Norwegian-English translation of pengepung

Translation of the word pengepung from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pengepung in English

pengepung
allmenn? purse
Similar words

 
 

More examples
1.Kristelig Folkeparti ønsker ikke at vi i Norge skal få tilstander som i en del andre land der folks pengepung kan avgjøre hvor hurtig man får sykehusbehandling.
2.Altså, litt for enhver smak og for enhver pengepung.
3.Bygg gjerne små boliger som eieren kan bygge på selv efter behov og pengepung, anbefaler han.
4.Da er det ikke lenger pasientens sykdom, og de medisinske muligheter som avgjør behandlingen, men i stedet pasientens pengepung.
5.Denne skolemedisinske uvidenhet vil prof. Broch og hans medvitere skal belønnes med enda flere ressurser av Statens budsjett og pasientenes pengepung.
6.Det annet er at vi kan gi en håndsrekning av godt hjerte og raus pengepung.
7.Dette går direkte inn på den enkeltes pengepung.
8.For bilistenes pengepung har prisdebatten under alle omstendigheter vært til gavn.
9.Fri rettshjelp skulle sikre norske borgeres rettssikkerhet, selv dem med en lite tyngende pengepung.
10.Helsetilbudet til den enkelte er i stor grad avhengig av vedkommendes pengepung.
11.Landsdelen rommer et sant vell av tilbud for enhver smak, alder og ikke minst pengepung.
12.Men partiet forsøker nå å tåkelegge hele problemet ved å vise til prinsippet om at alle skal ha det samme helsetilbud uansett pengepung, og at ingen skal kunne kjøpe seg ut av en helsekø.
13.Norge er faktisk det andre land i verden (Frankrike er det første) som i stor skala forsøker å teste hvordan bruk av et" intelligent" bankkort med innebygget mikroprosessor eller elektronisk" sjekkhefte / pengepung" - vil slå ut for publikum, handelen og bankene.
14.Vinsorten (e) avgjøres av smak og pengepung, men sørg for også å ha farris eller isvann på bordet som alkoholfritt alternativ.
15.Årsaken til misnøyen er ikke bare omsorg for egen pengepung, men også omtanke for dn gruppe medborgere som faller inn under rettshjelpordningen.
16.Vi må skille mellom de institusjoner som drives på ideellt grunnlag, som vi synes gjør et utmerket arbeide, og de profittbaserte stedene, der man er avhengig av den enkeltes pengepung.
17.Den jevne landbrukers pengepung merker imidlertid lite til rekordproduksjonen.
18.Den tid kan snart melde seg da vi våkner med" tømmermenn" eller får smake kraftmangel på egen pengepung.
19.Det er altså ikke folks pengepung som avgjør om de skal få behandling.
20.Det er opp til den enkeltes pengepung å avgjøre om kvaliteten skal prioriteres fremfor økonomien.
21.Det reisende publikum kjøper imidlertid ikke sine flytjenester i henhold til sikkerhetsvurderinger, men efter sammenligninger av priser - i hvert fall når egen pengepung blir belastet med utgiftene.
22.Fabrikkdirektørene risikerer å måtte betale bot av sin egen, private pengepung - og dette har åpenbart større avskrekkingseffekt.
23.Fra alle hold sies det at man er meget godt fornøyd med den måten selskapet driver sin nåværende virksomhet på, så man får vel anta at det først og fremst er litt større vitalitet i Kværners pengepung som ønskes - en pung som inneholder godt over en milliard kroner.
24.Ikea betrakter seg nærmest som et åpent supermarked, og man erkjenner at folk plukker med seg mer og mye annet enn det pengepung og behov tilsier.
25.Mangelfullt utstyr fra Staten gjør at stadig flere lensmannsbetjenter betaler av egen pengepung for å kjøpe utstyr de mener er nødvendig i tjenesten.
26.Men i disse trange tider er det ikke lett å skaffe frem kommunale bevilgninger til et slikt formål, og lørdag trår rødrussen i Oslo til med utdeling av røde roser på Karl Johan, samt tilbud om gavebrev til det beløp som passer den enkeltes pengepung.
27.Og varene blir for dyre for en normal pengepung.
28.Samtidig oppfordrer de alle til å kjøpe gavebrev, til det som måtte passe den enkeltes pengepung.
29.Selve kjøkkenets utforming, den enkeltes smak og pengepung, lager som regel naturlige begrensninger.
30.Særlig i siste halvdel av 1700tallet var det nok slik at det var de høye embedsmenn, som stiftamtmennene Levetzau og Moltke, som hadde større interesse for å avhjelpe nød blant byens fattige, enn De eligerede menn, som i hovedsak ikke så stort lenger enn sin egen pengepung.
Your last searches