Norwegian-English translation of se bort ifra

Translation of the word se bort ifra from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

se bort ifra in English

se bort ifra
faktumverb discount
Similar words

 
 

More examples
1.På kort sikt kan man ikke se bort ifra at den vil gå videre opp, kanskje til kr. 7,70 i norsk regning.
2.Dette kan ha sammenheng med økningen, men man skal heller ikke se bort ifra at veksten i markedet skyldes gjennomgående bedre kvaliteter og større utvalg blant annet av dessertiser.
3.Overraskelser til de små aktive skal vi ikke se bort ifra, men viktig er det at alle får diplom og merke for innsatsen.
4.Samtidig vet jeg at LOkongressen i mai måned neste år ikke kan se bort ifra klart begrunnede krav fra en fjerdel av medlemsmassen.
5.Ja, det er riktig, svarte Einar Fr. NagellErichsen, som imidlertid ikke ville se bort ifra at et eller annet utført arbeide var blitt belastet Aftenposten i stedet for ham selv.
6.At boligbyggingen i 1984 befinner seg på et lavmål efter 2. verdenskrig og at boligkøene har blitt korte p.g.a. innskrenkede lånemuligheter i Husbanken, velger man å se bort ifra.
7.Blant annet heter det i domspremissene at det bokeftersyn som ble foretatt i Aftenposten, avdekket forhold som man ikke kunne se bort ifra kunne være" toppen av et isfjell".
8.Man skal imidlertid ikke se bort ifra at det også kan være behov for endring av / tillegg i reglene på området.
9.Men man skal ikke se bort ifra at selv denne ordningen kan ha konsekvenser eftersom Norge er alene om dette.
10.Når vi ikke fant noen, kan vi likevel ikke se bort ifra at det finnes ulver som i helgen enten var på svensk side eller befant seg imellom våre linjer.
11.Og verst av alt : man må vel se bort ifra store deler av sin garderobe ?
12.På disse stedene skal det også tildels være detaljhandel, og det kan vi ikke se bort ifra ved vurderingene av planene for nye sentra utenom sentrum, sier Rosen.
13.Retten ville ikke se bort ifra at artikkelen kunne ha påført Greenpeace Danmark ekstra utgifter, men fant allikevel at spekulasjoner om dette spørsmål måtte bli nokså løse.
14.Selvsagt skal man ikke se bort ifra at det kan forekomme uheldige utslag.
Your last searches