Norwegian-English translation of regulering

Translation of the word regulering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

regulering in English

regulering
kontrollnoun regulation
  teknisknoun adjustment, adjusting
Synonyms for regulering
Derived terms of regulering
Examples with translation
Elektronikk sørger for en flertrinns og enkel regulering av luftstrømmen.
Similar words

 
 

More examples
1.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
2.Det legges frem for Stortinget forslag om regulering av pensjonene for de nåværende tjenestemannspensjonister.
3.Selskap stiftet i utlandet med norske eiere før den gjeldende valutaregulering trådte i kraft omfattes ikke av norsk regulering.
4.Utvalget begrunner denne endringen med hensynet til regulering og kontroll og hevder at dagens situasjon oppfordrer til bløff.
5.Det er fordelaktig for bankene at myndighetene nå har avklart selve rentebegrepet, særlig når Finansdepartementet nå ønsker en forsterket regulering av renten, sier Reinertsen.
6.Det er uheldig for finansieringsselskapene og det har svekket konkurransen på kredittmarkedet at finansieringsselskapene har vært underlagt direkte regulering for andre typer utlån enn factoring og leasing.
7.Det har aldri tidligere kommet noe forslag om regulering av innskuddsrentene.
8.En reduksjon av produksjonen i Norge ville i seg selv bety minimalt for verdensmarkedet, sier statsministeren, som understreker at på grunn av de spesielle produksjonsforholdene i vårt land, er en regulering av norsk produksjon et helt annet problem enn i nesten alle andre oljeproduserende land.
9.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (SV) til bygningsrådets flertalls forslag vedrørende regulering av gnr. 89, bnr. 12, Linderud, til tomt for offentlige bygninger (boliger med tilhørende anlegg for Forsvaret).
10.Hvis ikke den enkelte skattebetaler selv foretar regulering, vil kanskje ikke ligningskontorene rekke det ?
11.Hvis vi ikke får plass til økte utlån, vil den ene regulering slå den andre ihjel, mener Reinertsen.
12.Men vi må huske at utgangspunktet fra Stortingets presidentskap er regulering av lønningene for høyesterettsdommere.
13.På landsmøtet ble det gitt uttrykk for sterk misnøye med den relativt stramme regulering som ser ut til å bli privat praksis til del, sier Guttormsen.
14.Regulering av fellesavkjørsel for gnr. 124, bnr. 32, 118 og gnr. 126, bnr. 72 fra Lørenveien samt opphevelse av reguleringen for Lørenvangen (vei 416) mellom Lørenveien og Alnabanen.
15.Vedtakene om regulering og fangstforbud er innenfor lovens ramme.
16.Vi må nok regne med å leve med nokså omfattende regler for regulering av fisket også i fremtiden.
17.Vi tar sikte på å nå frem til en avtale om gjensidig regulering av fellesbestanden inklusive sild for 1985, opplyser ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen i Fiskeridepartementet til Aftenposten.
18.Altfor lenge har det vært akseptert en streng regulering av åpningstidene.
19.Arbeidstagerorganisasjonene har ikke fått medhold i sitt krav om en regulering av statspensjonene når stillinger i regulativet justeres og dermed får ny topplønn.
20.Artiklene i Aftenposten varsler derfor forhåpentlig ikke et ønske om mer regulering av markedet for massevirke fra industriens side.
21.At det er behov for en regulering av kringkastingsvirksomheten her i landet er forståelig.
22.Avdelingsdirektør Strøm i Bankforeningen, som organiserer forretningsbankene, påpeker at det meste av overskridelsen fremdeles er det som skjedde i januar, da bankene efter lang tids regulering tok inn i sine normale lån lån som tidligere var formidlet direkte.
23.Avgjørelsen om regulering eller ikke er det foreldrene som tar.
24.Bakgrunnen for at boligetaten nå har gått inn for en regulering av festeavgiftene, er de problemer som har oppstått efter opphevelsen av prisforskriftene som har resultert i stigende tomtepriser.
25.Barnevernets vurderinger må settes foran hensynet til en effektiv og konsekvent regulering av innvandringen, sier Barneombudet.
26.Begrunnelsene for regulering varierer.
27.Beløpsgrensen på en million kroner som gjelder for utlendingers kjøp av norske ihendehaverobligasjoner, vil kunne bli øket efter hvert som man vinner erfaring med gjeldende regulering.
28.Bevilgningen over budsjettet kan nesten bare sees som en slags" regulering" i forhold til den store summen.
29.Bl.a. har Haanæs nylig presentert en metode for kolleger i London, om hvordan man opererer inn implatater som vokser fast i kjeven og drar tennene på plass i en slags" naturlig" regulering.
30.Blir slik avtale ikke inngått, vil overskuddet først og fremst bli brukt til regulering av de løpende pensjoner.
Your last searches