Norwegian-English translation of pedagogisk

Translation of the word pedagogisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pedagogisk in English

pedagogisk
undervisningadjective pedagogic, pedagogical, educational
  undervisningother educationally
Similar words

 
 

More examples
1.Det er derfor en stor pedagogisk oppgave å få 135 000 helsearbeidere med på forandringer i takt med politikernes ønsker.
2.En tro for livet" blir på et par hundre sider og vil henvende seg til alle som er ute efter nettopp en katekese, en pedagogisk tilrettelagt lærefremstilling av den kristne tro.
3.Snakk med oss lærer, ikke til oss !" - Denne enkle formulering gir i korthet den moderne pedagogisk rettesnor når det gjelder kunstformidling i skolene.
4.Å gå ut i mitt fylke og forklare at sykehussenger må stå tomme, eldreomsorgen ikke kan få det den må ha, svømmehaller som må stenges, samtidig med at milliardene ruller inn og oljeinntektene slår alle rekorder, er en så vanskelig pedagogisk oppgave at noen og hver kan kvie seg.
5.Barnehavene skal være et pedagogisk tilbud, ikke en oppbevaringsplass, hevder førskolelærerne, som mener politikerne har tatt lite hensyn til deres faglige vurdering når det gjelder antallet barn i barnehavene.
6.Bøkene har et pedagogisk siktemål, men er likefullt skjønnlitterære bøker.
7.Dans i gudstjenesten er ikke et nytt og snedig pedagogisk påfunn for å trekke barn og ungdom.
8.Denne litteratur hadde ofte et didaktisk og pedagogisk preg ; den store afrikanske poet Leopold Senghor kalte den noe nedsettende for en" lærerlitteratur".
9.Denne soningsformen er mer enn en døgnflue ; den er kommet for å bli, og vil få betydning også for andre, sier Lars Skaalnes, en av de ansatte i norsk fengselsvesen med pedagogisk bakgrunn.
10.Det er en enorm og uutnyttet pedagogisk kilde, sa han.
11.Det er helt klart at forlagene, som har profesjonell pedagogisk kompetanse, må utvikle programvare på lik linje med andre hjelpemidler som lydbånd, billedbånd og lysbilder, sier forlagssjef William Nygaard.
12.Det er klart at med flere barn i barnehavene, blir det vanskeligere å gi pedagogisk tilbud.
13.Dette kommer ikke til å bli noen pedagogisk eller moralsk film med" happy ending", til det er virkeligheten for tøff, sier 32 år gamle Cliff Moustache fra Seychellene.
14.En undersøkelse fra USA viser at for hver tusen dollar samfunnet brukte på å gi barn et pedagogisk tilbud i fireårsalderen, sparte samfunnet inn 7 000 dollar.
15.Et visst innslag av private skoler på alle nivåer gir mulighet for pedagogisk eksperimentering og bredde i livssynstilbud, fremholdt han.
16.Folk flest setter likhetstegn mellom det å ta utdannelse ved en pedagogisk høyskole og det å bli almenlærer i grunnskolen.
17.Formålet er fortsatt et pedagogisk tilbud for barn under syv år, sier Eide.
18.Forsøksrådet har hverken vært tilknyttet skole eller Pedagogisk institutt.
19.Jeg er enig i at det er behov for å vurdere et pedagogisk tilbud til alle seksåringer.
20.Men efterhvert tror jeg nok at folk har skjønt hva vi driver med og at båten er et verdifullt innslag i kystmiljøet, sier Per Scott Olsen som har erfart at" Munin" i hvert fall er et fint pedagogisk hjelpemiddel.
21.Pedagogisk er det morsomt å bruke dansens symbolform, nikker han smilende.
22.Vi har merket et spesielt behov for et pedagogisk tilbud til seksåringer.
23.Vi har også et halvt års pedagogisk seminar.
24.Vi trenger en pedagogisk debatt om hvordan ressurser brukes, mer enn bare enn snever ressursdebatt.
25.Å lage en mykere overgang til skolen er bra, å gi seksåringene et pedagogisk tilbud er fint, men jeg frykter at dette forslaget kan føre til ytterligere redusert barnehaveutbygging.
26.20,2 millioner kroner av tilsammen 34,1 millioner kroner som skal bevilges til pedagogisk utviklingsarbeide, er" øremerket" til et handlingsprogram for undervisning i datateknologi.
27.329 av disse er lektorer i filologi, realfag eller med blandet fagkrets, 270 er adjunkter og 70 er utdannet cand. mag. uten pedagogisk seminar.
28.Aftenposten får opplyst at det dreier seg om nærmere 600 saker, men at dette tallet inkluderer innhenting av faglige uttalelser fra leger, sosialkontor og pedagogisk / psykologiske sentra.
29.Alibiet for at barnehaven er en pedagogisk institusjon, er at virksomheten ledes av en førskolelærer.
30.All pedagogisk virksomhet forutsetter troen på at mennesket kan forbedres og at det utvikler seg mot målet gjennom uavbrutt forløp, en stadig jevn stigning mot noe bedre.
Your last searches