt mellom den norske og den nicaraguanske regjering.
22.Den består i å påse at fordommer ikke får styre avgjørelser, slik at kvinner får en reell chanse ved ansettelser og ved interne opprykk.
23.Den siste har i oppdrag å påse at det ikke blir utøvet kjønnsdiskriminering og indoktrinering av kjønnsroller i skolebøkene.
24.Den store oppgaven blir da å påse at protokollen fra tinget er korrekt, og at de reglene som vedtas der virkelig kommer inn i reglementet i håndboken.
25.Denne type skilting stiller imidlertid politiet seg meget skeptisk til fordi det ikke er kapasitet til å påse at skiltene blir respektert.
26.Departementet har alltid et avgjørende ord i slike saker, fordi det skal påse at bestemmelsen om at norske leveranser blir benyttet når de er konkurransedyktige i pris, kvalitet og leveringstid, overholdes.
27.Derfor gjør vi i denne omgang ikke annet enn å be NOROL om å påse at verkstedene ikke blir brukt til annet enn de er tenkt til, sier Bøckman Slettebø.
28.Derfor ønsker vi også at kommunen får adgang til å påse at skiltingen blir respektert.
29.Dernest må vi påse at våre priser ikke er for høye i forhold til de priser andre land kan fremstille de samme produkter for.
30.Det blir nødvendig med full merking på pakningen, og Statens Legemiddelkontroll vil påse at utstyr, innhold og bruksanvisning er i overensstemmelse med deres krav.
Similar words

 
 

påse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) påsepåsendepåsett
Indikative
1. Present
jegpåser
dupåser
hanpåser
vipåser
derepåser
depåser
8. Perfect
jeghar påsett
duhar påsett
hanhar påsett
vihar påsett
derehar påsett
dehar påsett
2. Imperfect
jegpåså
dupåså
hanpåså
vipåså
derepåså
depåså
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde påsett
duhadde påsett
hanhadde påsett
vihadde påsett
derehadde påsett
dehadde påsett
4a. Future
jegvil/skal påse
duvil/skal påse
hanvil/skal påse
vivil/skal påse
derevil/skal påse
devil/skal påse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha påsett
duvil/skal ha påsett
hanvil/skal ha påsett
vivil/skal ha påsett
derevil/skal ha påsett
devil/skal ha påsett
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle påse
duville/skulle påse
hanville/skulle påse
viville/skulle påse
dereville/skulle påse
deville/skulle påse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha påsett
duville/skulle ha påsett
hanville/skulle ha påsett
viville/skulle ha påsett
dereville/skulle ha påsett
deville/skulle ha påsett
Imperative
Affirmative
dupås
viLa oss påse
derepås
Negative
duikke pås! (pås ikke)
dereikke pås! (pås ikke)
Your last searches