Norwegian-English translation of plikt

Translation of the word plikt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plikt in English

plikt
aktivitetnoun assignment, task, job, duty, obligation
Synonyms for plikt
Derived terms of plikt
Examples with translation
Ikke av plikt til min mor.
Det er vår plikt å hjelpe hverandre.
Similar words

 
 

Wiki
Plikt og rett er motsatte rettsposisjoner: Til den enes rett svarer den annens plikt. I tillegg kan plikt også bety at rettssubjektene må gjøre noe uten at dette har motstykke i noen annens rett. Spesielt myndighetene kan ha plikt til å sette i verk tiltak uten at dette svarer til noen rett hos individene.

More examples
1.Det er et lands første plikt å sørge for sine innbyggeres sikkerhet.
2.I de bestemmelser som Finansdepartementet utferdiger,... kan det pålegges plikt til å gi... opplysninger...
3.Soldatens ærerike plikt å forsvare moderlandet.
4.Tippen", Hengern"," Klempern" og de andre entusiastene så det som sin plikt å møte opp her.
5.Vi skriver ikke dette for å rå disse partiene fra å gjøre sin plikt og bruke sine hoder til å gjennomtenke det problemet som gjør det så urimelig vanskelig å velge den riktige kursen for Norges framtid.
6.Bedriftslegen har også en plikt til å delta i forebyggende arbeide, herunder kritikk og orientering av ledelsen hvis sikkerhetskrav ikke oppfylles.
7.Butikken har plikt til å passe på at varene som ligger i disken ikke skal ha passert holdbarhetsdatoen.
8.Både de etablerte idrettsnasjonene og den olympiske bevegelsen har plikt til å støtte idrettsarbeidet i utviklingslandene, sa CIOpresidenten videre.
9.Da har enhver plikt til å slå alarm.
10.Den yndede departementale sport å jonglere med sakkyndige vil ikke kunne utøves i samme målestokk som tidligere, ved etableringen av Kirkemøtet som et offentlig organ med plikt til å utøve myndighet, sa biskop Andreas Aarflot i en debatt om maktfordelingen i Kirken under presteforeningens generalforsamling torsdag.
11.Dere har plikt til å dø, til å komme dere av veien.
12.Derfor er jeg fast bestemt på å gjøre min plikt og påta meg ansvaret for å korrigere feilene som er blitt gjort, slik at ikke Frankrike blir skadelidende, sa han.
13.Det bør være enhver bedriftsleders plikt å sørge for at alle ansatte som er ute og reiser i arbeidet, er skikkelig reiseforsikret, sier administrerende direktør Bjarne Kvinnsland i Europeiske Reiseforsikring til Aftenposten.
14.Det er dein plikt som muslim å bekjempe de urettvise ledere !
15.Det er en patriotisk plikt å føde barn, sier Romanias president Nicolae Ceausescu.
16.Det er en plikt for alle muslimer å overholde fasten, og vi gjør det med glede, forteller egypteren Mohammed Abdelmagyid.
17.Det er min plikt å si ifra når noe ikke virker, sier Torbjørn Mork.
18.Det er vår plikt å rasjonalisere.
19.Det kan ikke være plikt for Staten til å yde tilskudd slik at det i realiteten blir overskudd, heter det i dommen.
20.Det offentlige helsevesen har plikt til å påse at ikke store grupper faller utenfor systemet.
21.Det som er viktig er å håndheve og kanskje skjerpe de spilleregler som gjelder, og som blant annet gir en investor plikt til å gi beskjed om hvilke hensikter han har med sin investering.
22.Dette omfatter bl.a. plikt for skip til å rapportere til kyststaten om ulykker som kan føre til forurensning eller annen skade.
23.Efter at Statens Håndverksog Kunstindustriskole fikk status som høyskole har vi plikt i større grad enn tidligere - til å utvikle oss og drive vitenskapelig forskning.
24.En forkynner må ha rett og plikt til å kjempe mot alle former for synd.
25.En ny abortlov må fastslå fosterets rett til liv og samfunnets plikt til gjennom lovgivning og på annen måte å gi fosteret og kvinnen egnet beskyttelse, heter det i programutkastet, som skal sluttbehandles på Senterpartiets landsmøte neste år.
26.Et flyselskap med konsesjon for en bestemt rute har plikt til å gjennomføre denne så langt det er mulig.
27.Et sykehus har plikt til å ta imot pasienter, men ikke til å beholde ferdigbehandlede pasienter, sier han.
28.Frankrike, som mer enn noe annet land har gjort sin plikt overfor et vennligsinnet land, kan ikke alene bære ansvaret for den internasjonale kontingenten i Libanon, het det i meldingen fra det franske utenriksdepartementet.
29.Før var det en plikt å sone sin dom, men nå er det ikke engang en rett.
30.Før var det en plikt å sone sin dom, slik situasjonen er nå, er det ikke engang en rett.
Your last searches