Norwegian-English translation of periodisk

Translation of the word periodisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

periodisk in English

periodisk
allmennadjective periodic, periodical
  hendelseadjective recurrent
Synonyms for periodisk
Examples with translation
Sannsynligvis kommer periodisk introduksjon av rabies med drivis fra Sibir med polarrev som er på den.
Similar words

 
 

More examples
1.Langt på vei kan alminnelig forebyggelse, periodisk vedlikehold dekkes av de tilleggene i husleiene som nå er tillatt, mener arkitekt Thorbjørn Hansen, en av dem som står bak rapporten.
2.Den andre gruppen av alternativer forutsetter et utvidet medlemsgrunnlag, hvor man tar inn medlemmer fra privat kringkasting og / eller periodisk presse.
3.Dette skjer periodisk, for eksempel en gang i måneden.
4.En slik overvåkning av motorene bidrar til at de teknisk nesten perfekte motorene ikke lenger behøver å overhales efter et fast, periodisk skjema, men kan få sine overhalinger efter behov.
5.Hennes fagforeningsvirksomhet begynte i Periodisk Presse (P.P.) der hun var både styremedlem og senere formann i P.P.s Journalistlag.
6.I noen tilfeller av episodisk og periodisk skolefobi vil det virke mot sin hensikt å tvinge eleven tilbake til skolen.
7.Larsen er til daglig næringsdrivende, og arbeider periodisk ombord på" Svanen", som drar på tokt med ungdomsklubber.
8.Periodisk og episodisk skolefobi har gjerne sammenheng med kriser i barnets situasjon og omsorgsmiljø.
9.Særlig er problemstillingen aktuell for folk i frie yrker som har mulighet til å utføre en del av sitt arbeide hjemme, eller grupper med periodisk fritid som sjøfolk, ansatte i offshoresektoren, flyvere, reisende etc.
10.Vegringen kan være periodisk, episodisk eller den kan vare hele skoletiden.
11.Derfor er det de musikalske elementene som stjeler oppmerksomheten og som til syvende og sist hever denne LPen opp på det nivået hvor f.eks. en Dylan periodisk har befunnet seg.
12.Det bør innføres periodisk stabilitetskontroll av fiskefartøyer, for eksempel hvert fjerde år.
13.Garnisonen i SørVaranger består av vel 500 mann, inkludert syv grensestasjoer, ti fast bemannede observasjonsposter og 12 periodisk bemannede poster.
14.Initiativtagerne bak" Follow Me" fant likevel et smutthull i sysselsettingslovens paragraf 27 som åpner adgang til periodisk arbeidsformidling til kontorsektoren.
Your last searches