Norwegian-English translation of periferi

Translation of the word periferi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

periferi in English

periferi
geometrinoun periphery, circumference
  anatominoun periphery
Synonyms for periferi
Similar words

 
 

Wiki
En periferi er den ytre kant av et område innen geografi eller geometri. I overført betydning brukes periferi også om sosiologiske ytterkanter for eksempel innen politikk.

More examples
1.Dette er ikke et spørsmål om forholdet mellom by og land, periferi og sentrum, men om støtte til grupper av mennesker som trenger hjelp, sa Frydenlund.
2.Fredspørsmålet kan ikke lenger plasseres i teologiens periferi.
3.Når spørsmålet er om det er noe uforanderlig i Kirkens lære, slik jeg her er blitt spurt, og om det er et sentrum og en periferi i denne lære, er svaret at det umistelige, ubrytelige sentrum er læren om rettferdiggjørelsen ved tro, for Jesu Kristi skyld.
4.Biskopen ble bedt om å klargjøre hva som er sentrum og periferi i Kirkens lære og om Kirkens lære kan forandres i lys av nyere tids forskning og utvikling.
5.Den muslimske periferi"," Russisk kultur i opposisjon og emigrasjon" og" SovjetUnionen - et imperium i forfall ?".
6.Den muslimske periferi".
7.Det skyldes først og fremst SovjetUnionens sjømilitære oppbygning på Kolahalvøya, som så har ført til mottiltak fra NATOs side bl.a. i form av forhåndslagring i Norge, skriver den sosialdemokratiske partiledelse, som beklager at Sverige ikke lenger befinner seg i den strategiske periferi.
8.Det sterke vil vinne over det svake, det utenlandske over det norske, masseproduksjon over kvalitet, sentrum over periferi og underholdning over kultur og samfunnsstoff.
9.Efter det jeg kan se, stammer diverse av de" friske vidnesbyrdene" fra folk i kirkens periferi, flere synes å kunne tilbakeføres til sekter med bestemte læreoppfatninger, mens enkelte av" motforestillingenes" talsmenn formodentlig representerer solide kirkekretser.
10.Forhandlerne, som kom fra veletablerte handelsland, tok for gitt at den eksisterende økonomiske strukturen i verden skulle vedvare med et sentrum av industrialiserte land og en periferi av stater som skulle være råstoffleverandører til de rike landenes industri, hevder man i UNCTADrapporten.
11.Jeg har alltid følt meg fri der, og mennesker som synes å føle seg hjemme i den kirkelige periferi vil også føle seg hjemme der.
12.Men det er nærliggende å tenke på oljen i Trollfeltet, i 34området, i Bragefeltet samt i mindre felter som er og fortsatt kan bli påvist i Osebergs aller nærmeste periferi.
13.Passasjerene på den nye banen kjører i en uformet bue i byens periferi.
14.På den annen side falt vi inn i en kultursjåvinisme som vårt land ennå sliter med, og ikke minst fikk vi merke hvordan et stadig mer omfattende EFsamarbeide i utenriks og sikkerhetspolitikken gradvis skjøv Norge lenger ut i VestEuropas periferi.
15.Selv om EFTAlandene består av småstater i Europas periferi, som ikke ønsker å organisere seg i et overstatlig mønster av EFs type, tror landene at det er nyttig og viktig å styrke EFTAs politiske betydning ved at medlemmene forsøker å opptre mer samlet enn tidligere.
16.Sovjetisk SentralAsia er både periferi og sentrum.
17.SydAfrikas periferi - økonomiske forbindelser mellom SydAfrika og nabolanda.
18.på ens erfaringer, og kommer derved inn på et spørsmål av ikke liten eksistensiell betydning : nemlig det utvidede virkelighetsbegrep, innenfor hvilket fantasien har en likestillet rolle, og ikke bare er" noe" man finner spor av i en periferi.
19.Årsaken er snarere den at vårt hjørne av verden ikke lenger ligger i den storstrategiske periferi...
20.Den hører ikke bare privatlivet til, den ligger ikke så langt ute i den politiske periferi som vi er vant til å mene.
21.Det er tydelig at Skurdalspresten har maktet å finne en form og et innhold som engasjerer mennesker som befinner seg både i Kirkens periferi og i dens sentrum.
22.Det kan gjøres, og vil i tilfelle vise at man ser forskjell på sentrum og periferi.
23.Det som har skjedd og er i ferd med å skje i Oslos periferi, er eksempler på svikt i samordningen mellom stat og kommune.
24.Disse tegnet opp en verden som straks fortonet seg litt mindre behagelig å holde styr på : den rette linje var ikke lenger rett, periferi og sentrum fløt over i hverandre, tid og rom og materie kunne fordreies og forskyves, ja likefrem opphøre å eksistere, materie og energi var uttrykk for ett og det samme og kunne gå over i hverandre.
25.En tredje er den eldgamle tautrekning mellom sentrum og periferi.
26.Et berikende tyngdepunkt ble forflyttet fra sentrum til periferi.
27.Jo sterkere forankring man har i sentrum av evangeliet, jo bedre er det å arbeide blant mennesker i Kirkens periferi, for da har man et budskap å formidle, hevder Bue.
28.Man skulle vente at de store overføringer til utkantstrøkene og de økende problemer i sentrum, må ha dempet den tradisjonelle utkantsprotesten og dermed den politiske motsetning mellom sentrum og periferi.
29.Med hele himmeIen som periferi.
Your last searches