Norwegian-English translation of rasistisk

Translation of the word rasistisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rasistisk in English

rasistisk
oppførseladjective racist
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg tar på det sterkeste avstand fra Nasjonalt Folkepartis spredning av rasistisk propaganda og vil ikke ha mer av dette materialet til vår skole.
2.Har vi en rasistisk fremmedlov ?
3.Ja, måtte ikke De betale 2000 kroner i bot for å ha latt trykke et rasistisk leserbrev i Morgenavisen ?
4.Jeg hadde aldri søkt jobben som fremmedkontrollsjef om jeg hadde ansett den fremmedloven vi har som rasistisk, uttaler han.
5.Lovens ordlyd er ikke rasistisk, men den gir for vide fullmakter til dem som skal håndheve loven.
6.Mye tyder på at politiet ikke prioriterer efterforskningen av overgrep med rasistisk islett mot barn i Norge, heter det blant annet.
7.På bakgrunn av gjenntatte meldinger om rasistisk håndtering av norsk fremmedlovgivning, har SV ved flere anledninger påpekt disse problemene fra Stortingets talerstol.
8.Senest sist fredag fikk vi tilsendt rasistisk materiale fra en av våre barneskoler.
9.Senteret på Trosterud Tbane har i mange år vært plaget av hærverk og skriverier med rasistisk innhold på veggene.
10.Siden innvandrerpolitikken som følges av myndighetene er rasistisk, må nødvendigvis også dets verktøy, som blant annet er fremmedloven, fungere rasistisk, heter det i uttalelsen.
11.Vi får dessverre fortsatt regelmessig tilsendt rasistisk materiale fra skoler som har mottatt dette.
12.Vi vil vise vår samlede avsky mot spredning av rasistisk materiale på skolen, sier elevrådformann Kjell Halvorsen (t.v.) og nestformann Jarle Pedersen.
13.Øket frykt og usikkerhet blant innvandrerbarn og familier ble resultatet av at lærerne ved Sagene skole gikk til pressen 16. mai med opplysninger om at skolen også iår hadde mottat rasistisk materiale.
14.Andre fremhever økonomiske og sosiale forhold i samfunnet som årsaker til rasistisk mentalitet og rasehat.
15.At vi ikke har knesatt rasisme / homofobi som undertrykkelsessystem betyr ikke at våre myndigheter aldri stimulerer til en ideologi som er rasistisk.
16.Bakgrunnen er klubbens nei til å efterkomme oppfordringen fra skolesjef Steinar Riksaasen om å holde tilbake overfor almenheten opplysninger om at skolen mottok rasistisk materiell.
17.Bare to måneder efter at medlemmer av nynazistiske grupper ble dømt for ærekrenkende utsagn, fortsetter Osloskolene å motta rasistisk propaganda i posten.
18.De fem lederne av Nasjonalt Folkeparti er tiltalt for å ha laget og spredd rasistisk propaganda våren 1983.
19.De tre lederne av Nasjonalt Folkeparti ble dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 135 a ved å ha spredd en rekke løpesedler med rasistisk innhod til skoler og fagforeninger eftervinteren og våren 1983.
20.Den lokale politikk er på mange småsteder under påvirkning av tydelig rasistisk ideologi.
21.Denne gang gjaldt det spørsmålet om hva som skal offentliggjøres om rasistisk materiell.
22.Denne saken er et nytt eksempel på hvor uheldig norsk praksis er på dette området, og ryddes det ikke opp, vil fremmedlovgivningen heller ikke i framtida unngå å bli kalt rasistisk.
23.Det er bare to uker siden elevene ved Rud videregående skole i Bærum anmeldte Nasjonalt Folkeparti for spredning av rasistisk propaganda.
24.Det er over ett år siden Oslo politikammer mottok den første anmeldelse av en del opphavsmenn til publisert rasistisk propaganda og trusler mot innvandrerbarn og skoleungdom.
25.Det som imidlertid er gjort til hovedsak er skolesjefens" irettesettelse" av SVs Kari Pahle Koritzinsky for å ha hevdet lærernes rett til å offentliggjøre rasistisk materiale skolen mottar.
26.Dette videresender vi til politiet, og henviser til anmeldelsen av rasistisk stoff fra nynazister fra mars / april 1983, opplyser sjolesjef Steinar Riksaasen til Aftenposten.
27.Elevene ved Rud videregående skole i Bærum anmeldte fredag Nasjonalt Folkeparti for spredning av rasistisk propaganda.
28.Et eventuelt PLOkontor skal" opplyse" om at Israel er en rasistisk stat, og at palestinerne er fordrevet fra sitt hjemland, som de nå er nektet å bo i.
29.Ethvert forsøk - bygget på tilfeldige kriterier med uklare grenser mot rasistisk tenkning - på å utskille deler av det franske samfunn som" ikkefranske", er en fornærmelse mot vår nasjonale bevissthet.
30.Fagerborg menighet i Oslo har fått en postsending med rasistisk materiale som har en klar kirkelig angrepsvinkel.
Your last searches