Norwegian-English translation of regnskap

Translation of the word regnskap from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regnskap in English

regnskap
ansvarnoun account, explanation, justification
Synonyms for regnskap
Derived terms of regnskap
Similar words

 
 

Wiki
Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner. Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske stillingen til regnskapsubjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser det finansielle stillingen for eksempel pr 31/12, mens resultatet viser den økonomiske utviklingen mellom to perioder eller hvordan fortjenesten har fremkommet[1].

More examples
1.Dette budsjettet vil føre til at koalisjonspartiene kan fremlegge et godt politisk regnskap foran valget neste høst.
2.Ifølge vårt regnskap står De pr. idag til rest med ubetalt strømregning for...
3.Vil vi bli avkrevet regnskap for våre unyttige ord ?
4.At politiet ønsker å vite hvem som stilte kjettinger og hengelås til disposisjon under sommerens Titaniademonstrasjon, er et svakt utgangspunkt for en begjæring om innsikt i styreprotokoller og regnskap.
5.Den viktigste grunnen til at samvirkelagene nå presser på for å ta i bruk ny teknologi, er utvilsomt behovet for å kjøre regnskap og budsjetteringene på EDB.
6.Det er forøvrig min oppfatning at Oddvar Majala alltid har ønsket å ha et korrekt regnskap.
7.Det føres nøyaktig regnskap, og de pasienter som selv ikke er istand til å ta vare på sine penger blir bedt om å sette dem inn på bankbok.
8.Det har meg bekjent aldri skjedd før at et regnskap for hjemmet er blitt nektet godkjent, og vi betrakter det som et meget alvorlig signal om at her må vi være på vakt.
9.En ting er klart, han førte ikke ordentlig regnskap, sier Gardberg.
10.En underkomite i IATA har hatt møter med Winge om prognosene og regnskap for inneværende år og budsjett for neste år.
11.Inntil prøveperioden for nærradioene går ut til nyttår, har vi motvillig gått med på at hver stasjon bare skal betale en avgift beregnet på 2 prosent av brutto regnskap.
12.Man skylder å gjøre oppmerksom på at lånet Pål Jacobsen fikk til bil på 68 000, kr. først ble ført opp som ren utgiftspost i VIFs regnskap.
13.Men det er opp til partiet og stortingsgruppen å arbeide slik politisk at vi kan fremlegge et regnskap som viser at Senterpartiet er tjent med å være med i regjeringsposisjon fremfor i opposisjon.
14.Vi mener at alle avdelinger burde ha sitt eget budsjett og regnskap, regnskap som omfatter lønn, utstyr og medisinske forbruksvarer.
15.Vi vil demonstrere dataprogrammer og ulike anvendelser for å vise bedriftslederne hvordan EDB kan funksjonere som et verktøy i rutiner som lønn og regnskap, eller i mer krevende anvendelser som beslutningsstøtte og materialstyring, sier Amundsen.
16.Vi vil fra tid til annen kunne trekke på deres kompetanse, og vi vil tilføre støtte når det gjelder administrasjon, EDB, regnskap og mediaformidling, sier Kilen.
17.12 år senere uttaler et flertall i samvirkebeskatningskomiteen, alle medlemmer bortsett fra de tre som var oppnevnt efter forslag fra kooperasjonen, at nåværende ligningsmåte for samvirkeforetagender" har overlevet seg selv og bør erstattes av ligning efter regnskap".
18.A / S NORDNORSK hotelldrifts styre fremla nylig et regnskap som viste over 15 prosent omsetningsøkning fra året før.
19.Adm. direktør Jannik Lindbæk presenterte før helgen StorebrandNordengruppens regnskap på en pressekonferanse.
20.Adm. direktør Ove Fløtaker i Sparebanken Oslo Akershus legger frem et svakere regnskap for 1983.
21.Adm. direktør Tor Moursund tok til orde for dette allerede ved fremleggelsen av bankens regnskap i mars.
22.Arbeiderne ved fabrikken har regnskap og oversikter som viser at tapperiet går bra nok.
23.Arbeidernes Opplysningsforbund og Friundervisningen har dispensasjon fra departementet til å avgi regnskap omkring voksenopplæringsformål uten å legge ved underbilag.
24.Ass. banksjef Haakon Ringdal Haakon Ringdal (30) er ansatt som ass. banksjef i Sparebanken Vest, fellesadministrasjonen, med ansvaret for økonomi / regnskap og EDB / teknologi.
25.Av det regnskap som Veidirektoratet setter opp for Grunnlinjen er det utelatt flere viktige utgiftsposter, som bygging av nye kryss.
26.Av pressemeldingen fra Paulsen heter det at av bostyrets innberetning kan man få den oppfatning at forretningsfører Odd Paulsen var, sammen med styret, ansvarlig for regnskap og økonomi.
27.Avgjørelsen om å flytte eller ikke er ofte et regnskap der arbeide, bomuligheter, familieforhold, venner og muligheter for fritidsaktiviteter spiller inn.
28.Avisen har også glemt alle inntektene, som må med i et regnskap, sa Ueberroth.
29.Bankens årsresultat er ikke offentliggjort, men det ventes et godt regnskap.
30.Beretninger og regnskap ble godkjent med noen merknader.
Your last searches