Norwegian-English translation of postnummer

Translation of the word postnummer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

postnummer in English

postnummer
postverknoun zip code
Similar words

 
 

Wiki
Postnummer eller postkode er en kode som hjelper postverkene å sortere post automatisk. Kodenes oppbygning varierer fra land til land og størrelsen på området som koden dekker er varierende. I Norge er minste enhet som har et postnummer en bygning eller et selskap.

More examples
1.Bor du f.eks. i Christoffer Hellums vei på Kaldbakken (Oslo 9), vil ditt fremtidige postnummer være 0951 Oslo 9.
2.Bor man for eksempel i Christoffer Hellums vei på Kaldbakken (Oslo 9), vil fremtidig postnummer være 0951 Oslo 9.
3.Det samme skjer idag med brev som mangler sonenummer i Oslo, eller postnummer i landet forøvrig.
4.Det varierer hvor stort område et postnummer dekker.
5.Disse tre adressater er blant de ti som er betenkt med et aldeles eget, personlig postnummer.
6.Efter et foreløbig studium mener vi å kunne fastslå at det er kolossalt mange postnummer ute og går.
7.En del mennesker bruker fremdeles feil postnummer.
8.For å hjelpe alle som skal sende brev og post til Oslo har Postverket sendt ut en katalog til Norges 1,6 millioner husstander, hvor hver eneste Oslogate og vei er oppført sammen med det nye firesifrede postnummer.
9.Fordi de 12 postsonene i Oslo er inndelt i enda mindre områder, vil ikke alle i samme sone få likt postnummer.
10.Hvis vi f.eks. bor i Sinsenveien 15 eller 32, har vi postnummer 0572, mens naboen i nummer 34 får 0585.
11.I disse dager mottar Norges 1,6 millioner husstander en katalog der hver eneste Oslogate og vei er oppført sammen med et flunkende nytt, firesifret postnummer.
12.Ja, det er vel ikke for meget mistenkt, at det bare er et tidsspørsmål før simpelthen alle gater og veier i Oslo får sitt eget postnummer.
13.Men smaker det ikke av" ridende rytter" at det separate sonenummer skal beholdes når dette likevel figurerer som de to første sifre i det nye postnummer ? spør Lars Stormby fra 0270 Oslo 2.
14.Når så skjer, vil brev som mangler Oslopostnummer fremdeles komme frem dit de skal, men de vil bli en dag forsinket - fordi slike brev da må tas ut av den løpende sorteringsmølle for å bli påført postnummer.
15.Nøkkelringen er videre utstyrt med et postnummer til nøkkelsentret i Oslo, det eneste sted hvor man kan løse sifferkoden og finne frem til eierens navn og adresse.
16.Og der vrimler det jammen med postnummer.
17.Og så fikk vi postnummer i Oslo også.
18.Postnummer 1162 gjelder en ordinær adresse i Oslo 11, mens postnummer 0145 gjelder en postboks i Oslo 1.
19.Postnummer er viktig for å få posten hurtig frem.
20.Selv om det unektelig blir mer brysomt for det brevskrivende publikum når nesten hver gate og vei i Oslo skal ha sitt eget postnummer, så betviler jeg ikke at systemet kan bli til nytte for Postverket.
21.Således skal grekerne lære seg å skrive postnummer på sine brev efter svensk modell.
22.Tidligere var det bare Oslo som ikke hadde et firesifret postnummer.
23.Vaksvik sier at man tidligere har følt påtrykk fra firmaer om å innføre postnummer, og nå er firmaene flinke til å følge opp til tross for ekstraarbeidet det medfører.
24.Vi kan i fremtiden slippe den fortvilede vrimmel av gatenavn i Oslo, ganske enkelt ved å kalle gatene ved postnummer.
25.Bruk av postnummer på brev, pakker og kort utenfor Oslo regner Postverket nå som godt innarbeidet, men fortsatt er en god del post til adresser i Oslo ikke forsynt med annet enn sonenummer efter Oslo.
26.Og postkontoret vil i anledning markedet få eget postnummer og all post blir hentet hver dag med hest og kjerre, forteller Nyhagen.
27.Opprømt av det merkelige brevet reiste spionforfatteren til Australia uten annet å holde seg til enn et postnummer.
28.Postnummer og sonetall er viktig.
Your last searches