Norwegian-English translation of part

Translation of the word part from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

part in English

part
allmenn? Party
Synonyms for part
Derived terms of part
Anagrams of part
Similar words

 
 

Wiki
En part (latin: pars - genitiv: partis, oldnordisk: partr) betyr en del av noe. Ordet blir brukt i flere sammenhenger, også juridisk.

More examples
1.God presseskikk skulle tilsi at man i en så følsom situasjon i hvert fall ville be om en uttalelse fra den part som blir utsatt for beskyldninger.
2.Bergen Bank, Den norsk Creditbank og Kredittkassen - er part helst bør unngås.
3.Besøket ville gått inn under den utvekslingsavtalen idrettsforbundet har med SovjetUnionen, og jeg regner med at vi får en innbydelse fra den kanten en eller annen gang, sier Kaas, som synes det er trivelig med internasjonal utveksling på trenersektoren, men som selvsagt er interessert i at det ikke må bli en slags enveiskjøring der bare den ene part skal dra nytte av andres erfaringer.
4.De spanske myndigheter beklaget sterkt det som har skjedd, og de er spesielt lei for at en uskyldig part som Norge på denne måten blir bragt opp i denne striden mellom spanske og franske fiskere, sier ambassadør Bjørn Blakstad til Aftenposten.
5.Det bedrøvelige er at fritidsbåter kan registreres på to personer, slik at man ved å selge en part i båten, nærmest lar bruksretten gli over til en annen, sier havneformann Amvik på Solvik.
6.Det er enkelt for deg å si ; som organisasjonssjef representerer du den sterke part, den som sitter i dømmende organer.
7.Det er for sterkt å si at vi føler oss ført bak lyset av industriministeren, men vi er blitt bedt om å forhandle med en part som ikke har hatt mandat til å fullføre forhandlingene.
8.Det er først og fremst den svake part - pasienten - som vil nyte godt av en pasientforsikring.
9.Det er vel heller sjelden at lærere føler seg fysisk truet av barn i barneskolen, men at lærere i enhver situasjon representerere den sterkeste part, kan jeg ikke si meg enig i.
10.Det er ytterst beklagelig at en slik krise skulle oppstå, og særlig at den tredje part blir skadelidende - i dette tilfelle elever og lærere ved skolen, sa kulturministeren.
11.Det må isåfall være den annen part som kommer på bedre tanker.
12.Er det videre riktig efter norsk lov å holde barn skjult for en av foreldrene så lenge denne part ikke har brutt norsk lov ? spør barnevernsnevnden.
13.Fra vi gikk inn som part i avtalen med operatørene, har det vært en fem dagers full stopp i Nordsjøen i oktober 1982 og en 10 dagers konflikt på Valhallfeltet i forbindelse med oppgjøret iår.
14.Hvis det skulle bli tvangsauksjon, kan det jo også tenkes at Husbanken eller en tredje, utenforstående part ønsker å kjøpe leilighetene.
15.Hvordan kan det være realistisk og logisk at en part skal sette seg ved bordet og forhandle om styrkereduksjoner når han ikke har styrke selv ?
16.I tillegg til dette har mange av oss barn, og eftersom vi ikke blir den forsørgende part i familien, får vi hovedansvaret for dem, er jentene enige om.
17.ILOs uttalelse sier i klartekst at Regjeringens bruk av tvungen voldgift overfor OFS ved tre anledninger ikke er i overensstemmelse med en konvensjon om forhandlingsfrihet der Norge er part, sier Helle.
18.Jeg mener at det må være innlysende at enhver som er part i saken, må falle inn under ordningen om fri sakførsel.
19.Jeg tror kong Hussein fortsatt oppfatter seg som en nødvendig og viktig part i bredere fredsforhandlinger, understreket Reagan, uten å gå i detaljer.
20.Med en slik avtale vil de to lands myndigheter ikke tillate noen form for undergravningsvirksomhet mot den annen part, understreket SydAfrikas utenriksminister Roelof Botha.
21.Med visse unntak skal en domsavgjørelse til fordel for den fornærmede part, altså den av foreldrene som har fått sitt barn bortført til et annet land, tas til følge av myndighetene i det landet barnet er bortført til.
22.Når vi er blitt part i disse avtalene, betyr det at vi har avtaler som vi kan tilby medlemmene som kommer.
23.På dette tidspunkt sto prosessfullmektigen til den ankende part og forklarte om hvordan en trål var innrettet, og jeg trodde faktisk at det ble kastet bort på rettens bord modeller av en trål eller et eller annet som bevismiddel, fortsetter han, ikke helt uten smil i stemmen.
24.Ser ikke Norsk Lærerlag noe betenkelig i å bruke en slik lov visavis barn som i utgangspunktet er den svake part ?
25.Slik systemet er idag, er det den lille mann - den vanlige trafikant - som er den svake part, supplerer Engstrøm.
26.Store deler av husleielovgivningen fungerer som en slags vernelov for å beskytte den svake part.
27.Så er det vel ingen som kan beskylde meg for å være part i saken ? kommer det tørt.
28.Vi ser ikke dette som noen endelig seier, men vi er glad det er stadfestet at bensinforhandlerne er en uskyldig part, og at vi er selvstendige næringsdrivende, - ikke oljeselskapenes forlengede arm, sier disponent Henrik Thrana.
29.Vi skal holde samme linje inntil det punkt kommer da også den annen part er interessert i å få i stand en avtale, mente Stray.
30.Vårt grunnlag er at vi er uskyldig part i saken.
Your last searches