Norwegian-English translation of praksis

Translation of the word praksis from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

praksis in English

praksis
allmennnoun practice
  ferdighetnoun experience, training
  medisinnoun practice
  sedvanenoun practice, custom, usage
Synonyms for praksis
Derived terms of praksis
Examples with translation
I teorien er det ingen forskjell mellom teori og praksis. Men, i praksis er det.
I teorien er det mulig, men i praksis er det svært vanskelig.
Det er svært vanskelig å omsette det som vi har sagt til praksis.
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets praksis gir grunn til å spørre hvor dypt omsorgen for byens arbeidsliv stikker".
2.Derimot fungerer slike særgudstjenester som et propagandainnslag i den kampen som nå tydeligvis er i gang for å få kirken til å endre sitt syn på homofil praksis.
3.Det er her den nye loven, og den avtalen som er opprettet med Lægeforeningen, åpner for en ny praksis, ved at leger som ikke har avtaler med kommunene, står vesentlig friere m.h.t. å ta betalt av pasientene enn" avtalelegene" gjør.
4.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
5.Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
6.Eftersom virkningen av nåværende praksis er den samme som norsk lovgivning om horisontale prisavtaler nettopp vil motvirke, ber NAF om at myndighetene foretar en granskning av den fremgangsmåte som følges," skrev NAF.
7.Elever som efter 7. skoleår ikke under noen omstendigheter ønsker å fortsette, kan fritas fra videre skolegang hvis de har et alternativ å gå til, og dette er i tråd med foresattes og rådgivers tilrådning", noe som forøvrig til dels er praksis i Oslo.
8.En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
9.Enkelte har tolket økningen i andelen av ubetingede fengselsstraffer slik at praksis er blitt strengere.
10.Forholdet mellom regjeringen og stortingsgruppene kan være problematisk fordi det i praksis er ganske umulig å samordne saksbehandlingen på regjerings og gruppeplan slik at enhver liten friksjon kan unngås.
11.Fra medisinsk forskning og praksis".
12.Første ledd utelukker ikke at lege, fysioterapeut eller jordmor kan drive privat praksis uten avtale med kommunen.
13.I tråd med vanlig praksis gjøres dette av gruppekontorene", påpeker Ask i Arbeiderbladet.
14.Jeg har siktet på å gi dem som skal arbeide med markedsføringsspørsmål, et innblikk i rettsreglene ved situasjoner de vil møte i praksis.
15.Men det kan tyde på at det ikke er så lett for Høyre å få til dette i praksis.
16.Men jeg har ikke opplysninger som kan underbygge at det ved Troms politikammer eller andre politikamre er praksis at forbrytelser der gjerningsmannen er kjent, ikke blir påtalt eller fremmet på grunn av bemanningssituasjonen.
17.Nogen" som nå er blitt en middels karakter, er fra tidligere praksis en veldig negativ betegnelse.
18.Selv om Flyktningekonvensjonen av 1951 inneholder en slik mulighet, har praksis utviklet seg dithen at ingen stat skal medvirke, heller ikke indirekte, til at en flyktning blir gjenstand for forfølgelse.
19.Vi er redde for at fremmedmyndighetene har lagt seg på en praksis der bare utlendinger som kommer inn under begge definisjoner blir anerkjent.
20.Vår utenriksminister har opptrådt sterkt i strid med alminnelig konstitusjonell praksis.
21.Ærefrykt for livet" er tema for dr.med. Ola D. Saugstad, som skal ta opp aktuelle spørsmål omkring livs og dødsproblemene i forbindelse med moderne medisinsk forskning og praksis.
22.(Det dreier seg om en søsterrigg til serviceriggen" Regalia", som nå er nesten ferdigbygget ved verftet og dermed i praksis ute av ordreboken.
23.Alminnelig forretningsmessig praksis tilsier at Staten er med å betale utgiftene når Staten skal være med å dele inntektene.
24.Arbeiderpartiet må også vise i praksis at partiet ønsker mangfold og ikke en mediesituasjon som innebærer at hele det norske folk blir paralysert av" Dynastiet" eller hva det nå måtte være på programmet i en TVkanal.
25.At man nå bryter denne restriktive praksis og lar Vegårshei kommune få ulveskinnet, vil neppe bli forstått eller akseptert av internasjonale naturvernorganisasjoner, sier generalsekretær Torbjørn Paule i Naturvernforbundet.
26.Beslagene kan være foregrepet straff på iblant tynt grunnlag, og det er grunn til å se nærmere på dagens praksis, mener Bratholm.
27.Brorskapets deltagelse i det politiske liv har dertil hatt den ideologiske bivirkning at alle de øvrige partiene - fra ytterste venstre til ytterste sekulære høyre - har sluttet seg til tanken om islamsk lov, sharia, som retningsgivende for staten, fortsetter professor Ibrahim, som imidlertid ikke venter at dette vil få særlig drastiske følger i praksis.
28.Ca. 300 000 kroner, men svært mange yngre tannleger blir assistenter hos en allerede etablert tannlege eller de kjøper en praksis.
29.Da bør også de sosialdemokratiske partier i praksis vise vilje til å gi de nødvendige bevilgningsøkninger for å nå dette mål ?
30.De byråkratiske skriftlige arbeidene er unødvendige og lar seg i praksis ikke gjennomføres over tid, heter det.
Your last searches