Norwegian-English translation of psykiatri

Translation of the word psykiatri from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

psykiatri in English

psykiatri
medisinnoun psychiatry
Derived terms of psykiatri
Similar words

 
 

Wiki
Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser. Psykiatri som fag skal avspeile medisinens biopsykososiale forankring, og vektlegge de biologiske, psykologiske og sosiale aspektene av psykisk lidelse like mye i forståelsen og i møtet med pasientene. Faget er til en viss grad overlappende med faget klinisk psykologi, men omhandler blant annet også kunnskap om hjernens og psykens samvirke med resten av kroppen, og hvordan kroppslig og psykisk sykdom påvirker hverandre.

More examples
1.Det skulle ha vært interessant å vite hva fremtiden vil mene om vår tids psykiatri.
2.Det største problemet innen norsk psykiatri er det økende misforhold mellom forventninger og pålagte oppgaver og tildelte ressurser sier overlege Jørstad.
3.Dette er altså noe av forklaringen på at avdelingen gikk i stå og i særlig grad viktig for vår rapport, som har fått tittelen" Institusjonsbehandling i moderne psykiatri - fra et gruppeorientert til et individorientert samfunn".
4.Imidlertid er det klart, at den biologiske psykiatri setter nye krav til laboratorieservice og laboratorieutdannelse.
5.Jeg har forsøkt å skildre et stykke mannlig psykiatri, men for å få publikum til å interessere seg for denne mannsskurken mer enn fem minutter, har jeg lagt inn mange burleske trekk.
6.Kombinasjonen sosialantropologi og psykiatri kan kanskje høres fremmed ut, men fagene møtes i det syn at sykdom og helse ikke bare handler om biologi.
7.Norsk psykiatri er akterutseilt når det gjelder biologisk psykiatri, hevder overlege Odvar E. Skaug på Lier sykehus.
8.Amnesty har nok informasjoner til å fastslå at det foregår systematisk misbruk av psykiatri til politiske formål (ca. 300 dokumenterte tilfeller).
9.Amnesty har selv betydelige svakheter i sine fremstillinger om Nikitin, fremstillinger som utelukkende bygger på avhopperes" vidnesbyrd", annenhåndsrykter og en solid forutinntatthet mot all psykiatri i Sovjet.
10.Amnesty røber total uvitenhet om psykiatri, mener at en mann som var i Komsomol, partiet, studerte m.m. aldri var syk.
11.Beskyldninger om misbruk av psykiatri for politiske formål er" tomme påstander" fremsatt av vestlig propaganda.
12.Både Sakharov og hans kone Jelena Bonner fikk den medisinske behandlingen de hadde krav på, understreket professor Eduard Babajan, lederen for sovjetisk psykiatri.
13.De 30 sengene på Gaustad skal disponeres av Kontoret for eldreomsorg i samråd med Koordineringssekretariatet for psykiatri.
14.De svar som er gitt omkring min rapport om Nikitin, og ensidige påstander om systematisk politisk misbruk av psykiatri i Sovjet, er fortsatt rent dilettanteri og misbruk av psykiatrien fra Amnestys side.
15.De to rettspsykiatriske sakkyndige, psykiater Bjørn Rafter og amanuensis i psykiatri, Odd Nilsen, hadde på forhånd diagnostisert tiltalte som en psykopat.
16.Den har vist at langt flere burde ha kjennskap til oss, sier avdelingens leder Anne Regine Føreland, spesialist i psykiatri.
17.Denne og alle de andre skuffelser gjennom mange år ble fremhevet at den ene sakkyndige, spesiallege innen psykiatri Terje Andersen.
18.Denne redegjørelse ble gitt" for at ingen skal tro at Reppesgaard er representativ for norsk psykiatri".
19.Dermed håper spesialkomiteen i psykiatri at stedet har begynt utviklingen i riktig retning.
20.Det er dr.med. Per Vaglum, dosent i psykiatri og formann i NFFs Aktivitets og rekrutteringskomite, som sier dette.
21.Det er nå 90 år siden hennes skjebnesvangre møte med datidens psykiatri.
22.Det er tvert imot Vesten som misbruker sovjetisk psykiatri i den kalde krigen, hevdet han.
23.Det terapeutiske samfunn banet i sin tid veien for en massiv reformbevegelse i norsk psykiatri.
24.Det var psykiatere i Sovjet som efter endt terapi erklærte ham for helbredet og frisk, ikke Vogt. Var dette også galt av sovjetisk psykiatri ?
25.Det ville føre til mer likestilling mellom kjønnene, hevder Sten Selander, dosent i psykiatri ved Karolinska sykehuset i Stockholm.
26.Dette var også bakgrunnen for seminaret om voksenopplæring og psykiatri på Gaustad sykehus nylig, hvor Sørensen var blant foredragsholderne.
27.Efter" opprøret", men før dommen kom Busk til psykiatrisk behandling ved Eg sykehus i Kristiansand, hvor overlege Johan Landmark, en av landets fremste spesialister i psykiatri kategorisk og hevet over enhver medisinsk tvil erklærte Busk soningsudyktig på det daværende tidspunkt og for all fremtid.
28.Efter henstilling fra organisasjonen KROM ble Per Busk i november ifjor undersøkt av lege Reidar Larssen, spesialist i psykiatri.
29.Eitinger ble professor i psykiatri og overlege ved Psykiatrisk klinikk i 1966.
30.Ellers er jeg glad for at Wyller henviser til en overlege i psykiatri som sakkyndig i spørsmål om omvendelse og homofili.
Your last searches