Norwegian-English translation of sanere

Translation of the word sanere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sanere in English

sanere
radioaktivitetverb decontaminate
  byplaneringverb redevelop, clean up
Synonyms for sanere
Anagrams of sanere
More examples
1.Eftersom ett av våre mål er å være best i Norden, kan vi ikke sanere programmet, vi er nødt til å konkurrere i de båttypene som inngår i nordisk mesterskap.
2.Jeg ser det for min del som lite realistisk at Staten kan ta store summer fra kulturbudsjettet til å sanere eventuelle underskudd for dette tiltaket, når så mange viktige norske kulturtiltak står i kø for å få større midler.
3.Vi er nødt til å sanere arbeidsoppgaver for å få plass til nye, og det offentlige må se på sin egen virksomhet med selvkritikk.
4.Vi er svært glade for det ekstraordinære statlige tilskudd på en million kroner, men er skuffet over at departementet efter sigende ikke vil sanere halvparten av gjelden i forbindelse med byggingen av trykkeriet, sier Bergo til NTB.
5.Vi mener det er fornuftig å sanere det utall av særydelser og inntektsoverføringer vi har til de eldre, og i stedet samle og kanalisere de økonomiske ressursene slik at de kan økes.
6.Alle disse særbestemmelser har gitt muligheter for tilfeldig og uensartet bruk av forvaltningslovens regler, og det er altså dette departementet nå ønsker å rydde opp i ved å sanere disse bestemmelsene og omskape paragraf 13 som en overordnet lov.
7.Bevilgningen på 200 millioner kroner til Jernverket er et ledd i arbeidet med å sanere selskapets gjeld, en gjeld som påfører selskapet store kapitalomkostninger.
8.DEN giv Regjeringen og Industridepartementet for sin del stiller i utsikt, er med andre ord spesielt innrettet på bedrifter og lokalsamfunn hvor man er villig til å sanere ulønnsomme arbeidsplasser, satse på øket produktivitet eller på utvikling av nye produkter og mer offensiv markedsføring, for bare å nevne noen momenter.
9.Dersom vi idag kunne samles om en lignende innsats mot narkomanien der vi tok like strenge regler i bruk for å isolere" smittekildene", er det grunn til å tro at vi ville kunne lykkes i å fjerne denne nye trusel mot vår ungdom og sanere de miljøer av dyp sosial misere som har utviklet seg i vårt samfunn.
10.Det ligger også elementer i Skattekommisjonens arbeid som vil bidra til å sanere systemet.
11.Det regjeringsoppnevnte statssekretærutvalg, som har til oppgave å forenkle og sanere regler og forskrifter, har reagert på de nye forskriftene og da spesielt på forbudet mot import og omsetning av voksenklær.
12.For å sanere vårt morsmål vil det kanskje være nødvendig med uprøvede, gjerne ukonvensjonelle, tiltak.
13.Fridemokratene har krevet lettelser i skatteprogresjonen, fra dagens høyeste sats på 56 prosent, mens kristeligdemokratenes finansminister - Gerhard Stoltenberg har lagt hovedvekten på å sanere statens finanser.
14.Gatebruksplanen foreslår å sanere gjennomgangstrafikken i gatene våre.
15.Han ville sanere hele bydelen Harlem.
16.I artikkelens siste avsnitt sier forfatteren at det er en skjebnes ironi at det er de nordamerikanske storbankene som hjelper Mexico med å sanere sin økonomi.
17.I betraktning av dette kunne det vært et tenkelig alternativ også å sanere kvartalets samlede fasader mot Karl Johan og dets bygninger med henblikk på et moderat og bedre utspill og samspill med Universitetet og Grand som også kunne tilgodesett disse bygningsanleggs kvaliteter.
18.I departementet arbeider man fortsatt for å sanere og forenkle utvalgssystemet.
19.Ikke bare under det mislykkede Athentoppmøtet i desember ifjor, men i flere år har de ti regjeringssjefer brukt mer tid til en smålig krangel om penger, enn til å rådslå om å redusere arbeidsløsheten, sanere den europeiske industri og bringe samarbeidet fremover, sa Thorn.
20.Ingen var vel bedre egnet enn ham til å sanere partiets historiske pasifisme og nøytralisme.
21.Jeg tror likevel at de fleste vil være enige om at vi er nødt til å sanere arbeidsoppgaver for å få plass til nye oppgaver, og at det offentlige er nødt til å se på sin egen virksomhet med selvkritikk.
22.Jernverket krever at Staten skal sanere selskapets gjeld, og Regjeringen har i proposisjonen gått inn for en delvis sanering.
23.Når det gjelder de økonomiske anbefalinger som IMF vanligvis knytter til sine kreditter, sa Nieckarz at Polen allerede har gjennomført en rekke tiltak med sikte på å sanere sin økonomi.
24.Pengene vil bli brukt til blant annet å sanere gammel gjeld, og den netto likviditetstilførselen vil ligge på nærmere 100 millioner kroner.
25.På den annen side har utvalget nøyd seg med å forbedre det nuværende avgiftsmønster uten egentlig å forenkle og sanere det.
26.Regjeringen foreslår at det bevilges 260 millioner kroner i ny aksjekaptial, og at 200 millioner kroner brukes til å sanere gjeld.
27.Siden finansrådmannen la frem sitt budsjettforslag for et par uker siden, har han møtt mye motbør for sitt forslag om å sanere de bevilgede penger til det planlagte idrettsanlegget på Rud / Hauger.
28.Strøksforeningen peker på at stadsfysikus er bekymret over støy og luftforurensning i de to gatene, og beboerne mener at kommunen må få fortgang i planene om å sanere gjennomgangstrafikken.
29.Styret vedtok tidligere i denne uken å si opp redaktøren og samtidig be om offentlig akkord for å sanere et underskudd på ca. 400 000 kroner som var opparbeidet gjennom flere år.
30.Umiddelbart bak denne plattformen som utgjør undergrunnsstasjonens tak, vil Fredriks gate bli utvidet til en del av" Henrik Ibsenringen", som et ledd i arbeidet med å sanere trafikken i sentrum.
Similar words

 
 

sanere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) saneresanerendesanert
Indikative
1. Present
jegsanerer
dusanerer
hansanerer
visanerer
deresanerer
desanerer
8. Perfect
jeghar sanert
duhar sanert
hanhar sanert
vihar sanert
derehar sanert
dehar sanert
2. Imperfect
jegsanerte
dusanerte
hansanerte
visanerte
deresanerte
desanerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sanert
duhadde sanert
hanhadde sanert
vihadde sanert
derehadde sanert
dehadde sanert
4a. Future
jegvil/skal sanere
duvil/skal sanere
hanvil/skal sanere
vivil/skal sanere
derevil/skal sanere
devil/skal sanere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sanert
duvil/skal ha sanert
hanvil/skal ha sanert
vivil/skal ha sanert
derevil/skal ha sanert
devil/skal ha sanert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sanere
duville/skulle sanere
hanville/skulle sanere
viville/skulle sanere
dereville/skulle sanere
deville/skulle sanere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sanert
duville/skulle ha sanert
hanville/skulle ha sanert
viville/skulle ha sanert
dereville/skulle ha sanert
deville/skulle ha sanert
Imperative
Affirmative
dusaner
viLa oss sanere
deresaner
Negative
duikke saner! (saner ikke)
dereikke saner! (saner ikke)
Your last searches