Norwegian-English translation of regulativ

Translation of the word regulativ from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regulativ in English

regulativ
allmenn? scale
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis vi skal ha et felles regulativ, må vi ha visse justeringer.
2.Vårt hovedkrav er at pensjonene knyttes til en fast stilling i Statens regulativ, slik at krigspensjonistene får delaktighet i lønnsglidningen ved oppnormeringer, samt at det laveste pensjonsgrunnlaget sløyfes.
3.Alle de 155 - fra stortingspresidenter, parlamentariske ledere til de mest anonyme - befinner seg på lønnstrinn 30 i Statens regulativ, dvs. brutto vel 199 000 kroner pr. år.
4.Avlastningstilbudene til hjemmene som : hjemmehjelp, hjemmesykepleie, husmorvikarordninger m.v. må bedres og gjøres likeverdige - uavhengig av hvilken kommune man bor i. som ikke klarer seg selv, må lønnes ut fra vanlig regulativ for det arbeidet innebærer.
5.De kommuneansatte vil imidlertid stå hardt på for å opprettholde et felles regulativ i stat og kommune.
6.De velger høy lønn og muligheter for karriere fremfor kateterplass og Statens regulativ.
7.Det er idag på senteret fire heltidsansatte dagarbeidere som vil bli lønnet tilsvarende lønnstrinn 18 i kommunens regulativ.
8.Det høyest prioriterte kravet på sakslisten i Bergen, er en radikal forbedring av lønnen til statsadvokatfullmektigene som er på lønnstrinn 25 i Statens regulativ med 162 000 kroner i gasje.
9.En elev som tidligere kom inn på programingeniørkurs i NRK, fikk utbetalt en lønn tilsvarende lønnstrinn 7 i Statens regulativ.
10.Flertallet, som består av Kartellet, Lærerlaget og YS, finner i tillegg innretningen av Statens nye forslag til regulativ provoserende.
11.Forsøk på å få alle over på ett regulativ efter kjennelsen førte ikke frem.
12.Kommunale Funksjonærers Landsforbund (KFL) frykter at dette kan skape lønnskaos, og har oversendt kommunene et forslag til felles regulativ som skal forhindre problemer.
13.Leger tjener med vanlig arbeidstid det samme som alle andre offentlig ansatte efter regulativ.
14.Lærerne lønnes på Statens regulativ på linje med statsansatte.
15.Men Bernt var den trofaste kommunesliteren som hadde påtatt seg kontorsjefstillingen mer av plikt enn fordi den gav status og plasserte ham to lønnstrinn høyere på Statens regulativ.
16.Norske Kommuners Sentralforbund er innstilt på at det skal være felles regulativ og felles lønnsnivå i offentlig sektor.
17.Samtlige ansatte forutsettes lønnet efter Statens regulativ.
18.Sykehusleger lønnes efter regulativ.
19.er skattepliktig inntekt, og blir å føre under post 1c, Men her bør man være oppmerksom på at reise og kostgodtgjørelse efter Statens regulativ for fulle reisedøgn (altså reiser med overnatting) ikke regnes å gi noe overskudd, men det blir gjort et tillegg for kostbesparelsen i hjemmet på kr. 35,50 pr. døgn for den del av reisedøgnene som overstiger 50.
20.mener forøvrig ikke at det er noe mål å få ett regulativ i kommunesektoren.
21.For ved kompensasjon for tapt arbeidslønn, kilometersatser efter Statens regulativ og større forståelse for dommerens (vanskelige) oppgave fra alle involverte parter.
22.Ja, tanken er ikke at bygdas forballtrenere skal inn på offentlig regulativ, sier idrettsformann Hans B. Skaset.
23.Staten har satt rammen for det felles regulativ, og vi på arbeidsgiversiden i kommunesektoren har stort sett fulgt de samme rammer, sier han.
24.De som har tatt permisjon fra sine arbeidssteder får fri reise, fritt losji, vanlig lønn med ordinære tillegg og diett efter Statens regulativ.
25.De vernepliktige soldatene krever lønn tilsvarende lønnsklasse syv i Statens regulativ.
26.Diettsatsene for reiser på Statens regulativ er forandret.
27.Et slikt regulativ finnes i Staten, men kommunene har hittil avvist dette.
28.Et slikt regulativ kan bl. a. brukes til spesialister eller personale som det er vanskelig å få tak i på grunn av lønnsforhold.
29.Forholdet til Staten og arbeidet med å beholde et felles regulativ har heller ikke vært enkelt.
30.Jeg ser på kravet om en avlønning av soldatene i lønnsklasse syv i Statens regulativ som et meget langsiktig mål, sier han, med trykk på meget.
Your last searches