Norwegian-English translation of realiserbar

Translation of the word realiserbar from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

realiserbar in English

realiserbar
allmenn? realizable
Similar words

 
 

More examples
1.Det trenges en realiserbar produkt eller tjenesteide, et marked, menneskelige, finansielle og materielle ressurser, om en ny bedrift skal kunne tuftes på et fornuftig økonomisk grunnlag.
2.Dette gjelder særlig om en ordning med realskatt viser seg realiserbar ut fra sosiale mål og praktiske forhold, sa administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå, Arne Øien, på Sosialøkonomenes høstkonferanse.
3.I statsbudsjettet for 1984 beregnet Regjeringen at kommunene ville få en realiserbar likviditetsgevinst som følge av at statsbidragene til primærkommunenes helse og sosialordninger fikk fremskutt utbetalingstidspunkt.
4.Selskapet har tidligere ment at oljeproduksjonen fra 34området kunne settes igang i 1994, men utelukker nå ikke at den kan fremskyndes med et år eller mer dersom den nye plattformtypen viser seg realiserbar.
5.Selv om ikke denne verdistigning er realiserbar for eieren, bør man likevel ta dette forhold i betraktning ved fastsettelse av den rentesats som skal anvendes for å beregne festeavgiften.
6.Ifølge Husum ville en drift over seksåtte år med to pelletsverk neppe være realiserbar i dagens Sydvaranger, selv om den økonomisk sett fremsto som et billigere alternativ.
7.Men en slik vurdering av forholdet mellom mediepolitikk og kulturpolitikk bør ikke føre til at vi forsømmer en viktig forutsetning for at målsetningen om økt norsk programproduksjon skal bli realiserbar utdannelse av kvalifiserte programskapere.
8.Mens loftsleiligheter i Oslo tidligere ble betraktet som selve ungkarsdrømmen, særlig beregnet på og realiserbar for den fingernemme arkitekt, kan man idag se anderledes lyst på" toppen av verden".
Your last searches